Sør- Trøndelag fylkeskommune (STFK)

Ansvar for videregående opplæring som fagopplæring er en del av.
Godkjenner lærekontrakter og læretid, og er ansvarlig for Prøvenemnda som gjennomfører fagprøver.

Trondheim kommune v/Opplæringskontoret

Faglig og administrativ oppfølging av lærlingen fra start til slutt.
 • Inntak, arbeidsavtale og lærekontrakt.
 • Representant fra opplæringskontoret  er oppført som faglig leder i lærekontraktene.

Lærling

 • Være ansatt på lik linje med andre ansatte på enheten. 
 • Følge arbeidslivets plikter og rettigheter parallelt med opplæring.
 • Jobbe aktivt med å oppsøke læresituasjoner.
 • Dokumentere måloppnåelse og arbeidsoppgaver i nettbasert opplæringsbok.
 • Delta aktivt i en refleksjonsgruppe.
 • Delta aktivt på fagdager. 

Veileder

 • Sørge for et godt mottak og inkludering i arbeidsmiljøet.
 • Lede og legge til rette for læresituasjoner og bidra til å øke selvstendighet og ansvarsfølelse hos lærlingen.
 • Gi veiledning i det daglige arbeidet og minimum 1 avtalt time pr. 14. dag.
 • Gi lærlingen skriftlige tilbakemeldinger på arbeidet sitt i nettbasert opplæringsbok.
 • Gi lærlingen regelmessig tilbakemelding og framovermelding om faglig og personlig utvikling
 • Gi lærlingen halvårsvurdering med tilhørende halvårssamtale en gang hvert halvår. Skrive kort referat fra samtalen.

Enhetsleder

 • Skaffe gode, motiverte veiledere i god tid før lærlingen kommer.
 • Informere hele personalet om at enheten får lærling(er) og hva det innebærer.
 • Gi veiledere anledning til å  gå på veilederkurs/ fagdager.
 • Legge til rette for at veileder kan planlegge og gjennomføre minimum 1 time veiledning hver 14. dag.
 • Legge til rette for at veileder jobber nok sammen med lærlingen for å kunne gi god veiledning/opplæring.
 • Personaloppfølging av lærlinger på samme måte som øvrige ansatte ved enheten, et eksempel er sykefraværsoppfølging.

Kontaktperson v/Opplæringskontoret

 • Lærlingbesøk hos lærling og veileder 1 gang pr halvår.
 • Legge til rette for et helhetlig læreløp i samarbeid med lærling.
 • Bistå lærling og veileder i opplæringen ved behov.
 • Organisere og kvalitetssikre fagopplæringen i samarbeid med STFK.
Tilsynsrepresentant
Alle lærlinger har i følge opplæringsloven krav på en tilsynsrepresentant som
skal se til at opplæringen foregår på riktig måte. Tilsynsrepresentantens navn
står i lærekontrakten.

Elev- og lærlingombud
Sør-Trøndelag fylkeskommune har et elev- og lærlingombud som kan bistå
lærlinger i spørsmål omkring deres rettigheter og plikter.

Lærling