Landbruk og naturforvaltning er en avdeling i Miljøenheten. Avdelingen ble opprettet 1.1.16 da enhetens tidligere faggrupper for landbruk og naturforvaltning ble slått sammen.

Avdelingen er Trondheim kommunes offentlige landbruksmyndighet.

De viktigste landbruksoppgaver er å realisere landbrukspolitiske mål gjennom forvaltning av juridiske virkemidler (konsesjons-, jord-, skog- og odelslov) og økonomiske virkemidler (statlige tilskuddsordninger).

Naturforvaltning omfatter mange arbeidsområder, og flere avdelinger/enheter i kommunen arbeider med dette.

Miljøenhetens avdeling for landbruk og naturforvaltning skal være en pådriver og gi faglig rådgivning ved ressurs- og arealdisponering (utnyttelse) og friluftslivstiltak.

Gjennom lovverk, forskrifter og kommunale vedtak skal avdelingen bidra til at samfunnets påvirkning av naturmiljøet ligger innenfor grenser som samfunnet og naturen kan akseptere. Aktuelle lovverk innen naturforvaltning er naturmangfoldloven, viltloven, laks- og innlandsfiskeloven, motorferdselloven og hundeloven.

Miljøenheten