Kommunalt foreldreråd for barnehagen (KFB) er et rådsorgan for foreldre i trondheimsbarnehagene. Formålet er samarbeid mellom foreldre som gruppe og kommunen som tjenesteyter, for å sikre et barnehagetilbud med høy kvalitet.

KFB skal ivareta interessene til alle foreldre som har barn i barnehage og være en formell arena for samhandling mellom foreldre, rådmann og politisk nivå

Gode barnehager utvikles i et samspill mellom foreldre, kommunen som barnehageeier og andre eiere. Samspillet skal være preget av god medvirkning, stor innflytelse og høy faglighet.

Vedtekter for kommunalt foreldreråd for barnehager (KFB) og grunnkole (KFG)

Møtekalender

29.11.2016    
18.10.2016   Møtereferat
 20.09.2016    Møtereferat Sak om sommeråpning
 31.05.2016    Møtereferat Presentasjon
08.12.2015 Møteinnkalling  
17.09.2015 Møteinnkalling Møtereferat  Presentasjon Presentasjon
09.06.2015 Møteinnkalling Møtereferat
16.04.2015   Møtereferat 
13.03.2015 Møteinnkalling Møtereferat
20.11.2014   Møtereferat
17.09.2014 Møteinnkalling Møtereferat 
05.06.2014   Møtereferat
25.03.2014   Møtereferat
27.02.2014   Møtereferat
13.11.2013  Møteinnkalling Møtereferat
23.10.2013   Møtereferat
18.09.2013   Møtereferat
04.06.2013   Møtereferat

 

Synnøve Thoresen
LEDER
Læringsverkstedet Buenget thoresen.synnove@gmail.com
Telefon 930 33 336
Midtbyen
 Anita Skylstad Kroppanmarka barnehager  anita.skylstad@gmail.com

Lerkendal
 Anne Pintzka Lade barnehager anne@pintzka.com

Østbyen

 

Myndighet og ansvar

KFB skal

 • arbeide for godt samarbeid mellom barnehage og hjem
 • ivareta foreldrene sine interesser overfor rådmann og politisk nivå
 • være høringsorgan i saker som har betydning for tjenesten
 • kalle inn til møter i forbindelse med viktige saker eller når rådet selv ønsker det

Det kan fattes rådgivende vedtak når foreldrene ønsker det. Rådmannen legger til rette for en sekretariatsfunksjon for medlemmene i KFB.

Valg

 •  KFB velges blant foreldrerepresentanter ved brukerrådene og samarbeidsutvalgene i trondheimsbarnehagene
 • Rådet skal bestå av 8 medlemmer med to foreldrerepresentanter fra hver bydel; en fra en privat barnehage og en fra en kommunal barnehage i bydelen
 • Minst en av representantene fra de private barnehagene velges fra familiebarnehagene
 • Den enkelte barnehage nominerer sin(e) kandidat(er) og sender navn på aktuelle kandidater til rådmannen
 • Nominasjonsresultatet legges ut på kommunens nettsider
 • Valg gjennomføres i fellesmøte med foreldrerepresentanter fra alle brukerråd og samarbeidsutvalg i januar/februar annet hvert år
 • Valget foretas ved akklamasjon eller ved stemmegivning der hver barnehage har en stemme

Utfyllende informasjon om dette er beskrevet i Bystyresak 11/30586.

 

Kontaktperson hos rådmannen:

Kristin Gudim
Rådgiver 
Mobil:  975 96 131
E-post: kristin.gudim@trondheim.kommune.no