Jobber du med kart eller andre høydebærende data? Etter at Trondheim gikk over til nytt høydegrunnlag 1.mars 2011 ble alle høyder endret med opp i mot 1 meter.

Forskjeller Trondheim lokal - NN2000 Figur 1 Stedsavhengige høydetillegg fra nytt høydesystem NN2000 til Trondheim lokale system. Enhet er centimeter [cm]. Se kart

Hvorfor - Konsekvenser - Transformasjon - Fastmerker

BAKGRUNN

God planlegging og presis bygging krever et godt høydegrunnlag. Høyden på for eksempel en fjelltopp, eller mønehøyde angitt i en byggesøknad, oppfattes av folk flest som ”høyde over havet”. Men hvordan defineres havets høyde – nullnivået?

Trondheim kommunes høydesystem

Trondheim har benyttet et lokalt høydesystem i mer enn 100 år. Trondheim lokale høydereferanse har nullnivå definert som midlere lavvann i året 1905.

Landhevningen i Norge varierer fra null til fem millimeter per år. Over flere tiår blir dette merkbart, selv innefor en relativt liten kommune som Trondheim. Landet stiger mest i kommunens sør østre hjørne og minst ytterst på Byneset. En konsekvens av jordskorpas kontinuerlige endringer er at høydesystemene må fornyes for å stemme overens med virkeligheten. I tillegg til landhevning forekommer endring i havnivå som følge av global oppvarming. 

Bruken av et eget lokalt høydesystem i Trondheim har opp gjennom årene ført til en del misforståelser. Vi ser derfor fram til å gå over til et høydesystem som vil harmonere med nabokommunene, Norge og Europa forøvrig.

Nytt system-NN2000

Det nye høydesystemet har fått navnet NN2000 (Normal Null 2000). NN2000 er et felles nordisk vertikalt referansesystem som vil være stabilt i overskuelig fremtid. Nullnivå i NN2000 er representert ved en referanseflate (geoiden) som harmonerer med middelvann i referanseåret 2000. Dette er realisert med fundamentalpunktet Normaal Amster-dams Peil, som også er nyttet ved det europeiske vertikale datum EVRF2000.

HVORFOR NYTT HØYDESYSTEM?

  • Trondheim får samme høydesystem som resten av landet, og med kjent kvalitet.
  • Høydesystemet stemmer med ”marka”.
  • Referanserammen (fastmerkene) må til enhver tid være bedre enn oppmålingsteknologien. 
  • Nøyaktige 3D-data og data fra laserscanning stiller store krav til høydegrunnlaget.
  • Mer presis påvisning av middelvannsnivå er viktig for bygg- og anleggsvirksomhet nær sjøen. 

KONSEKVENSER FOR DEG SOM BRUKER 

Omregning til nye høyder

Den vertikale forskjellen mellom nivåflatene som definerer nullnivåene i 1) Trondheim lokale system og 2) NN2000 er ikke en konstant tallverdi. Den er stedsavhengig og varierer mellom 67cm på Byneset og 83cm som illustrert i figur 1. Endring av høydereferanse vil kreve en omregning av alle høydebærende data med høydereferanse Trondheim lokal eller NN1954. Dette berører offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, prosjektører og landmålere som jobber i og for Trondheim kommune. De kommunale kartbaser  transformert til nn2000 og gjort tilgjengelige for salg gjennom http://www.infoland.no/ fra 1. mars 2011. Når nullnivået i NN2000 ligger høyere enn nullnivået i Trondheim lokale system vil ethvert punkts høydeverdi i  Trondheim lokale system være større enn tilsvarende punkts verdi oppgitt i NN2000. Dette er forsøkt illustrert i figur 2.

vannstandsniv

 Figur 2:  HTrh lokal  > HNN2000  

  Merking av data

For å unngå misforståelser etter overgangen kart, tegninger og dataleveranser merkes med korrekt angivelse av høydereferanse! For eksempel vil uttrekk av data til en SOSI-fil etter gjennomføringsdato, alltid kodes med …VERT-DATUM NN2000 i SOSI-filens hode. Dersom en blander høydedata fra forskjellige system uten å være klar over det kan det få store konsekvenser! 

NN2000_forvirring

TRANSFORMASJON AV ELDRE DATA

Om en ønsker å benytte eldre høydebærende data i kombinasjon med kartdata tatt ut etter 1. mars 2011 må det gjøres en stedsavhengig høydetransformasjon. Forskjellene varierer mellom 67 og 83 cm som illustrert med isolinjer i figur1. For et mindre område, for eksempel 300m * 300m, vil de fleste kunne regne om sine egne data med centimeters nøyaktighet som et enkelt ”høydeshift” med en verdi hentet fra kartløsning. Se formlene:

HTrh lokal  = HNN2000 + verdi fra kart       HNN2000 = HTrh lokal  - verdi fra kart 

Behøves transformasjon av et større område, for eksempel kommunedekkende baser behøves tre offisielle bin-filer som kan kjøpes av Statens kartverks formidlingstjeneste og en passende programvare. Transformasjonen fra Trondheim lokale til NN2000 går via det eldre nasjonale systemet NN1954, og kan tenkes utført i to trinn.

1)  Fra Trondheim lokale til NN1954 med referanseflatene trd2006c.bin og href2006c.bin. 2)  Fra NN1954 til NN2000 med NNTrans2010C.bin.

FASTMERKER OG GPS/GNSS

Fastmerker er de fysiske bevisene for realiseringen av en referanseramme.

GNSS/GPS-utstyrets høyde refererer til en ellipsoide. Om en ønsker å utnytte GNSS for måling direkte i høydesystemet NN2000 behøves en høydereferansemodell ("geoidemodell"). Statens kartverks nyeste modell heter href2010c_NN2000.unmasked.bin og har antatt nøyaktighet 1 cm.

Oversikt over fastmerker og verdier for enkeltpunkt finner du i kartet.

Hva  Høyde ref. Beskrivelse  Last ned
Landsnettpunkter NN2000

Kolonner i KOF-fil (tekstfil) er: 1) Kof-kode 05, 2) Punktnummer, 3) SOSI-kode 1000=fastmerke, 4) Nord-koordinat, 5) Øst-koordinat, 6) Høyde i NN2000. (Antatt nøyaktighet 2 cm)

 KOF-Fil

Kommunale fastmerker

NN2000

 Kolonner i KOF-fil (tekstfil) er: 1) Kof-kode 05, 2) Punktnummer,
3) SOSI-kode 1000=fastmerke, 4) Nord-koordinat, 5) Øst-koordinat,
6) Høyde i NN2000.

 KOF-Fil

Kart- og oppmålingskontoret