Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens Vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune, og har en rekke målsetninger innen miljø.

MiljøpakkenMiljøpakkens nettside

På Miljøpakkens egen nettside finner du blant annet:

 • Reiserådgivning
 • Prosjekter
 • Info om Miljøpakken

Gå til Miljøpakkens nettside

Miljøpakkens 10 hovedmål

Miljøpakken for transport i Trondheim skal gi bedre hovedvegnett, kollektivtilbud og bedre forholdene for de som går og sykler. Gjennom en rekke tiltak skal byen oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy.

Miljøpakken har 10 hovedmål:

 1. CO2-utslipp fra transport reduseres med minst 20% innen 2018
 2. Andelen reiser med privatbil reduseres fra 58% til 50% 
 3. Et helhetlig gang- og sykkelvegnett skal på plass 
 4. Framkommelighet for kollektivtransport bedres 
 5. Alle nasjonale forskrifter for lokale bymiljø ivaretas 
 6. Antall personer som plages av trafikkstøy reduseres med 15% 
 7. 80 % av nye boliger skal bygges innenfor eksisterende tettstedsstruktur, og 60 % av nye arbeidsintensive arbeidsplasser skal bygges innenfor de sentrale byområder 
 8. Klimautslipp fra transport i kommunens virksomhet reduseres med 40% 
 9. Kommunen skal jobbe for at andre private og offentlige aktører gjennomfører tilsvarende tiltak 
 10. Antall trafikkulykker reduseres med minst 20%

Anslagsvis halvparten av klimagassutslippene i Trondheim kommer fra trafikk. Transport er dermed et viktig tema i Trondheim kommunes Energi-og klimahandlingsplan. 

 

 

5miljo Klima og energi