Kommunen har i årenes løp bygd opp et betydelig mottaks- og integreringsapparat for flyktninger. Hovedoppgavene er å skaffe bolig, yte helsetjenester, gi barnehage- og skoletilbud, opplæring i norsk og samfunnsfag og gi informasjon og kvalifisere de nyankomne til å delta i det lokale samfunnslivet.

De fleste voksne flyktninger deltar i et lovfestet introduksjonsprogram på inntil to år. Det legges stor vekt på rask overgang fra introduksjonsprogram til arbeid, og dermed økonomisk selvhjulpenhet.

Enslige mindreårige
Målet er at enslige mindreårige raskt skal bosettes fra asylmottak eller omsorgssentre. Kommunen skal gi gode bo- og omsorgstilbud og tilrettelegge slik at de fullfører grunnskole og/eller videregående opplæring. Trondheim kommune har utviklet et eget informasjons- og kvalifiseringsprogram for enslige mindreårige.

Enhet Hovedoppgaver ved bosetting av flyktninger 
Kvalifiseringssenter for innvandrere INN  Bosetter og utvikler kvalifiserende tiltak. Koordinerer og gjennomfører introduksjonsprogrammet.  
Helse og velferdskontor Heimdal og Lerkendal Har ansvar for å tildele kommunale boliger og for å bosette i privat bolig.  
Enhet for voksenopplæring EVO  Gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, grunnskoletilbud for ungdom som er fylt 16 år og for voksne flyktninger. 
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Flyktninghelseteamet  Gjennomfører førstegangs helseundersøkelse og følger opp ved behov. 
Barne- og familietjenesten, Omsorgsenheten  Etablerer og drifter bo-, omsorgs- og kvalifiseringstiltak for enslige mindreårige. 
Tolketjenesten  Tar imot og gjennomfører tolke- og oversettelsesoppdrag. 
Øya barnehage, Innføringsbarnehagen Har barnehagetilbud for barn av nybosatte flyktninger.
Mottaksskoler
Barnetrinn:
Ila, Kattem, Saupstad og Bispehaugen.
Ungdomstrinn: Huseby og Rosenborg 
Gir skoletilbud til nyankomne barn med innvandrer-/flyktningbakgrunn. Barna går som regel over i vanlige klasser etter ett år. Unntaksvis kan mottakstilbudet vare i to år. 

 

Kommunale sider

Nasjonale sider

Flyktninger og asylsøkere i Trondheim