Tilleggstjenester
Minstepensjonister som er innvilget hjelp etter §4-3 i Lov om sosiale tjenester kan få kommunal hjelp til å utføre enten vask av fellesareal i borettslag eller snømåking fra ytterdør til opparbeidet vei mot betaling. Det betales kr 446 per time, dvs kommunal selvkost.

Fritak/redusert betaling
Brukeren betaler timepris / dag- og døgnpris fra den dagen brukeren faktisk mottar en tjeneste.

Dersom brukeren kan dokumentere betalingsvansker, kan enhetsleder for servicekontor innvilge fritak eller redusert egenbetaling.

Fakturering
Faktura sendes månedlig og gjelder betaling for tjenester mottatt foregående måned.

Klager
Eventuell klage skal sendes Fylkesmannen, via Servicekontoret i bydelen. Klagefristen er 4 uker etter at meldingen om vedtak er mottatt. Ansatte i hjemmetjenesten vil kunne hjelpe deg med å skrive klagen.

Informasjon
Ønsker du mer informasjon, så spør fysioterapeuten, hjemmehjelperen, hjemmesykepleieren, eller andre fra hjemmetjenesten.

Ta kontakt med Helse- og velferdskontoret i det området du bor.

Åpningstider: mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Priser, avgifter og gebyr