Mestringstilbud

Alle har en psykisk helse

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig. Det finnes mye du kan gjøre på egenhånd. Se brosjyre fra Helsedirektoratet, "Enkle råd når livet er vanskelig".

Se også https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/ for selvhjelp for angst, depresjon og søvnplager.

Hvis du er i akutt behov for hjelp må du ringe 113/fastlege/legevakt.

Mestringstilbud er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune. Under finner du en oversikt over enhetens ulike tilbud og lenker til mer utfyllende informasjon. Alle tilbudene forutsetter aktiv deltakelse fra den enkelte bruker.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud, du vil da bli kontaktet pr. telefon. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12 - 14:30 på hverdager. 

Kurs og grupper

Søvngruppe

Gruppen er aktuell for personer med søvnproblemer som har vart mer enn tre måneder. Med søvnproblemer menes det vanskeligheter med innsovning, tidlig oppvåkning eller mange oppvåkninger i løpet av natten

Oppstart neste gruppe er februar 2019. Alle som melder seg på vil bli oppringt og kalt inn til en forhåndssamtale for mer informasjon og kartlegging.

Samlingene holdes i Holtermannsveien 70, 9. etasje.

Om gruppen
Behandlingen i gruppen består av undervisning og veiledning og det er plass til inntil åtte deltakere. Metodikken som benyttes er basert på kognitiv atferdsterapi og det legges opp til at hver enkelt jobber med innholdet på egenhånd mellom samlingene. Metoden kan oppleves krevende fordi man i en oppstartsfase vil sove mindre.

Gruppen passer ikke for personer som:

 • jobber i turnus med nattarbeid.
 • har rusproblemer.
 • har behandling i spesialisthelsetjenesten.
 • har søvnapnø eller narkolepsi.

Påmelding:

For mer informasjon eller påmelding kan du bruke skjema som du finner øverst på denne nettsiden eller ta kontakt på telefon 916 13 775 (hverdager kl 12 - 14.30).

Kurs i mestring av stress og belastninger

Hvem er kurset for?

Kurset er for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastning. Hva som oppleves som belastning er individuelt og kan endres over tid. Belastninger kan oppstå på ulike arenaer, og knyttes til forskjellige livssituasjoner.

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, stress og mestring. På kurset  jobbes det med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. For å få best mulig utbytte av kurset er det lagt opp til stor grad av egenaktivitet. Dette dreier seg om øving i metoder og teknikker på kursdagene samt hjemmeoppgaver.

Målet med kurset:

På kurset lærer du metoder og teknikker for å bedre egen mestringsevne. Målet er å mestre belastningen på en slik måte at den oppleves som kontrollerbar eller håndterlig.

Metode:

Kurset er basert på kognitiv terapi, og kunnskap om stress, belastning og mestring er sentral del av innholdet i kurset.

Praktisk informasjon:

Kurset blir ledet av kognitiv terapeuter, går over 5 ganger, hver samling på 2 timer. Det er vanligvis 8-10 deltakere på hvert kurs. Kursmateriellet er internettbasert, og det gies ut en individuell kode til hver enkelt på første samling. Det forutsettes at en har noe datakunnskaper, og tilgang til nettbrett eller pc. 

Neste kurs starter 08.01.19.

Informasjonsmøte for påmeldte er 18. desember kl 14.

Påmelding:

Bruk skjema som du finner øverst på denne nettsiden eller ta kontakt på telefon 916 13 775 (hverdager kl 12 - 14.30). 

Kurs i mestring av depresjon

Enhet for psykisk helse og rus arrangerer 4 kurs i mestring av depresjon i året. Kursene har oppstart henholdsvis januar, april, august og oktober.

Neste kurs starter 09.01.19 kl 12 til 14.30.  

Kurset er bygd på evidensbasert kognitiv-atferdsterapeutisk metodikk og vil bli holdt over 6 ukentlige samlinger a 2,5 timer.

Kursdeltakere får et lite kurshefte  ved oppstart som skal brukes for å utføre hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Hvert kurs består av en kursgruppe på inntil 12 kursdeltakere. Kursformen består av noe undervisning, diskusjoner i samlet gruppe og i smågrupper. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med praktiske øvelser og bruker kurshefte mellom samlingene. Egenjobbing er viktig for et godt resultat.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for personer som sliter med mild til moderat depresjon, som er i stand til å møte regelmessig til kurssamlinger og til å jobbe med hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Personer med alvorlig depresjon vil oftest ha behov for andre tilbud.

Kursene holdes i Holtermannsveien 70, 9. etasje.

Interesserte vil etter påmelding bli kontaktet av kursleder.

Påmelding:

Bruk skjema som du finner øverst på denne nettsiden eller ta kontakt på telefon 916 13 775 (hverdager kl 12 - 14.30).

Sinnemestring

Sinnemestringstilbudet er tilbud til menn og kvinner som utøver vold i, eller utenfor nære relasjoner. Metoden bygger på ”Brøsetmodellen”.             

Vold defineres som; enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil.
Vold i nære relasjoner rettes mot;  samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller mot andre som lever i stabile bofellesskap.
Vold utenfor nære relasjoner rettes mot; alle som ikke er definert ovenfor.

Sinnemestringskurset har en varighet på 10 uker a 3 timer, oppstart februar og september. Det kan også gis tilbud om individualsamtaler, dersom det ikke er hensiktsmessig med gruppebehandling.

Kurs i bedre selvfølelse

Kurset egner seg for deg som strever med lavt selvbilde, dårlig selvtillit og som har lite tro på deg selv. Det passer de fleste som kjenner på psykisk ubehag (i lav/moderat grad) og på utilfredshet i hverdagen. Målet er at kurset skal kunne bistå kursdeltakerne til større bevissthet om seg selv og med egne utfordringer. Målet er også at du skal bli tryggere på deg selv, bli mer kjent med og bedre til å ivareta egne behov. Kurset er ikke et behandlingstilbud for deg med omfattende psykiske vansker. Er du i tvil om kurset vil passe for deg kan du ta kontakt og diskutere det med oss i mestringstilbudet.

Tema vi tar opp i kurset:

 • Selvfølelse, selvkritikk og hvordan forbedre lav selvfølelse.
 • Hvordan forstå og hvordan håndtere ubehagelige følelser.
 • Tilfør makt i eget liv, unngå å havne i den utmattende offerrollen.
 • Bli bedre kjent med og bedre til å ta vare på egne indre behov.

Kurset er bygget på evidensbaserte metoder innen kognitiv terapi og teorier innen mindfulness og emosjonsfokusert terapi.

Vi tar inn ca 10 kursdeltakere til hvert kurs. Kursformen består av noe undervisning, diskusjoner i samlet gruppe og i smågrupper. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med praktiske øvelser og leser relevant litteratur mellom samlingene. Jobbing hjemme mellom ukessamlingene er viktig for å oppnå et godt resultat etter kursukene.

Kurslengde 6 uker, ukessamlinger a 2,5 timer

Kursoppstart: 7. januar 2019.

Påmelding: Gjøres på skjema som du finner øverst på denne nettsiden eller via telefon 916 13 775 (hverdager kl 12-14.30)

Kurssted: Holtermannsveien 70

 

Kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner

Dette er et kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner, men som nå er i en trygg livssituasjon. Kurset har en varighet på 4 samlinger og en oppsummerende samling noen uker etter avsluttet kurs.Tema som gjennomgås i kurset er: 

 • Hva er vold - reaksjoner og senskader 
 • Tanker som fortsetter å holde deg nede 
 • Verktøy for å få en bedre hverdag 
 • Hvordan krenkelser/skam setter seg i kroppen 
 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker - veien ut og videre 
Flerkulturell kvinnegruppe

Målgruppen er kvinner fra flere ulike nasjoner både med og uten individuelle vedtak på oppfølgingstjeneste fra EPHOR.  

Kvinnene har ulike belastninger/traumer fra hjemlandet, som i ulik grad har gjort tilpasning til det norske samfunnet vanskelig. Ofte har de store omsorgsoppgaver for familie, mange er enslige mødre, de har dårlig økonomi og de har belastninger knyttet til egen helse. Dette gjør det vanskelig å skaffe seg gode opplevelser, bygge nettverk og bli integrert i det norske samfunnet på eget initiativ. De har behov for trygghet og støtte til deltakelse utenfor hjemmet.

Gruppen skal ha et positivt hovedfokus gjennom å få positive opplevelser, praktisering av det norske språket, få økt kunnskap om norsk kultur og samfunn og gjennom kurs/opplæring bli bedre i stand til å forstå og takle f.eks økonomiske utfordringer. Kvinnene har stor nytte av å få og dele opplevelser sammen med andre i gruppa. 

Individuelle tilbud

En som lytter - et samtaletilbud for deg mellom 16 og 25 år

“En som lytter” er et samtaletilbud for unge i alderen 16 til 25 år. Her kan du få snakke med viderekomne psykologstudenter om utfordringer du møter i hverdagen eller mer alvorlige bekymringer. Det kan dreie seg om alt fra tristhet, sorg og engstelse til utfordringer i hjemmet, på skolen eller i det sosiale. Andre problemstillinger kan være mobbing, identitet, seksuell orientering og rus.

Samtaletilbudet er lavterskel, som betyr at det er gratis og krever ingen henvisning. Ut fra erfaringer ved tilsvarende tilbud rundt i landet tilbys det vanligvis opp mot fem timer. 

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

En som lytter er nå stengt frem til over jul, kontaktskjema på denne siden åpner igjen på nyåret.

Få mer informasjon på vår facebookside.

Hasjavvenningsprogrammet (HAP)

Opplever du at cannabis har fått for stor plass i livet ditt? Har du drømmer for fremtiden, men har merket at cannabisen står i veien for dine planer?

Hvem er programmet for?
Behandlingen er rettet mot deg som ønsker å slutte med cannabis.

Hva går programmet ut på?
Hasjavvenningsprogrammet er et åtte ukers individuelt behandlingsprogram som starter med en samtale med fokus på fakta om cannabis og din motivasjon for å slutte. Vi jobber hele tiden aktivt med eventuelle abstinenssymptomer.

Du trenger ikke å ha sluttet med cannabis før du starter på programmet. Fra den dagen du bestemmer deg for å slutte med cannabis varer behandlingen i 8 uker.

Målet med programmet
Vi fokuserer på å gi deg kunnskap om cannabis og hvordan russtoffet påvirker dine funksjoner og hjernens utvikling. Målet er å lære strategier for å kunne opprettholde en hverdag uten cannabis og være fri fra avhengighet.

Metode
Behandlingen er basert på hasjavvenningsprogrammet (HAP) utviklet av Thomas Lundquist. Mestringstilbudet har modifisert og utviklet programmet ut fra våre erfaringer til å bli et individuelt rusbehandlingsprogram.

Vi benytter oss også av en app, som kalles HAP. Den laster du ned på telefonen, og kan følge med på egen utvikling. Du kan bruke appen samtidig som du deltar i hasjavvenningsprogrammet. Med utgangspunkt i HAP gir appen daglig verdifull kunnskap, påminnelser, oppmuntringer og oversikt som kan bidra til at slutteprosessen blir enklere.

Praktisk informasjon
Behandlingen består av individuelle samtaler med to terapeuter som er sertifisert i rusbehandlingsprogrammet HAP.
Programmet varer i åtte uker, en samtale pr uke.

Påmelding
Bruk skjema som du finner øverst på denne nettsiden eller ta kontakt på telefon 916 13 775 (hverdager kl 12 - 14.30).

Ønsker du mer informasjon, så er du velkommen til en samtale om innholdet før du bestemmer deg.

Tanker om rus (TOR)

Samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres rusbruk

Bekymret for eget eller andres rusbruk?

Er du eller andre i ferd med å utvikle et rusmiddelproblem?

TOR er et samtaletilbud for deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol, narkotika eller tabletter. Vi tilbyr samtaler og kan:

 • Gi råd og veiledning
 • Kartlegge problem
 • Ha endringsfokuserte samtaler
 • Bistå i kontakt med øvrig hjelpeapparat
Spilleavhengighetstilbudet

Er du bekymret over egen, eller andres spilleadferd?

Spilleavhengighetstilbudet er et samtaletilbud for deg som er bekymret for om du er i ferd med å utvikle, eller har utviklet en spilleavhengighet.

Overdreven spilleadferd kan medføre flere negative konsekvenser.

Avhengighet for pengespill handler om en sterk trang til å spille for å vinne, eller for å spille tilbake det tapte. Mye tid går med til å tenke på spill, eller skaffe penger til spill.

Dataspillavahengighet defineres som en høyfrekvent onlinespilling som medfører negative konsekvenser i spillerens liv i den virkelige verden. Uavhengig av spillerens motiv for spilling. Det er ikke spillingen i seg selv som er problematisk, men eventuelle konsekvenser av spillingen.

Samtaletilbudet omfatter:

 • kartlegging av omfang, motivasjon og døgnrytmeforstyrrelser etc

 • endringssamtaler

 • mestringsstrategier

 • evt bistand i kontakt med gjeldsrådgiver

 • tilbakefallsforebygging

Tilbud til brukere av anabole-androgene steroider/Doping

Er du bekymret for egen eller andres bruk av anabole androgene steroider (AAS)/Doping?

Trondheim kommune har tilbud til menn og kvinner i alderen 18 år og oppover som bruker eller har brukt AAS.

Vi ser at bruken av doping er økende og at mye av oppmerksomheten er på doping blant idrettsutøvere, men den store bruken av doping er vanlig ungdom utenfor den organiserte idretten.


Tilbudet er individuelt og omfatter:

 • kartlegging
 • motivasjon
 • bistand i kontakt med helsevesenet
 • mestrings- og endringssamtaler
 • vedlikeholdssamtaler etter endt bruk
Individuell behandling

Mestringstilbudet tilbyr lavterskel, individuell behandling av plager relatert til angst, depresjon eller søvnproblemer. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer, søvnvansker. Behandlingstilbudet er basert på anerkjente og virksomme terapimetoder som eksempelvis kognitiv atferdsterapi.

 

Behandling:

Mestringstilbudet tilbyr behandling i form av en metode kalt veiledet selvhjelp. Metoden innebærer jobbing med egen problematikk gjennom bruk av et nettbasert selvhjelpsprogram, parallelt med jevnlig telefonveiledning fra kognitiv terapeut i en definert periode. Det inneholder informasjon, øvelser og oppgaver, og legger opp til aktiv jobbing med egen problematikk. Tilbudet inneholder egne program for angst, depresjon, søvnproblemer, bekymring og stress/belastning.

Forskning på veiledet selvhjelp tyder på at det har god behandlingseffekt på psykiske helseplager som eksempelvis angst og depresjon.

Samtaleterapi kan også tilbys med inntil sju samtaler, dersom veiledet selvhjelp ikke er aktuelt som behandlingsform.

 

Målgruppe:

 • Voksne over 18 år med lettere, relativt nyoppstått problematikk.

 • Du bør til vanlig ha normalt funksjonsnivå, og ikke ha kommunale tjenester fra før gjennom Helse og velferdskontoret.

 • Utfordringene du har bør ikke vært forsøkt behandlet i Psykisk helsevern i seneste tid.

 

Andre aktuelle tilbud:

Vern for eldre

Et tilbud for eldre mennesker som står i fare for eller er utsatt for psykisk, fysisk, økonomisk og/eller seksuelt overgrep.

Alle over 55 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Pårørende eller andre som har mistanker om at andre utsettes for overgrep oppfordrees til å ta kontakt.

Samtaler for voldsutsatte kvinner og menn

Samtaletilbud til kvinner og menn over 18 som er/har vært utsatt for fysisk, psykisk eller seksuell vold.

Vi tilbyr samtaler med bl.a:  

 • Kartlegging av behov
 • Normalisering av reaksjoner
 • Verktøy for å få en bedre hverdag
 • Bistår med kontakt i det øvrige hjelpeapparatet 
Sorg/krise

Dette er et tilbud for deg som nylig har opplevd en uventet og-/eller en dramatisk hendelse i livet.

Eksempler på dette kan være:

 • Selvmord, uventet/brå død, hos en person som står deg nær. Etterlatte ved selvmord kan også kontakte Leve- Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Vitne til- eller vært utsatt for en dramatisk hendelse, ulykke, naturkatastrofe etc.
 • Andre nylig oppståtte dramatiske livshendelser.

Pårørendetilbud

Pårørendesamtaler

Mestringstilbudet tilbyr råd og veiledning til pårørende, med fokus på egen helse. Rammene for tilbudet er 1-2 samtaler.

Når et familiemedlem er alvorlig eller langvarig syk betyr det alt for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun får. Men det er også viktig hvordan du selv har det som pårørende.
Vanlige helseutfordringer hos pårørende kan være:

 • Søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, nedsatt energinivå
 • Bekymring, stress, angst, depresjon
 • Ulike smertetilstander, nedsatt immunforsvar, kostholdsrelaterte problemer

Hvordan kan du unngå å bli syk selv? Det er individuelt hva som kan bedre situasjonen for den enkelte. Det kan være å snakke med fastlegen. Noen ønsker å delta på kurs i mestring av belastning, noen trenger å involvere nettverket sitt i større grad eller å være i regelmessig fysisk aktivitet.
Sunn mat, nok søvn og fysisk aktivitet er viktig for en god psykisk helse. Mens bruk av rusmidler kan utløse og forsterke psykiske vansker.

Mer informasjon:

https://helsenorge.no/parorende

http://veiledningssenter.no/veiledning-midt-norge/tilbud

https://stolav.no/korus/lerings-og-mestringssenteret-korus

https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/lerings-og-mestringssenteret-nidaros-dps

Barnegruppe (inkl. barn fra ca 10 familier; barn av psykisk syke)

Gruppen er et samarbeid mellom Barne- og familietjenesten, Enhet for psykisk helse og rus, Kulturenheten og Røde Kors. Barne- og familietjenesten er ansvarlig for tiltaket som har gått hvert år siden 2003.

Vi følger max 12 barn i alderen 7-12 år fra Byåsen/ midtbyen bydel gjennom et skoleår. Vi møter barna hver torsdag fra ca kl 14 – 17.

Tiltaket er et aktivitetstilbud kombinert med et pedagogisk innhold:

Aktiviteter er knyttet til vanlige kultur/sportsaktiviteter som for eksempel Pirbadet, kino, bilbanesenteret, taekwondo etc. I tillegg er det aktiviteter på ”Caos cafe” i Uglaveien, med bordtennis, biljard, tegning, maling etc. Målet er å lykkes i aktiviteter sammen med andre barn og voksne.

Den pedagogiske delen er knyttet til ”samlingstunder” med identifisering av og forståelse for de forskjellige følelsene vi har, utfordringer knyttet til psykisk syk forelder etc. Målet med dette er å dempe bekymringer hos barna og bidra til å forstå hva psykiske plager innebærer.

Vi har minst 3 hjemmebesøk med barn og foreldre, gjennom året, der vi snakker med foreldre sammen med barna om utfordringer i hverdagen. Vi bidrar med å hjelpe familiene med å kommunisere med f.eks skole, helsesøster, tiltak i BFT, familierådgivning, NAV etc.

Hvert år avsluttes tiltaket med en 3 dagers tur, der både foreldre og barn deltar.

Andre aktører

NKS Veiledningssenter for pårørende

N.K.S. Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 21.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?