Kommunen som forskningsarena

Til studenter og forskere

Trondheim kommune vil legge forholdene godt til rette for forskereogstudenter som ønsker å benytte seg av data og opplysninger fra kommunen til prosjekter eller masteroppgaver/paper oa ut over det offentlighetsloven pålegger.

Dette kan være ulike interne data som ligger i våre systemer, eller data som forskere og studenter ønsker å innhente selv, for eksempel gjennom kartlegginger som intervjuer av ansatte og/eller spørreundersøkelser (digitalt eller papir).

Kommunen skal så langt som mulig bistå med innsamling av lett tilgjengelige data. Vanskelig tilgjengelige data vil imidlertid bare unntaksvis bli innhentet.

Trondheim kommune stiller følgende krav og betingelser for hvordan slike data samles og brukes:

  • Som hovedregel skal Trondheim kommune kunne dra nytte av data som samles inn, både analysene og resultatene. Rådmannen skal i samråd med detaktuelle tjenesteområdetvurdere dette.
  • Undersøkelsene skal ikke være i konflikt med personvern og lovbestemt taushetsplikt. Hvis nødvendig må tjenesteområdet innhente samtykke fra foresatte, pårørende etc.
  • Dersom ansatte deltar i spørreundersøkelser, skal resultatene som hovedregel anonymiseres. Ansatte avgjør selv om de vil delta.
  • Undersøkelsesgrunnlaget skal ikke overstige 300 ansatte om ikke spesielle grunner taler for et høyere antall.
  • Data kan kun brukes til det formål som er beskrevet i prosjektet. For øvrig forbeholder Trondheim kommune seg retten til å gjør bruk av innsamlede data og sluttrapport. Rapporter og andre dokumenter, som bygger på slike data, skal ikke offentliggjøres før Trondheim kommune er gjort kjent med innholdet.

Godkjenning etter disse retningslinjene gis av Rådmannen ved

  • rådgiver Ellen Edvardsen og
  • rådgiver Janne Hafskjær

Undersøkelser som er godkjent av rådmannen, skal alltid ha denne godkjennelsen vedlagt utsendelse. Godkjenning gjøres når materialet er klart for utsendelse. Når godkjenning er gitt, må studentene selv hente ut e-postadresser fra www.trondheim.kommune.no 

Organisasjonen