Samfunnsøkonomisk analyse (tidl. Damvad Norge) har de siste tre årene gjennomført målinger for Husbankens program for Områdeløft. Det er gjennomført sammenlignende målinger mellom storbyenes områdeløft-områder i Norge.

Kartleggingen viser at befolkningen på Saupstad-Kolstad over lang tid har vokst meget sakte og saktere enn de fleste områdeløftområdene og langt mindre enn Trondheim samlet. De siste par årene er imidlertid befolkningsveksten tatt seg opp og er nå på linje med gjennomsnittet av områdeløftområdene i landet. Netto innenlandsk innflytting var svakt positiv i både 2014 og 2015, etter en negativ balanse i 2013. Andelen av befolkningen som er ikke-norske statsborgere er lavere enn i de fleste områdeløftområdene i landet, men marginalt over andelen i Trondheim. Andelen flatet ut i 2013, men økte noe i 2015.

Andel barn i skolealder har vært gradvis synkende i flere år, men økte svakt i både 2014 og 2015. Skolebarnandelen på Saupstad-Kolstad er nå høyere enn i Trondheim samlet, som følge av relativ sterk vekst i antall skolebarn de siste par årene.

Boligprisene i Saupstad-Kolstad er relativt lave og klart lavere enn gjennomsnittet for Trondheim. Prisene har de siste par årene økt, men langt saktere enn både i Trondheim for øvrig og Norge. Prisøkningen de siste par årene er også lavest blant områdeløftområder i Norge.

Andelen uføretrygde er nest høyest blant områdeløftområdene (etter Fjell) og langt høyere enn både Trondheim samlet og Norge. Andelen har også økt de siste par årene og økt mer enn både i Norge og i Trondheim for øvrig.

Innslaget av personrettet tjenesteyting i området er svakt voksende, men er generelt meget lite, noe som tyder på at det er lite privat investeringsvilje for å utvikle området. 

Områdeløft Saupstad-Kolstad