Følgende er skrevet av Byantikvaren i Trondheim kommune:

KOLSTAD SKOLE
Saupstadringen 16


INTRODUKSJON
Bydelen Kolstad ble utbygd på grunn som hadde tilhørt gamle Leinstrand kommune før sammenslåingen med Trondheim i 1964. Navnet var knyttet til noen gårder som på 1500-tallet hadde tilhørt Bakke kloster før eiendomsretten overgikk til en rekke ulike trondhjemsborgere. Senere ble gården delt og gikk over i bondeselveie i 1773. Kolstad ble utbygd fra slutten av 1960-årene, og er et av de tettest bebygde drabantbyene i Trondheim. Den størrelsesmessig relativt begrensede skoletomten er også omgitt av blokkbebyggelse på tre sider, mens et lite skogholt har blitt bevart i sør.

Skolebygget


BYGNINGENE
Skolekretsen Kolstad ble opprettet i 1972, samme år som det nye skoleanlegget, tegnet av arkitektene Arnstad og Heggenhougen, stod ferdig. Den opprinnelig helt kvadratiske bygningskroppen synes å være skåret over samme lest som Nardo skole, av samme arkitekter og tegnet like før. Det samme gjelder det flate taket, vindusbåndene og de sandblåste betongplatene som utgjør fasadebekledning. Kolstad var også en av de aller siste tradisjonelle klasseromsskolene som ble oppført i Trondheim. Skolebygningen er i to fulle etasjer mot skolegården i vest, mens mot nord og øst også har sokkeletasje med samme fasadeutstyr som bygningen ellers. Den fremstår her som relativt avvisende. I perspektiv fremstår likevel skole og omgivende blokkbebyggelse som påfallende tilpasset hverandre.

Byggetegning 1972

Til seksårsreformen i 1997 ble det oppført et tilbygg like sør for hovedbygningen. Tilbygget er tegnet av arkitekt Øystein Thommesen, og fremstår med sine lyse mursteinsfasader og mer varierte utforming som en god representant for 1990-årenes skolearkitektur.

Ved inngangen står statuen "Skrikende gås", laget av Skule Waksvik, som skolen fikk i gave ved innvielsen.

Gåsa, Kolstad skole

 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
 1)  1972  Arnstad og Heggenhougen  D (Nyere tids kulturminne)
 2)  1997   Øystein Thommesen  

 

 

 

Kolstad skole