Overnevnte plan er 08.04.2015 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet

Hensikt med planen

Bygningsrådet har bestilt rullering av kommuneplanmeldingen om langsiktig byvekst og jordvern fra 2005. Det nye dokumentet skal gi føringer for hvor byen kan og skal vokse. Jordvernet skal legges vekt på.

Sammendrag

Rådmannen har videre blitt bedt om å legge fram en sak for bystyret som viser hvordan en grønn strek for bevaring av jordbruksareal kan gjøres bindende i kommende arealplaner, samt forslag til hvilke jordbruksområder som bør omfattes av en slik strek. Den grønne streken skal gjelde sammen med prinsippene nedfelt i kommuneplanens arealdel 2012-2024. Til arbeidet med kommuneplanmeldingen og grønn strek har bygningsrådet bedt om at rådmannen samtidig vurderer hvorvidt hele eller deler av Leirelv- og Leinstrandkorridorene skal gis et sterkere vern.

Saksframlegget gjør rede for behovet for økt vern av landbruksjord og viltkorridorene mellom de største markaområdene, samt rådmannens forslag til metode for vern. Dette er vurdert opp mot det framtidige behovet for nytt utbyggingsareal til ulike formål. Vedlagte rapport og notat har grundigere beskrivelser, vurderinger og konklusjoner. Foreslåtte strategikart og bestemmelser vil være retningsgivende fram til de vedtas i kommende rulleringer av arealdelen.

Vurderingene følger prinsippene i interkommunal arealplan for Trondheimsregionen, samt overordnede føringer om jordvern og klimavennlig byutvikling. Rådmannens forslag er i tråd med Trondheim kommunes byutviklingspolitikk vedtatt i kommuneplanens arealdel 2012-2024 om å bygge oppunder eksisterende strukturer og ta vare på ubebygde områder som marka, viltkorridorer og dyrka områder. God forankring av kommuneplanmelding om byutvikling er avgjørende for å oppnå langvarig gyldighet og forutsigbarhet for byutviklingen.

Saksdokumenter

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

 

Generell informasjon

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Offentlig ettersyn
Referansenummer: 13/35917

Frist for merknader: 30.05.2015Plantype: Reguleringsplan

Hjemmel:
Plan og bygningsloven § 12-10
Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Nyheter og kunngjøringer