Forslagshefter til fellenemndas møter

Forslagshefte 13.06.2017

Forslagshefte 24.10.2017

Om fellesnemnda

Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim. Nemnda skal fungere som ei interimfellesnemnd fram til Stortinget har fattet vedtak om sammenslåing av Klæbu og Trondheim kommuner. Deretter vil fellesnemnda fungere etter bestemmelsene i inndelingslova § 26:

”Ved samanslåing av kommunar ….. skal det opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga eller delinga. Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane eller fylkeskommunane. Det skal likevel vere minimum tre medlemmer i nemnda frå kvar kommune eller fylkeskommune. Fellesnemnda blir valt av og blant medlemmene i kommunestyret eller fylkestinget.…... Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar. Reglane i kommunelova om val og saksbehandling i folkevalde organ gjeld elles tilsvarande……. Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret eller fylkestinget er konstituert etter reglane i § 27.”

I felles formannskapsmøte 15.11.2016 ble det konkludert med at nemnda bør ha 13 medlemmer, hvorav 5 fra Klæbu og 8 fra Trondheim.

Møteplan 2017

Tirsdag 14.02. i Klæbu
Tirsdag 25.04. i Klæbu
Tirsdag 13.06. i Klæbu
Tirsdag 26.09. i Trondheim
Tirsdag 24.10. i Trondheim
Tirsdag 07.11. i Trondheim
Tirsdag 5.12. i Trondheim

Bystyresekretariatet i Trondheim vil bistå nemnda med publisering av dokumenter og protokollering fra møtene. Dokumenter publiseres på Trondheim kommunes innsynsløsning.

Representanter i fellesnemnda

Bystyret i Trondheim oppnevnte den 26.01.17 følgende medlemmer til fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, med endring i bystyrets møte 28.09.2017:

  1. Rita Ottervik (Ap), leder
  2. Geir Waage (Ap)
  3. Marek Jasinski (Ap)
  4. Ola Lund Renolen (MDG)
  5. Geirmund Lykke (KrF)
  6. Ottar Michelsen (SV)
  7. Elin Marie Andreassen (FrP)
  8. Ingrid Skjøtskift (H) 

Varamedlemmer for medlem 1-6:

Sissel Trønsdal (Ap)
Erling Moe (V)
Marte Løvik (Sp)
Ferhat Güven (Ap)                   
Edvin Helland (Ap)
Julie Hole (Ap)
Ingrid Marie Sylte Isachsen (SV) 
Line Fjørstad (MDG)

Varamedlemmer for medlem 7-8:

Berit Tiller (H)
Morten Ellefsen (FrP)
Michael Momyr (H)

Kommunestyret i Klæbu oppnevte den 02.02.17 følgende medlemmer til fellesnemnd for Klæbu og Trondheim:

1. Kirsti Tømmervold (AP), nestleder
2. Alf Steinar Tømmervold (AP)
Vara:
1. Reidar Kløven Sether (AP)
2. Kai Nordseth (AP)
3. May Aarø (AP)

1. Lillian Waaden (H)
2. Paal Christian Bjønnes (V)
Vara:
1. Ole Horgøien (FrP)
2. Håkon Andre Hofstad (H)
3. Tonje Østby Ranum (V)

1. Jarle Martin Gundersen (SP)
Vara:
1. Britt Hukkelås (SV)
2. Laila Aanstad (SP)