Hjem MiljøenhetenMiljørettet helsevern og forurensning

Miljørettet helsevern og forurensning

Hva gjør Miljørettet helsevern og forurensning?

Avdeling for Miljørettet helsevern og forurensing er en avdeling på Miljøenheten. Vi jobber for å unngå at forurensning, forsøpling og produkter skal føre til helseskade, gå ut over trivselen eller skade naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Gjennom faglig rådgivning og veiledning til offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen skal avdelingen medvirke til å fremme folkehelse og å forebygge sykdommer og helseskader som skyldes kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. 

Kommunal myndighet og forvaltningsoppgaver

Avdeling for Miljørettet helsevern og forurensning er tildelt forvaltningsoppgaver og er kommunal myndighet etter kapittel 3 om miljørettet helsevern i folkehelseloven og etter deler av forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Vi har også forvaltningsoppgaver etter bestemmelser i tobakkskadeloven og lov om strålevern.

Viktige arbeidsområder

Avfall og slam

Veiledning og tilsyn med hygieniske forhold i forbindelse med renovasjon og avfallshåndtering, kontroll med forsøpling - blant annet av bilvrak. Tillatelser til bruk av slam.

Barns miljø i skoler og barnehager 

Veiledning, tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Dyrehold 

Veiledning, tilsyn med hygieniske forhold ved dyrehold i tettbygd strøk.

Forurenset grunn og forurensede sedimenter

Kartlegging av forurensning i jord og byggegrunn. Helserisikovurdering, råd og veiledning. Behandling av tiltaksplaner ved terrenginngrep på forurenset grunn i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2. 

Forurensede sedimenter

Råd og veiledning ved opprydding og utfylling i forbindelse med byggesaker.

Helse i plan

Uttalelser, råd og veiledning i forbindelse med kommunale og private planer.

Hygiene i lokaler m.m.

Tilsyn, veiledning, og godkjenning av lokaler der offentligheten har adgang. For eksempel svømmebasseng, solstudio, frisører, tatovering og hudpleievirksomhet campingplasser og leirplasser, m.m.

Inneklima 

Råd og veiledning om innemiljøproblemer knyttet til fukt, varme, ventilasjon, lysforhold, og materialbruk. Tilsyn med røykebestemmelser i offentlige bygg og serveringssteder.

Legionella 

Tilsyn og veiledning med innretninger som kan spre legionellasmitte.

Luftforurensning utendørs

Overvåking og målerapportering av helse- og miljøskadelige gasser og svevestøv. Informasjon, råd og veiledning om grenseverdier, problemområder, status, planer og utvikling for luftkvalitet. Lokal myndighet på luftkvalitet.

Skadedyrkontroll 

Tilsyn og veiledning om forskrift om skadedyrkontroll, for eksempel tiltak mot rotter, mus, skadedyr i boliger og liknende.

Stråling 

Veiledning og tilsyn med helseskadelig stråling, radon, solarier og elektromagnetiske felt.

Støy 

Råd, veiledning, og eventuelt vedtak om krav/retting angående bygge- og anleggsstøy, støy fra tekniske installasjoner, bedrifter, trafikkstøy, fritids- og underholdningsstøy.

Ulykkesforebygging 

Råd og informasjon om ulykkesforebygging og ulykkesskader i Trondheim.

Vann

Overvåking og tilsyn med drikkevannsanlegg, badevannskvalitet, samt kjemiske og hygieniske forhold i forbindelse med utslipp og forurensning av vann og vassdrag.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for ansatte i avdeling for Miljørettet helsevern og forurensning finnes på nettsiden for Miljøenheten. Telefon: 72 54 25 50

Sist oppdatert: 13.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006