Overnevnte plan er 29.08.2013 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av kino, park/torg, offentlig administrasjonsbygg, parkeringsanlegg og utvidelse av Trøndelag Teater. Planen skal bidra til en vitalisering av Leüthenhaven med funksjoner som skal gi ny aktivitet på dag- og kveldstid. Dette er i samsvar med tidligere politiske vedtak og eksisterende reguleringsplan. Utformingen skal bidra til at området blir et attraktivt område og et bindeledd mellom Midtbyen og resten av Kalvskinnet. Med tanke på arbeidsplasser og publikumsfunksjoner vurderes den sentrale plasseringen som meget god i forhold til miljø, tilgjengelighet og kollektivdekning.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Vedtatt plan
Referansenummer: 11/46537

Vedtak kan påklages innen: 11.10.2013

Plantype: Reguleringsplan

Hjemmel:
Plan og bygningsloven § 12-12
Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
7004 Trondheim eller
byplan.postmottak@trondheim.kommune.no
Spørsmål kan rettes til Bytorget

Nyheter og kunngjøringer