Utslipp av avløpsvann fra boliger og hytter

For å oppnå kravene til vannkvalitet i bekker, elver, vann og sjø må vi for en rekke eiendommer kreve forbedrede renseløsninger.

Kommunen er myndighetsutøver for utslipp fra boliger og hytter. På denne siden finner du retningslinjer, søknadsskjema og veileder om utslipp fra boliger og hytter. Disse gjelder både for forbedring av eksisterende utslipp og for ny bebyggelse.

Retningslinjer

I "Retningslinjer for utslipp av sanitært avløpsvann finner du informasjon om avløpsvann fra boliger, hytter og lignende mindre enn 50 personer per enhet.
Innhold i disse retningslinjene:

  1. Sammendrag
  2. Innledning
  3. Mål for vannkvalitet
  4. Planforutsetninger
  5. Soneinndeling med rensekrav
  6. Aktuelle renseløsninger
  7. Grunnlag for utslippssøknad
  8. Saksbehandling
  9. Tilsyn, drift og vedlikehold av anlegg
  10. Tidshorisont for rensetiltak i spredt bebyggelse

Søknadsskjema

Søknaden skal benyttes vedr. forbedring av eksisterende utslipp, for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12. Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.  

Kart om tidshorisont for forurensingsbegrensning i spredt bebyggelse i Trondheim kommunePrivate utslipp (kart)

Kart om soneinndeling med rensekrav for private utslipp < 50pe for Trondheim kommune

Private utslipp, soner