Trondheim kommune har gjennom Kommunal-og moderniseringsdepartementets Plansatsing for store byer fått midler til prosjektet Trondheim bylab.

Hva er Trondheim bylab?

Trondheim bylab er en prosjektparaply i Trondheim kommune der vi ønsker å utforske nye måter å planlegge på og styrke planleggingen på,  gjennom å bruke byen som bylaboratorium til å gjennomføre forskning, eksperimentering og innovasjon.  Bylab skal gi grunnlag for større kontaktflate mellom kunnskapsmiljø, næringsliv og forvaltning.

Hvorfor Trondheim bylab?

Vi trenger mer kunnskap og bedre verktøy for en fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling, med nye måter å planlegge og å samarbeide på. Vi ønsker å utvikle en metode for å koordinere byutviklingsprosjekter og planarbeid med ulik karakter og i ulike faser mellom offentlige og private aktører.


Trondheim kommune har en forskningsambisjon (internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby), og Trondheim har et særdeles godt utgangspunkt for å bli bedre på kunnskaps- og forskningsbasert byutvikling med NTNU og SINTEF i samme by.
Ett av de viktige målene med Trondheim bylab er å øke kunnskapsgrunnlaget for den byutviklingen vi driver med, derfor er NTNU er svært viktig partner inn i prosjektene som tas inn i paraplyen. Prosjekter i ByLab skal være koblet med pågående undervisnings- og forskningsaktivitet, eller skal kunne brukes som direkte grunnlag for fremtidige forskningsprosjekt. Trondheim kommune er problemeier, men tar også en mer aktiv rolle i å definere utfordringene  og å finne løsninger i samarbeid med andre.

Illustrasjon av Trondheim bylab med prosjektrom 

Arbeidsrommene/prosjektfanene

Trondheim bylab har tre prosjektfaner eller arbeidsrom:

1)         En blå tråd tar utgangspunkt i den unike ressursen Nidelva, kanalen og havna, med tilhørende kulturminner og kulturmiljø, byrom og natur, er for byen Trondheim. Hensikten med prosjektet er å finne metoder som ivaretar de eksisterende verdiene, og som videreutvikler byens kvaliteter. En blå tråd skal fungere som urban katalysator for økt bykvalitet og bedre bymiljø, i områder som trenger revitalisering eller som er under transofrmasjon.  Målet er å knytte byen og vannet tettere sammen.
Se også www.enblåtrad.no, eller facebook for mer informasjon om gjennomførte og kommende prosjekter og aktiviter.
Kontaktperson: Kristin Solhaug Næss, kristin.solhaug.nass@trondheim.kommune.no

2)         Gatelangs tar utgangspunkt i nullvekstmålet i Nasjonal transportplan (NTP) og i Miljøpakkens mål for transport i Trondheim. Prosjektene i arbeidsrommet tar for seg nye metoder for kunnskapsøkning og modeller for å nå nullvekstmålet. I nullvekstmålet inngår det at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med gange, sykkel og ulike typer kollektivtransport.  Målet er å finne løsninger som kan imøtekomme transportveksten og framtidige behov.
Kontaktperson: Heidi Fossland, heidi.fossland@trondheim.kommune.no

3)         Kunnskapsaksen tar utgangspunkt i den fysiske aksen som rommer en stor del av forsknings- og innovasjonsmiljøene i byen. Hensikten med arbeidsrommet er å skape en modell for å koordinere byutviklingsprosjekter og planarbeid mellom offentlige og private aktører i Kunnskapsaksen. Målet er å utvikle byplangrepet Kunnskapsaksen i riktig retning, samtidig som prosessene skaper kunnskap som kan overføres til andre deler av byen.
Kontaktperson: Julie Nordhagen, julie.nordhagen@trondheim.kommune.no 

Hvert av disse arbeidsrommene har underprosjekter.

 

For spørsmål eller henvendelser angående Trondheim bylab, kontakt julie.nordhagen@trondheim.kommune.no.

Sidene er under utarbeidelse, og oppdateres fortløpende. 

 

7planer Areal- og transportplaner