Samtlige barneskoler (1-7 og 1-10) i Trondheim var invitert på et felles søkerseminar 14. november 2016. Åtte skoler valgte å søke, og samtlige av disse var godt kvalifiserte. Vi takker for engasjement og oppslutning om prosjektet.

Valget falt på Saupstad og Kolstad barneskoler i fellesskap. Skolene skiller seg fra de øvrige søkerskolene gjennom elevgrunnlagets sosioøkonomiske profil. Søknaden fra de to skolene er særdeles godt forankret i ledelse, fagmiljø og hos foreldregruppa. 

Skolene omfattes også av Områdeløft Saupstad og skal dessuten inn i en spennende sammenslåingsprosess.

Universitetsskolene er et samarbeid mellom NTNU og skoler på barne-, ungdoms- og videregående trinn i Trondheim. I samarbeid skal det drives forskning
og utviklingsarbeid med mål om en framtidsrettet lærerutdanning og best mulig læring for elevene.

Universitetsskole kan du lese mer om på deres hjemmesider.

- Vi mener at valget av Saupstad/Kolstad vil berike universitetsskoleprosjektet gjennom å åpne opp for en rekke interessante forsknings- og utviklingsprosjekt med utgangspunkt i disse skolenes egenart. Universitetsskoleprosjektet vil dessuten kunne berike Saupstad/Kolstad gjennom å identifisere, dokumentere og forsterke skolenes gode profesjonsfaglige praksis. Slik får vi en enda bedre skole og en enda bedre lærerutdanning.

Camilla Nereid, kommunaldirektør og Eva-Elisabeth Belboe, kommunalsjef skole

Nyheter og kunngjøringer