Utslipp av klimagasser i Trondheim

Utslippsstatistikk er inntil videre ikke tilgjengelig på kommunalt nivå i Norge. Det jobbes for å få bedre klimastatistikk på plass for Trondheim.

Årlige utslipp av klimagasser i Trondheim ble tidligere beregnet av Statistisk sentralbyrå, (SSB) som en del av den offisielle statistikken, Utslipp til luft, kommunetall. Det er denne statistikken som ligger til grunn i Energi- og klimahandlingsplanen for Trondheim. Statistikken tok utgangspunkt i metodikken brukt under Kyotoavtalen. I følge denne var det kun direkte utslipp som ble beregnet. Utslipp knyttet til bruk av elektrisitet og innkjøpte varer og tjenester er dermed ikke inkludert i statistikken.

UtlsippTrondheim2

Figuren ovenfor viser utslipp av klimagasser i Trondheim (ifølge SSB) mellom 1991 og 2009. Målet i Energi- og klimahandlingsplanen er å redusere utslippene med 25 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1991. Utslipp i 2020 bør altså utgjøre ca. 360 tusen tonn CO2-ekvivalenter. I det siste målingsåret lå utslippene på ca. 590 tusen tonn CO2-ekvivalenter, ca. 20 prosent høyere enn i 1991.

SSB-statistikken avsluttet

Det har gjennom årene blitt påpekt flere svakheter med SSB sine tall for kommunale klimagassutslipp, både når det gjelder usikkerhet i metodene og datagrunnlaget for statistikken. I 2012 bestemte derfor SSB å avslutte denne statistikken. Dette gjør det vanskelig for alle kommuner, inkludert Trondheim, å følge opp energi- og klimahandlingsplanene sine. Det jobbes i 2015 for å gjenoppta klimagassregnskap for utslipp i Trondheim, enten i samarbeid med SSB eller i kommunens egen regi.

 

 

5miljo Klima og energi