Korttidsopphold i sykehjem og rehabiliteringssenter

For korttids døgnopphold i helse og velferdssenter, helsehus eller rehabiliteringssentra betales 155 kroner per døgn. 

  • Pasienter som overføres direkte fra døgnopphold i psykisk helsevern (Østmarka sykehus) til Østbyen helsehus, avdeling Leistad, har fritak for egenbetaling.

  • Brukere som har korttidsopphold på kommunale akutt døgnplasser (KAD), fritas for egenbetaling.

Priser, avgifter og gebyr