Mangfoldsrådet i Trondheim kommune ble opprettet i 2008.

Mangfoldsrådet velges av bystyret og består av 9 medlemmer. 6 av medlemmene er fra innvandrerorganisasjoner i Trondheim og 3 er folkevalgte fra bystyret.

Dette er Mangfoldsrådets oppgaver

Mangfoldsrådet skal:

  • arbeide etter målsetting om full deltagelse og likestilling i samfunnet.
  • fungere som et bindeledd mellom innvandrere og kommunen er et rådgivende organ for kommunen.
  • behandle saker som gjelder levekårene for innvandrere
  • kan selv ta opp saker som angår innvandrere i kommunen.
  • drive informasjonsarbeid overfor innvandrere i kommunen.
  • utarbeide årsmelding som sendes bystyret og aktuelle innvandrerforeninger.

Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådet skal holdes orientert om aktuelle saker knyttet til innvandrere som er under arbeid i kommunen, og rådmannen skal samarbeide med rådet om saker av spesiell interesse for innvandrere som de skal ha/har til behandling. Mangfoldsrådet har avgjørelsesmyndighet for de midler som innvilges særskilt til rådets disposisjon.

 

Møtepapirer for møtet i Mangfoldsrådet 10.11.2016

Møtepapir Mangfoldsrådets møte 10.11.2016

 

Workshop for kommunale råd 16.2.2016:

Den politiske beslutningsprosessen, rådenes mandat og rolle, råd for råd, offentlighet og innsyn v/Bystyresekretariatet

 

Mangfoldsrådet