Handlingsdel for områdeprogrammet ble vedtatt i Formannskapet 19.04.2017. De ulike delene av områdesatsingen på Saupstad-Kolstad eies og utføres av flere aktører. Denne handlingsdelen er et verktøy for Trondheim kommune i programmets avsluttende fase, og skal bidra til å synliggjøre den sammenhengende innsatsen i områdeløftperioden 2017-2020. Hensikten med handlingsdelen er å bidra til et mer helhetlig og oversiktlig beslutningsgrunnlag for årlige prioriteringer. Gjennomføring og finansiering av nye tiltak som følge av handlingsdelen vil vurderes i forbindelse med rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Handlingsdelen for Områdeprogram Saupstad-Kolstad 2017-2020

Satsingsområde 1: Områdeutvikling

I perioden 2013-2016 har områdeprogrammet gjennomført en rekke mindre fysiske tiltak som har synliggjort at en områdesatsing er i gang. Tiltakene er knyttet til utendørs og innendørs utbedringer på lokalsenteret, utbedring av turstier, fotgjengerunderganger og gangveger, og bomiljøtiltak i borettslagenes uteområder. Det er i perioden bygget opp et godt samarbeid med borettslagene i området. Perioden har også vært preget av brede medvirkningsprosesser under planlegging av skolebygg, kulturskolesenter, ny barnehagestruktur, offentlige uterom, ny gang- og sykkelbro mot Tiller og superbusstrasé gjennom området. Resultatene av disse store og viktige investeringene antas realisert i perioden 2017-2020. Bydelens fysiske standard vil da heves betraktelig, og prosjektene vil ha bidratt til en byutvikling som integrerer bydelen tettere til byen rundt. De store offentlige investeringene antas også å bidra til økt interesse for private investeringer i området.

Resultatene av medvirkningsprosessene i forhold til den fysiske områdeutviklingen fra 2012 til 2016, ble vurdert og samlet i en strategisk plan for uteområdene på Saupstad-Kolstad. Den strategiske planen for uteområder er derfor en oppsummering av beboernes innspill til områdeutviklingen over flere år, og er et viktig grunnlag for videre planlegging av hele bydelen. Borettslag, fylkeskommune og kommune bruker allerede denne som et verktøy i forbindelse med planlegging av større og mindre tiltak i bydelen, og dette har vist seg å fungere godt i felles diskusjoner og under utvikling av tiltak det må samarbeides om.

“Strategisk plan for offentlige uterom på Saupstad-Kolstad” blir framover et verktøy som skal bidra til å se alle fysiske initiativ og prosjekter i sammenheng for å tilføre uteområdene merverdi i form av identitet, aktivitetstilbud og opplevelseskvalitet. Planen er ikke juridisk bindende etter plan- og bygningsloven, men et faglig hjelpemiddel for videre områdeutvikling på tvers av tjenesteområder og eiendomsgrenser.


Strategier 2017-2020:

Overordnet strategi for områdeutviklingen er at nye offentlige investeringer skal bidra til positiv byutvikling i dette området. Samordningen av tiltak i områdeprogrammet skal gi merverdi for de ulike utbyggingsprosjektene. Det gjøres tre hovedgrep i områdeutviklingen:

1) BYGG OG ANLEGG

 • Nye offentlige bygg skal tilføre området nye kvaliteter og legges til rette for å være gode møteplasser i bydelen.

 • Lokaler for offentlige tjenester skal legge til rette for sambruk mellom ulike sektorer og frivilligheten.

2) PARKER OG UTEROM

 • Bydelens offentlige uterom skal gis bedre kvalitet og et større mangfold av steder med identitet.

Her ligger strategisk plan for uterom til grunn. Det fokuseres på “livet mellom husene” og å bedre utemiljøet som arena for opphold og fellesskap for beboerne i bydelen. Frodige uterom vil påvirke opplevelsen av bydelen.  

3) FORBINDELSER

 • Forbindelsene for gående og syklende -i bydelen og til andre bydeler- skal styrkes.

 • Gode forbindelser skal øke tilgjengeligheten til bydelen.

Her ligger strategisk plan for uterom til grunn. Formålet er at velfungerende bevegelseslinjer i bydelen skal gi bedre bomiljø og bidra positivt til folkehelse og miljø. Bedre orienterbarhet til/fra og internt i bydelen vil påvirke opplevelsen av bydelen.

Tiltak 2017-2020:

BYGG OG ANLEGG

 

Prosjekt

Prosjekteier

Innhold/kommentar

Finansiering

Nye Huseby-Saupstad-Kolstad skoler med kulturskolesenter, avdelinger for minoritetsspråklige og universitetsskole

TK v/Oppvekst og utdanning

Planlagt ferdigstillelse i 2021

Del av HØP 2017-2020

Nye barnehageanlegg til erstatning for midlertidig og eksisterende barnehager

TK v/Oppvekst og utdanning

Planlagt ferdigstillelse i 2020

Del av HØP 2017-2020

Nye Heimdal videregående skole og Kolstad Arena (flerbrukshall).

STFK

Ferdigstilles i 2018

STFK

Nye Kolstad klubbhus

Kolstad fotball

Nytt klubbhus og ny/styrket møteplass sentralt i bydelen. Ferdigstilles juni 2017.

STFK/Kolstad fotball

Huseby idrettsanlegg- rehabilitering og standardheving

TK v/ Kultur og Næring

Vil også se på mulighetene for standardheving uterom, da med ekstra finansiering fra områdeløftmidler.

Del av HØP 2017-2020.

Boxåpner kultursenter for barn og unge- nye lokaler

TK v/ Kultur og Næring

Samlokalisering med andre kommunale tjenester i området kan være fordelaktig, spesielt dersom det også legges til rette for sambruk av lokaler og andre ressurser. Valg av lokalisering utredes nærmere, og rådmannen vil fremme sak om dette i løpet av 2017.

Del av HØP 2017-2020.

Undersøke muligheter for sambruk av lokaler i bydelen- gjennom mulighetsstudie

TK

Sees i sammenheng med lokaler for frivilligheten, bibliotek, ungdomstilbud, rehabiliteringstilbud, seniortilbud, tilbud til funksjonshemmede m. fl. (behov må vurderes i sammenheng med hvilke tjenester som ikke skal få plass i nye skolebygg).

Foreslås finansiert med områdeløft-

midler i 2018.

Søbstad helsehus-rehabilitering og vurdering av lokaler

TK v/ Helse og velferd

Behov for innvendig rehabilitering og ny planløsning. Mulighetsstudie ser på funksjonalitetsforbedringer i sykehjemsetasjene samt mulighetene for arealene i 1. etasje. Mulighetsstudien avsluttes høsten 2017.

Foreslås av rådmannen i egen sak.

Utvikling av felleshus og møteplasser

Borettslag

Bidra med kompetanse til utvikling av lokale initiativ feks. borettslagenes felleshus.

Eksisterende ressurser i programmet.

Eiendomsutvikling og sambruksmuligheter i lokalsenterområdet

TK, STFK, Private

Dialog om mulige utviklingsmuligheter, bidra til initiativ.

Eksisterende ressurser i programmet.

 

PARKER OG UTEROM

 

Prosjekt

Prosjekteier

Innhold/kommentar

Finansiering

Nye Dalen park

TK v/ Kultur og Næring

Initiativ fra ungdom i bydelen. Ideén er bearbeidet gjennom omfattende medvirkning siden 2014. Var opprinnelig del av HØP 2016-2019.

Foreslås innarbeidet i HØP 2018-2021.

Møteplassen nærmiljøanlegg Kolstadflaten

TK v/ Kultur og Næring

Sak 0296/16 om nærmiljøanlegg.

Del av HØP 2017-2020

Kunst i offentlige rom

TK v/ Kultur og Næring

Planlegges i sammenheng med nye utbyggingsprosjekter.

Del av HØP 2017-2020

Oppgradering uteområder barnehager

TK v/ Oppvekst og utdanning

Behov for oppgradering av mye benyttet uteområder både på dag- og kveldstid. Gjennomføring 2017-2020.

Del av HØP 2017-2020+ Områdeløftmidler

Utvikling av nye skolers uterom, park og torg

TK v/ Byutvikling

Samarbeid mellom oppvekst, byutvikling og STFK om uterommene mellom nye HSK-skoler og nye Heimdal vgs.

Områdeløftmidler til planlegging

Uformelle møteplasser

TK v/ Byutvikling

Oppfølging av strategisk plan for uterom i samarbeid med borettslagene. Satsing på uformelle møteplasser i uterom kan være dyrking, benker, videreutvikling av eksisterende steder, m.m.

Områdeløftmidler

Mindre vegtiltak

TK v/ Byutvikling

Oppgradering gangveger; asfalt, kantstein.

Del av HØP 2017-2020

Belysning

TK v/ Byutvikling og borettslagene

Medvirkningsprosesser med beboere pågår i 2017. Felles lysplan for området ferdigstilles i 2018.  

Områdeløftmidler til planlegging. Vurdering av nye investeringer gjøres med bakgrunn i lysplanen.

 

FORBINDELSER

 

Prosjekt

Prosjekteier

Innhold/kommentar

Finansiering

Gang- og sykkelbru Saupstad-Tiller

Miljøpakken

Ny gang- og sykkelbru, viktig forbindelse til bydelen.

Del av Miljøpakkens handlingsprogram for 2017-2020

Snarveger

Miljøpakken

Snarveg over Bjørndalen ferdigstilles i 2017. Nye gåtiltak vurderes i perioden. O

Del av Miljøpakkens handlingsprogram for 2017-2020

Superbuss

Miljøpakken

Etablering av stasjoner og omstigningspunkt.

Del av Miljøpakkens handlingsprogram for 2017-2020

Underganger- ny belysning

TK v/ Byutvikling

Kvalitetsheving av undergangene. Samarbeid med Miljøpakken.

Miljøpakken og Områdeløftmidler

Firbladskogen- ny belysning

TK v/ Byutvikling

Trygging av skoleveg. Ferdigstilles 2017.

Områdeløftmidler

Gangpassasje og uterom Boligstiftelsen boliger

Boligstiftelsen for trygdeboliger

Oppgradering av inngangsparti og uteområder inkl åpning av forbindelse mellom byggene i Reier Søbstads veg 30 og 32. Ferdigstilles 2017.

Boligstiftelsen for trygdeboliger

Markaforbindelsen- sti og lyssetting fra bydelen til marka

TK v/ Kultur og Næring

Ferdigstilles i 2017.

Del av HØP 2017-2020 + OmrådeløftmidlerSatsingsområde 2: Tjenesteutvikling

I motsetning til ordinær individrettet innsats, forsøker man i et områdeløft å tilnærme seg levekårsutfordringer på områdenivå. Områderettet innsats påvirker i liten grad levekår direkte, men fokuserer på årsaker til utfordringene og ser tjenester, ressurser, og sosiale og fysiske forhold i sammenheng. For å løse utfordringene knyttet til opphopning av levekårsutfordringer må man våge å tenke nytt rundt de offentlige tjenestene, og om hvordan man kan utløse annen lokal innsats. Gjennom områdeprogrammet har noen tjenester i bydelen fått mulighet til å prøve ut nye arbeidsformer og virkemidler.

 Innsatsområdene i perioden 2013-2016 har vært:

 • Barn og unges kompetanse og deltakelse

 • Helse og deltakelse  

Det er jobbet med å skape mestringsarenaer for barn og unge gjennom demokratiopplæring, holdningsarbeid, kompetanseheving og medvirkningsarenaer.  Gjennom lokalt helsearbeid er det også utviklet lokale mestringsarener i forhold til helse og livskvalitet.

Folkehelse er et sentralt tema i alle prosjekter, men områdeløftprosjektet Aktive Saupstads tilrettelegging for aktivitet og aktivitetstilbud i bydelen har tilført bydelen større bredde av tilbud. Det er tilrettelagt for kurs og opplæring, turløyper, turdager og aktivitetstilbud i samarbeid med frivilligheten, lag og foreninger, skolene, biblioteket og Kultureneheten i bydelen. Eksempelvis er det i samarbeid med Vestbyen IL og Boxåpner kultursenter for barn og unge utviklet en modell for svømmeopplæring som motiverer mer. Huseby ungdomsskole vil framover prøve ut modellen overfor elever i mottaksklassen og andre elever som ikke kan svømme.

 Gjennom valgfaget Demokrati i praksis ved Huseby skole og pilotprosjektet Saupstad ungdomsråd er det bygget kompetanse hos ungdom om demokrati og deltakelse, holdninger og etikk m.m. Programmet “Ung Leder” er igangsatt og tilbyr opplæring i lederskap og holdningsarbeid. Denne innsatsen skaper eierforhold og tilhørighet til egen bydel. Samhold og stolthet av egen bydel på tvers av kulturer er viktig i et forebyggende perspektiv, og vil i ytterste konsekvens forebygge voldelig ekstremisme

Kulturskolen og Kolstad skole har utviklet en samarbeidsmodell som har resultert i særdeles stor økning i rekrutteringen til kulturskolen blant skolens elever. Kulturskolesatsingen i bydelen fikk sitt gjennombrudd gjennom å tilby dans, og har i perioden også utviklet tilbud i visuelle kunstfag.

 Barnehageløftet “Mer musikk og bedre språk” er et felles prosjekt for barnehagene i området om musikk som innsatsfaktor for språkstimulering. Gratis kjernetid i SFO er innført og under utvikling.

Saupstad bibliotek utvikler et læringssenter med ekstra tilbud i data- og filmopplæring, som skal bidra til kompetanseheving og styrke bibliotekets funksjon som møteplass i bydelen.

Det er i løpet av siste periode tatt beslutninger om store investeringer i skoleutvikling, som vil være hovedfokus i kommende periode. Saupstad og Kolstad skoler skal bli universitetsskoler i samarbeid med NTNU. Dette gir muligheter for kompetanse- og tjenesteutvikling for bedre læringsresultater i bydelen, og vil kunne få stor betydning når to skoler skal utvikles til å bli en samlet skole.

Nye skoleanlegg utvikles med tanke på utvikling av skoletjenestene.  Hensikten med å etablere nye skoleanlegg er ikke først og fremst behovet for økt elevkapasitet eller teknisk rehabilitering, men å tilføre bydelen anlegg og arenaer for utvikling, læring, og sosial og kulturell deltakelse. Målsettingen med å investere i et moderne og funksjonelt skoleanlegg er å øke områdets status og omdømme, samt at en samling av skolene skal bidra til sosial utjevning, økt integrering i bydelen, og økt kulturell og sosial deltakelse gjennom etablering av nye og gode møteplasser både for elever, deres familier og andre bosatte i området.

 Kulturskolen, biblioteket og Kulturenheten har en rekke tilbud og tiltak som bidrar til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i bydelen. Det er behov for å legge til rette for- og videreutvikle samarbeidet mellom disse. Det er dessuten et uforløst potensiale i sosialt og kulturelt entreprenørskap i bydelen.

 Strategier 2017-2020:

 1. Utvikle tjenestetilbudene med et tverrfaglig fokus på levekårsutfordringer.

 2. Utvikle tjenester og tilbud som fremmer mestring og deltakelse.

 3. Forebygging og tidlig innsats gjennom sosial innovasjon.

 4. Bygge kompetanse og se mulighetene rundt felles satsing på sosialt entreprenørskap.

Tiltak 2017-2020: 

BARN OG UNGE- KOMPETANSE OG DELTAKELSE

 

Prosjekt

Prosjekteier

Innhold/kommentar

Finansiering

Demokrati i praksis og ungdomsråd

TK v/ Oppvekst og utdanning

Arbeidet med demokrati i praksis og ungdomsrådet videreføres i områdeløftperioden.

Dette må sees i forhold til Bystyrets vedtak 26.01.2017, 2/17: “Bystyret ber Rådmannen starte større pilotprosjekter for brede medvirkningsprosesser innen byutvikling i 2017. Erfaringer fra områdeløft og aktiv bruk av faget "demokrati i praksis" bør inngå i pilotene. Målet er å videreutvikle metoder og strategier. Bystyret ber om at medvirkningsstrategier heretter presenteres sammen med planforslag.

Demokrati i praksis er finansiert gjennom Huseby skole, men ungdomsråd og annen medvirkning er finansiert med områdeløftmidler/skjønnsmidler kun ut 2017. Videre satsing på ungdomsråd og lokalt nærmiljøarbeid må vurderes i HØP 2018-2021.

Saupstad og Kolstad skole som universitetsskole

TK v/ Oppvekst og utdanning

Dette prosjektet starter våren 2017, og vil pågå samtidig som nye skoleanlegg bygges. Prosjektet vil ha betydning for den organisasjonsutvikling som pågår, knyttet til overgang fra to til en barneskole i området.

Prosjektet gjennomføres som et spleiselag mellom NTNU, STFK  og Trondheim kommune.

Kulturskolesenter sør

TK v/ Oppvekst og utdanning

Fortsatt satsing på dans og visuelle kunstfag, samt utvikling av tilbud innen musikk og scenekunst. Utvikles som en del av nye skoleanlegg.

Prosjektutvikling finansiert gjennom områdeløftmidler 2015-2016, skjønnsmidler for 2017.

Gratis kjernetid i SFO

TK v/ Oppvekst og utdanning

Statlig prosjekt til øremerkede bydeler. Igangsatt.

Statlige midler.

Barnehageløft: mer musikk, bedre språk

TK v/ Oppvekst og utdanning

Igangsatt. I oppstartsfase 2016-2017.

Finansiert med skjønnsmidler for 2016-2017.

Ung Leder - holdningsarbeid ungdom/sosialt entreprenørskap

TK v/ Kultur og Næring

Programmet utvikles av Kulturenheten med utgangspunkt i Boxåpner kultursenter for barn og unge. I oppstartsfase 2016-2017. Videreføres ut 2020.

Finansiert med skjønnsmidler for 2016-2017.

Læringssenter Saupstad bibliotek

TK v/ Kultur og Næring

Igangsatt. Tilrettelagt for filmverksted, kurs og opplæring.

Investeringer finansiert med skjønnsmidler i 2016.

 

HELSE OG DELTAKELSE

 

Prosjekt

Prosjekteier

Innhold/kommentar

Finansiering

Aktive Saupstad

TK v/ Helse og velferd

Lokale folkehelsetiltak basert på medvirkning. Aktive Saupstad avsluttes i 2017. Deler av prosjektet og den lokale koordineringsfunksjonen for folkehelse søkes videreført i andre former.

Områdeløftmidler og prioritering på enhet 2014-2017.

Aldersvennlig bydel

TK v/ Helse og velferd

Trondheim ble i 2015 med i Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt nettverk for aldersvennlige byer. Gjennom nettverket kan vi utveksle ideer og erfaringer, slik at byen blir stadig bedre å leve i, også for eldre innbyggere. Rådmannen vil foreslå Saupstad-Kolstad som det området i byen hvor kommunen starter arbeidet med Aldersvennlig by. Målet er Saupstad-Kolstad som Aldersvennlig bydel.Det er allerede gjort en kartlegging av eldres boligpreferanser og deres behov for møteplasser i bydelen.

Satsingen er pr. d.d. ikke finansiert i HØP, men kan danne grunnlag for søknad om statlig støtte til pilotprosjekter i bydelen.

Møteplasser med aktiviteter for eldre

TK v/ Helse og velferd

Satsing på aldersvennlig bydel starter med etablering av nytt møtested i helsehuset, som skal være tilgjengelig for alle og som skal koble eldre og andre målgrupper i bydelen.Dette må vurderes i sammenheng med pågående forstudie til nytt/rehabilitert Helse-og velferdssenter i bydelen.

Områdeløftmidler til oppstart av prosjekt.

Jobbsjansen

TK v/ Helse og velferd

Økt innsats på Saupstad rettet mot rekruttering

av innvandrerkvinner i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet, med som mål å veilede dem til arbeid.

Innenfor allerede eksisterende ordning i samarbeid med IMDI.

Hybler for frivillige ved Søbstad helsehus/boligstiftelsen

TK v/ Helse og velferd

Etter eksempel fra et sykehjem i USA og Nederland, skal vi utforske om vi kan eksperimentere med en boform for studenter som får bo gratis i bytte mot frivillig arbeid med eldre.

Må utredes og kostnadsberegnes

 

Satsingsområde 3: Lokalsamfunn og ressursmobilisering

 En vesentlig del av områdeløftmetodikken består i å styrke områdets egne ressurser. Kraften i et områdeløft øker også når man kobler ressurser sammen. For å mobilisere til et områdeløft må man bli kjent med lokalsamfunnet og finne ut hvilke ressurser det ønskes å bygge videre på. Gjennom utstrakt bruk av ulike medvirkningsmetoder, er flere ressurser mobilisert. Alle aldersgrupper har bidratt med innspill, og bydelens unge har tatt en selvstendig rolle i å sette ulike problemstillinger på dagsorden. Områdeprogrammet har i denne sammenheng bidratt til kompetanseutvikling og læring, både blant beboere og planleggere.

 Status 2013-2016

 Det er i perioden bygget opp et nettverk med borettslag, beboere, lag og foreninger, aktører for frivilligheten og offentlige og private tjenester. Nettverkene har vært viktige for å mobilisere lokale ressurser til å bidra i områdeløftet. Det er opprettet et programkontor, slik at områdeprogrammet også er tilstede og tilgjengelig i bydelen.

Det er lagt vekt på kompetanseheving, der borettslag og lokale aktører har blitt invitert med på studieturer og konferanser. Borettslag, skoler og elever, med flere har fått innblikk i bydelens historie og ressurser gjennom foredrag fra byplankontoret. Dette har vært med på å bygge stolthet og styrke stedsidentiteten.

Det er lagt vekt på å styrke de mange ressursene som allerede finnes i bydelen.

Lokaler er tilrettelagt med tanke på flere sosiale møteplasser i bydelen. Lokale initiativ til felles festivaler, arrangement og aktiviteter er støttet opp om.

Tilgjengelighet på informasjon har vist seg å være viktig for å mobilisere til samarbeid og deltakelse. Områdeprogrammets erfaring, er at mangel på koordinert informasjon om aktiviteter og tiltak kan være en grunn til manglende deltakelse i bydelen. Lokalt engasjement rundt områdeløftet avhenger også av god informasjon. Kommunikasjonsarbeid skal tillegges større vekt i neste periode.

Strategier 2017-2020:

 1. Styrke sosial kapital i bydelen gjennom samarbeid med beboere, borettslag, frivillige, lag og organisasjoner og private.

 2. Legge til rette for sosiale møteplasser.

 3. Kunnskapsheving gjennom medvirkning.

 4. Formidling av bydelens identitet.

 5. Styrke kommunikasjon og informasjonskanaler.

 6. Støtte sosialt entreprenørskap.

   

Prosjekt

Prosjekteier

Innhold/kommentar

Finansiering

Sosiale møteplasser

Lag og foreninger, Borettslag

Støtte opp om felles initiativ og sosiale møteplasser. Invitere til samarbeid, kompetansebygging, mobilisere lokale ressurser gjennom bomiljøtiltak.

Områdeløftmidler/skjønnsmidler

Allidrett og rabalderdans  

Idrettslag, kulturskolen

Åpne møteplasser for familier. Aktivitetstilbud opp til 6 år.

Områdeløftmidler og skjønnsmidler

Åpen hall

Lag og foreninger

Åpen møteplass for ungdom.

Trondheim kulturnettverk

Dyrking

Miljøenheten

Støtte dyrkingsinitiativ gjennom tilskuddspott for urban dyrking, der borettslagene kan søke.

Del av HØP 2017-2020.

Kommunikasjon

Programmet

Kommunikasjonsarbeidet styrkes med ekstra ressurser.

Områdeløftmidler

Informasjonskanal

Lokale tjenester, lag og foreninger

Utvikle informasjonskanaler.  

Områdeløftmidler

Sosialt entreprenørskap

Kultur og Næring

Bygge kapasitet rundt sosial entreprenørskap og sosial innovasjon.

OmrådeløftmidlerOmrådeløft Saupstad-Kolstad