Praktisk hjelp i hjemmet defineres til å være typiske servicetjenester som f.eks. rengjøring, klesvask og matlaging og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen, samt hjelp til å bestille brensel. Det omfatter også annen praktisk hjelp som f.eks. hjelp til å gjøre nødvendig innkjøp, ærend til bank, postkontor eller andre offentlige kontorer og liknende daglige gjøremål. Dette inkluderer også husmorvikartjeneste uavhengig av hvilken kommunal instans som yter tjenesten.

I forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon mv. § 8-1 gis kommunene adgang til å kreve egenbetaling.

Det betales timepris etter inntekt. Brukeren betaler etter antall timer mottatt hjelp, og ikke utover det antall timer som er innvilget av kommunen. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Det er fastsatt en maksimalpris pr. måned etter inntekt.

Formannskapet i Trondheim har fastsatt følgende egenbetalingssatser for praktisk bistand:

1. Brukere som mottar praktisk hjelp i hjemmet betaler timesats i henhold til antall timer mottatt hjelp, dog ikke mer enn maksimalpris pr. måned i henhold til tabellen nedenfor:

  Dagens satser
Inntekt i kroner Pris i kroner per time Maksimalpris i kroner per mnd
Inntil 2G 200 200
2-3G 446 1 346
3-4G 446 1 796
Over 4G 446 2 245

1)

Grunnbeløp per 01.05. 2016: kr 92 576.

Definisjon på en time: Tidsforbruk rundes av til nærmeste halvtime.

Brukeren betaler for den faktiske utførte tiden. Brukeren gis en varslingsfrist innen kl.15.00 dagen før, for avbestilling av tjenesten, hvor det gis betalingsfritak. Brukere som ikke har gitt varsel avbestilling må betale egenandel som om de hadde fått utført tjenesten i henhold til vedtak.

Beregningsgrunnlag
Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er èn person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen.

Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Priser, avgifter og gebyr