Kommunal forkjøpsrett

Forkjøpsrett er en rettighet som utløses når en leiegård med fem eller flere boliger selges eller overdras ved gave eller aksjesalg.

Kommunen kan gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av beboerne, Studentsamskipnaden, på egne vegne eller på vegne av selskap som ledes og kontrolleres av kommune eller stat. Overdragelser skjer i så fall under de samme vilkår som gjelder i kjøpekontrakten. Forkjøp av leiegårder er hjemlet i "Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegård av 1977".

Når en leiegård selges eller overdras, skal dette meldes til kommunen på eget skjema: 

Dersom forkjøp skal benyttes på vegne av leieboerne, må de selv stifte borettslag eller seksjonssameie, samt sørge for finansiering av kjøpet.

Beboerne eller Studentsamskipnaden har ikke krav på forkjøp selv om vilkårene for forkjøpsrett er oppfylt. Det er formannskapet som tar stilling til om forkjøpsrett skal benyttes eller ikke. Vedtak om bruk av forkjøpsrett må fattes innen fire måneder fra den dagen Trondheim kommune har mottatt fullstendig melding om salg i henhold til lovens forskrift.

Ved spørsmål, kontakt:

Eierskapsenheten, telefon 977 43 400

kommunal bolig Fast eiendom