Vedlikeholdsansvar for vann- og avløpsrør

Kommunale vann- og avløpsrør

Trondheim kommune eier, og har ansvaret for drift og vedlikehold av de kommunale vann- og avløpsrørene.

Private vann- og avløpsrør

Vann- og avløpsrør som er tilknyttet de kommunale rørene, er private. Det er eier eller eierne av de private vann- og avløpsrørene som har vedlikeholdsansvaret.

Trondheim har et økende problem med for mye fett i avløpsrørene. I verste fall kan kloakk slå tilbake i rørene og gi kjelleroversvømmelser. Fjerning av fett i avløpsnettet koster innbyggerne i Trondheim hundre tusener av kroner. Trondheim kommune har laget en brosjyre som skal gi deg råd om hvordan du kan kaste fett fra matlaging. Brosjyren er oversatt til arabisk, engelsk, fransk, polsk, persisk, vietnamesisk, tai, russisk, spansk, somalisk og tigrinja. 

En eier

Hvis et vann- eller avløpsrør går inn til kun en eiendom, eies denne av huseier, som alene har ansvaret for drift og vedlikehold av røret. Dette kalles en privat stikkledning. 

Flere eiere

Hvis et vann- eller avløpsrør går til flere eiendommer, kalles dette en privat fellesledning. Da har hver eier et solidarisk ansvar for drift og vedlikehold av den delen av røret som huseier benytter seg av. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger en avtale mellom huseierne om annen ansvarsdeling. 

Figuren viser ansvarsforholdet mellom kommunale ledninger, private fellesledninger og private stikkledninger.

 

9veiogvann Vann og avløp