Områderettet innsats fokuserer på årsaker til levekårsutfordringene og ser tjenester, ressurser, og sosiale og fysiske forhold i sammenheng. Gjennom områdeprogrammet prøver tjenester i bydelen ut nye arbeidsformer og virkemidler.

Mål 1: I 2020 er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.

Hva er gjort:

Aktive Saupstad er et prosjekt tilknyttet Enhet for fysioterapitjenester. I dette prosjektet har man prøvd ut flere ulike tiltak for helse, mestring og deltakelse i lokalsamfunnet, samt fysisk tilrettelegging for aktivitet i nærmiljøet. FYSAK-koordinator i Trondheim kommune har som prosjektleder for Aktive Saupstad prøvd ut rollen som lokal koordinator for folkehelse i et lokalsamfunn. Aktive Saupstad fortsetter ut 2017, og erfaringene tas med videre i Trondheim kommunes folkehelsearbeid. 

Søbstad vandresti

Søbstad vandresti er et av tiltakene som er gjennomført gjennom Aktive Saupstad. Benker med historiske skilt og trimforslag er satt opp langs stien. 

Mål 2: I 2020 har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse som styrker dem i møtet med framtidas utfordringer

Hva gjøres:

Det er jobbet med å skape mestringsarenaer for barn og unge gjennom demokratiopplæring, holdningsarbeid, kompetanseheving og medvirkningsarenaer. 

Saupstad ungdomsråd er etablert som et pilotprosjekt for ungdoms deltakelse i nærmiljøarbeid. Ungdomsrådet er høringsinstans for områdeløftet og deltar i flere medvirkningsprosesser. De arrangerer også egne dialogmøter for ungdom i bydelen, og initierer egne lokale prosjekter de ønsker å jobbe med. 

Ung Leder er et program under utprøving gjennom Kulturenheten og Boxåpner kultursenter for barn og unge. 

Saupstad ungdomsråd og valgfaget Demokrati i praksis ved Huseby skole har vært sterk involvert i idéutvikling og planlegging av Dalen park. 

Vi elsker Dalen

 

Prosjektet som ledet til opprettelsen av Saupstad ungdomsråd: Demokrati i praksis = ung borger og medvirker

Prosjektet for utvikling av Dalen park: Demokrati i praksis, Dalen aktivitetspark.

 

Se video: Saupstad ungdomsråd forteller om Demokrati i praksis 

Se video: Pawprint-elever ved Huseby skoler definerer begrepet Utenforskap

 

Skoleutvikling

  • Saupstad skole og Kolstad skole skal slås sammen og bli en felles barneskole for bydelen. Ungdomsskolen, nye Huseby skole, skal bygges i tilknytning til den nye barneskolen. Det nye skoleanlegget skal også romme et kulturskolesenter.
  • Saupstad og Kolstad barneskoler skal bli universitetsskole i samarbeid med NTNU. Les kronikk om NTNU-skole samarbeidet
  • Gratis kjernetid i SFO er igangsatt. 

Kulturskole

Trondheim kommunale kulturskole (TKK) utvikler fagtilbud i bydelen gjennom et samarbeid med Kolstad og Saupstad skole. Med områdeløftmidler fikk kulturskolesatsingen et gjennombrudd med dans som nytt fagtilbud i perioden 2014-16. Våren 2017 har ca 60 elever fra 1.-7. klasse fått undervisning i Kulturskoledans etter skoletid. 

  • Gjennom Rabalderdans har førskolebarn og foreldre fått et gratis ukentlig tilbud i dans.  
  • Gjennom grunnskolebaserte tilbud som Fargerik Fritid, SFO og Kulturtirsdag får elevene møte med ulike kulturskoletilbud i skoletid
  • TKK vil videreutvikle Kulturskole Sør med flere fagtilbud  i musikk, visuelle kunstfag og scenekunst (Sirkus, teater, dans). 

 Kolstad dans TKK

Barnehage

  • Prosjektet “Mer musikk og bedre språk” er et felles prosjekt for barnehagene i området om musikk som innsatsfaktor for språkstimulering. 

Bibliotek 

  • Saupstad bibliotek utvikler et læringssenter med kursmuligheter og ekstra tilbud i data- og filmopplæring. Dette vil også styrke bibliotekets funksjon som møteplass i bydelen.

 

Områdeløft Saupstad-Kolstad