Spørsmål om trafikksikkerhet kan rettes til Byplankontoret. Byplankontoret behandler forespørsler om nye tiltak for å forbedre trafikksikkerheten på kommunale veger og gater. Eksempler på tiltak som ofte spilles inn er forslag om fartsdempende tiltak, sikring av kryss og kryssingspunkt, endring av fartsgrenser, ønske om nye fortau, trafikk- og parkeringsregulerende tiltak med mer. Avkjørselssøknader blir også behandlet av byplankontoret med mindre de er en del av en byggesak.

Vi ønsker at henvendelser rettes til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Byplankontoret mottar mange henvendelser om trafikksikkerhetstiltak, og gjør en faglig vurdering av alle henvendelser. Vi vurderer ulykkessituasjonen på stedet, og noen ganger er det behov for å gjøre nye trafikkmålinger. Vi har et tett samarbeid med Politiet og Statens vegvesen i aktuelle saker. Saksbehandlingstiden kan variere fra 3-12 måneder, avhengig av hva slags tiltak det gjelder og hvor stor pågang vi har av henvendelser til enhver tid. Det er begrensede midler til slike tiltak og vi må prioritere de viktigste tiltakene.

Trondheim bydrift svarer på forespørsler om trafikksikkerhet i forbindelse med drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Ansvaret for forvaltning av riksvegene og fylkesvegene ligger hos Statens vegvesen og Sør- Trøndelag fylkeskommune. Her ser du kart over hvilke veger som er statlige, fylkeskommunale, kommunale og private.

Har du spørsmål om…

7planer Areal- og transportplaner