Overnevnte plan er 23.05.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for Rv 706 Osloveien Sluppen – Sivert Dahlens veg, og legge til rette for en ny hovedvegstrekning som ivaretar krav til miljø, fremkommelighet og trafikksikkerhet langs Osloveien og Nidelvkorridoren for alle trafikkgrupper.

Sammendrag

Tiltaket inkluderer ca 1,4 km ny strekning for Osloveien, ny bru over Nidelva og to nye bruer over Leirelva. Den nye brua har fått navnet Nydalsbrua. Eksisterende Sluppen bru skal erstattes av ny bru på samme sted. Ny Sluppen bru blir forbeholdt gående og syklende. Tiltaket inkluderer dessuten portalområdet for fremtidig tunnel til Byåsen.

Det er stort behov for ny bru ved Sluppen, siden eksisterende Sluppen bru er i svært dårlig forfatning og ikke har god nok standard etter dagens trafikkmengder.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Bygningsrådet vedtok å legge to alternativ ut til offentlig ettersyn og høring. Se vedtak.

 

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Generell informasjon

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Offentlig ettersyn
Referansenummer: 12/17283

Frist for merknader: 10.07.2017Plantype: Reguleringsplan

Hjemmel:
Plan og bygningsloven § 12-10
Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Nyheter og kunngjøringer