Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU)

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 9 medlemmer og like mange varamedlemmer. Det er utarbeidet egne kommunale vedtekter for rådet. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. I ”Lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne” heter det at kommuner og fylkeskommuner skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvikning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsett funksjonsevne. Rådet arrangerer to dialogmøter med brukerorganisasjonene hvert år. Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Kommunens etater skal samarbeide med rådet i slike saker. Rådet får seg forelagt saker som blant annet omhandler tiltak for funksjonshemmede og kommunens budsjett og planarbeid. I prinsipielle saker skal rådet uttale seg allerede på et forberedende stadium. Rådet driver informasjon både innad i kommunen, blant organisasjoner og generelt. Rådet avgir årlige rapporter til bystyret 

Saks- og møtedokumenter 

Protokoller og referater

Møteplan 2017

17.januar
14.00 – 17.00
Formannskapssalen
7.februar
14.00 – 17.00
Formannskapssalen
21.mars
14.00 – 17.00
Formannskapssalen
19.april
14.00 – 17.00
Formannskapssalen
 9.mai
14.00 – 17.00
Formannskapssalen
  18.00-20.30 Fellesmøte med brukerorganisasjonene
6.juni
14.00 – 17.00
Formannskapssalen
22.august
14.00 – 17.00
Formannskapssalen
19.september
14.00 – 17.00
Formannskapssalen
17.oktober
14.00 – 17.00
Formannskapssalen
7.november
14.00 – 17.00
Formannskapssalen
 
18.00 - 20.30
Fellesmøte med brukerorganisasjonene
28.november
14.00 – 17.00
Formannskapssalen

Presentasjoner

Rådsmøte 21.mars 2017:
Templan for IKT v/Elin Harder

Årsrapporter

Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012

Kontaktinformasjon KFU

Postadresse: Trondheim kommune, Bystyresekretariatet v/KFU, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim

E-post: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no (merk Til KFU) 
Leder: Marte Løvik (Sp)
Sekretær: Ole Kr. Lundereng

 

 

 

 

Arbeidet med universell utforming av gater, offentlige rom og holdeplasser i Trondheim

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU)