Følgende regelverk gjelder for arealplaner:

I tillegg har Miljøverndepartementet vedtatt et mer detaljert regelverk for hvordan planene skal utformes og presenteres i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister:

Mer utfyllende informasjon om utforming av arealplaner finnes i Miljøverndepartementets veiledningsmateriell:

Trondheim kommune kommer inn under lovens krav om digitalt planregister. Kommunen krever at digital utgave av plankartet i private reguleringsforslag skal være teknisk godkjent av kart- og oppmålingskontoret før planforslaget regnes som komplett innsendt.

Trondheim har vedtatt ytterligere føringer i kommuneplanens arealdel:

Ytterligere veiledningsstoff finnes på:

7planer Areal- og transportplaner