Overnevnte plan er 07.02.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med en høyere utnyttelsesgrad, økte byggehøyder og en annen bebyggelsesstruktur enn i gjeldende regulerings-plan fra 2007 som tillater 3 150 m2 BRA. Planforslaget legger til rette for inntil 5 400 m2 BRA.

Sammendrag

Det er planlagt ny utbygging av 5 400 m2 BRA til boliger, noe som gir ca. 75 boliger. Det gir en utnyttelse på 18,7 boliger pr. dekar. Det er foreslått fem frittliggende bygg i tre til fem etasjer. Det skal opparbeides minimum 0,5 og maksimalt en parkeringsplass for bil per boenhet i kjeller. Bebyggelsen mot Magnus den Godes gate og Tellefsens gate er i tre til fire etasjer for å tilpasse seg den verneverdige lave i boligbebyggelsen i hensynssone kulturmiljø og kulturlandskap på Marinevold, også kalt Skitbyen. Byggene med fem etasjer ligger inne i planområdet. Det er foreslått avsatt 1650 m2 uteoppholdsareal på egen grunn på bakken, og felles takterrasser på tre av byggene. Det oppfyller krav til uterom for bolig i kommuneplanens arealdel. I tillegg kan lekearealet til Gartneriet barnehage benyttes når det ikke foregår barnehageaktivitet, noe som er en tinglyst rettighet fra 2008. Opparbeidelse av fortau, trerekke, parkeringsplasser og renovasjonsanlegg er rekkefølgekrav i planen.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

 

Generell informasjon

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Offentlig ettersyn
Referansenummer: 14/24305

Frist for merknader: 25.03.2017Plantype: Reguleringsplan

Hjemmel:
Plan og bygningsloven § 12-10
Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Nyheter og kunngjøringer