Hovedmål: Ungdommene på Saupstad-Kolstad er gitt reell mulighet til medvirkning gjennom deltakelse i konkrete medvirkningsprosjekter.

Effektmål: Ungdommene på Saupstad-Kolstad bidrar positivt til utvikling av eget lokalmiljø , og deres stemme og påvirkningskraft er synlig og de blir lyttet til i bydelen. Ungdommene har opparbeidet kompetanse som bidrar til egen utvikling og vekst, men mest av alt har ungdomsmiljøet fått økt tro på egne påvirkningsmuligheter.

Delmål: Ungdommer på Saupstad framstår som kompetente ledere, rollemodeller og forbilder for ungdommene i bydelen. Ungdommene i området er aktive deltakere i lokalmiljøet. Ungdommene er bevisste på hva de er stolte av i bydelen sin og formidler dette tydelig.Ungdommene bidrar til å utvikle bydelen sin i en deltakende prosess sammen med andre aktører i bydelen.

Resultatmål: En hensiktsmessig modell og arbeidsform for et ungdomsråd i bydelen er utredet. Det er etablert et ungdomsråd. Erfaringene med et ungdomsråd er dokumentert og videreutviklet, slik at ungdomsråd kan vurderes som fast medvirkningsarena etter prosjektslutt. Det er gjennomført en ungdomsundersøkelse av ungdommene selv med profesjonell bistand, der styrker, svakheter, muligheter og begrensninger er beskrevet ut fra ungdomsbefolkningens kunnskap og erfaringer. Et mulig samarbeid med ”Barn og unges Samfunnslaboratorium” er utredet og fulgt opp. Resultatene av undersøkelsen er sammenstilt med uttrekk fra Ungdomsundersøkelsen i Trondheim.

Prosjektperiode: 1.august 2013 - 31.desember 2015.

Prosjekteier: Trondheim kommune v/Kulturenheten og Huseby skole.

Prosjektleder: Kristin Tinmannsvik.

 Samlet sluttrapport Ung borger og medvirker + Dalen aktivitetspark til prosjekteiere

Verktøy og metode

 

Presseoppslag

Oppskrift på en bedre bydel, Heimdalsbladet, juni 2014.

Er med og påvirker eget nærmiljø, Adresseavisen mars 2015

Dialog og forsoning på timeplanen, Adresseavisen juni 2015

Områdeløft med lys, Heimdalsbladet november 2015

Fokus på flyktninger sett med de unges blikk. Byavisa desember 2015.

Adresseavisa februar 2014-demokrati i praksis

Områdeløft Saupstad-Kolstad