C. PLANSAKER
Alle planforslag, herunder forslag til mindre reguleringsendringer, gebyrbelastes. Det skal avtales i oppstartsmøtet hvem som skal betale gebyret, vanligvis er dette tiltakshaver, og om det skal gis fritak eller reduksjon av gebyret på grunn av samfunnsinteresser eller andre forhold. Gebyr for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved første gangs behandling. 

C1           BEREGNINGSGRUNNLAG
Beregningsgrunnlaget er summen av planområdets areal og bebyggelsens areal. Både planlagt bebyggelse og eksisterende bebyggelse medregnes, men bebyggelse som forutsettes revet medregnes ikke. Det skal betales gebyr for arealer både over og under terreng, dette gjelder også areal som ikke skal medregnes i grad av utnytting. Maksimalt tillatt utnyttelse i innsendt komplett plan legges til grunn for beregningen.

C2           GEBYRSATSER FOR PLANAREAL

C2-1   arealer under 250 m2:                                    31 530 kroner
C2-2   fra 250 m2 til 2 000 m2:   62 060 kroner
C2-3   fra 2 000 m2 til 5 000 m2:     103 010 kroner
C2-4   over 5 000 m2 beregnes et tillegg pr. påbegynt 1 000 m2 på:       4 130 kroner
C2-5   over 20 000 m2 beregnes et tillegg pr. påbegynt 1 000 m2 på:                                 1 000 kroner
C2-6   regulering av ny eller flyttet atkomst:        8 000 kroner

C3           GEBYRSATSER FOR BEBYGGELSENS AREAL

C3-1   eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA:      820 kroner
C3-2   planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA:   1 450 kroner
C3-3   eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA ved arealer over 10 000 m2:          530 kroner
C3-4   planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA ved arealer over 10 000 m2:        820 kroner

C4           GEBYR FOR MINDRE REGULERINGSENDRINGER
Mindre reguleringsendringer gebyrbelegges med 60 % av satsene i punkt C2 og punkt C3, jf. punkt C1. 

C5           TILLEGGSGEBYR VED ENDRING AV PLANFORSLAG
Dersom forslagstiller på eget initiativ foretar vesentlige endringer av et komplett planforslag etter at det er innsendt for behandling, ilegges det et tilleggsgebyr på 25 % av beregnet gebyr.

C6           TILLEGGSGEBYR FOR REGULERINGSPLANER MED KONSEKVENSUTREDNING
For behandling av plan med konsekvensutredning, skal det betales tilleggsgebyr for konsekvensutredningsdelen som tilsvarer 30 % av samlet gebyr for reguleringsplanen, jf. punkt C1.

Priser, avgifter og gebyr