Private renseanlegg og utslipp

 

Industriutslipp til kommunalt nett

Trondheim bydrift jobber aktivt for å forhindre tilførsel av miljøgifter og andre uønskede stoffer til avløpsvannet som kan skade kommunens avløpsrenseanlegg, ødelegge arbeidsmiljøet, forstyrre renseprosessene eller påvirke slammet som produseres ved renseanleggene i negativ retning.

Vår målsetting er at slamkvaliteten skal være god nok til at slammet som produseres ved renseanleggene skal kunne brukes til jordbruksformål.

Det stilles krav til utslippskonsentrasjon og mengde for en rekke forurensningsparametere, både organiske og uorganiske.

til toppen >> 

 

Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelser

Saksbehandlingsgebyr for søknad om utslippstillatelser for mindre avløpsanlegg er satt til kr. 10.000,-

Søknad om utslippstillatelse behandles av kommunen etter forurensingsforskriften kap. 12 og kommunens egne retninglinjer fra 2007. Det er tilrettelagt for nettbasert søknad via kommunens hjemmeside. Saksbehandlingsprosessen består i å sette seg inn i søknaden, geografisk lokalisering og eventuelle konflikter med kommunalt planverk, kontakt med byggesaksavdelingen for eventuell samkjøring med byggesaksbehandling, faglige vurderinger og utforming av vedtak, og avslutningsvis registrering i kommunens arkiv og avløpsdatabaser.

Oljeutskillere

Rensetiltak for oljeholdig avløpsvann skal installeres ved virksomheter som genererer denne type utslipp. Bestemmelsene som regulerer disse utslippene finnes i "Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 15”. Det er krav om tømming/kontroll av oljeutskiller minst en gang pr. år av godkjent tømmeoperatør.

Godkjente tømmeoperatører er:

Børstads Transport AS Tlf: 74 83 40 00
Norsk Gjenvinning Tlf: 09600
Veglo AS Tlf: 74 82 95 10

 til toppen >>

Fettutskillere

Fett som slippes ut til avløpsnettet skaper problemer som gjentetting og tilbakeslag. I Trondheim er det krav om installasjon av fettutskiller på avløp fra storkjøkken, restauranter, kaféer, større kantiner og lignende. Ingen fettutskillere skal ha mindre kapasitet enn 4 l/s. Hvert år fjernes v.h.a. fettutskillere, i overkant av 2000 tonn fettslam (ikke avvannet). Det stilles krav til tømming/kontroll av utskillerne minst to ganger per år. Dette må utføres av godkjent tømmeoperatør. 

Godkjente tømmeoperatører er:

Norsk Gjenvinning Tlf: 09600
Retura TRV AS Tlf: 72 54 05 10
Veglo AS Tlf: 74829510

 til toppen >>

Nedgravde oljetanker

Bestemmelser vedrørende nedgravde oljetanker er definert i Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, fastsatt av Miljøverndepartementet 31/01-1997. I Trondheim er bestemmelsene gjort gjeldende for alle nedgravde oljetanker som har kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 l olje.

Faktaark om nedgravde oljetanker

Det er krav om kontroll av nedgravde oljetanker, og kontrollene utføres av spesialfirma.

Godkjente kontrollfirma er:

Norsk Gjenvinning Tlf: 09600
Børstads Transport AS Tlf: 74 83 40 00
Veglo AS Tlf: 74 82 95 10

til toppen >>

Oppmaling av matavfall

Det er i Trondheim ikke tillatt med kjøkkenavfallskverner eller lignende for oppmaling av avfall som ønskes transportert i avløpsnettet.

til toppen >>

Slamavskillere

Trondheim kommune har som mål å fjerne alle slamavskillere som er tilknyttet kommunalt avløpsnett som går videre til godkjent renseanlegg. Bakgrunnen for dette er muligheten for lokale lukt og forurensningsproblemer som slike anlegg skaper. Septikgass (H2S) ødelegger stikkledninger etter slamavskiller hvis disse er av betong, og kan i visse tilfelle også forårsake korrosjonsangrep på offentlig ledning. Utkobling av slamavskillere vil således gi et tettere og bedre avløpssystem, og på lang sikt også være økonomisk fordelaktig for abonnenten, siden tømmeavgiften vil falle bort.

til toppen >>


Mindre avløpsanlegg

Når det gjelder eiendommer som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett med godkjent renseanlegg, stilles krav om type anlegg og funksjonskrav, avhengig av geografisk plassering og geologisk vurdering eventuelt undersøkelse. Se informasjon om utslipp av avløpsvann fra boliger og hytter.

Eksempel på mindre avløpsanlegg kan være:

  • Slamavskiller med utslipp til sjø

Slamavskilling med direkte utslipp - Copyright: Miljøverndepartementet 1985  

  • Slamavskiller med jordrensing (infiltrasjon) Infiltrasjon i grunnen ved bruk av grøfter - Copyright: Miljøverndepartement

  •  Slamavskiller med sandfiltrering Sandfiltrering med utslipp til åpent vann - Copyright: Miljøverndepartement 1985

  •  Tett tank for toalettavløp biologisk klosett og tett tanksystem - Copyright: Miljøverndepartement 1985
  •   Minirenseanlegg

 

Kravene stilles av Plan og bygningsenheten i henhold til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.