Moderasjoner i barnehage og SFO

Vi har ulike typer moderasjonsordninger:

Søknadsskjema

Søknadsskjema dersom du har barn i barnehage

Søknadsskjema dersom du har barn i SFO

 
Reglement

Regler for moderasjon vedtas av Bystyret og er regulert av Forskrift for foreldrebetaling i barnehager

1. Søskenmoderasjon

Bystyret har vedtatt nye regler for moderasjon. Søskenmoderasjon for SFO gjelder ikke fra 1. august 2016.

For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30 % for barn nummer 2 og 50 % fra og med barn nummer 3.

Moderasjon gis på den rimeligste plassen.

Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

 • Søskenmoderasjonen beregnes automatisk i vårt datasystem.
 • Der foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Det må leveres søknad med dokumentasjon (samværsavtale, minimum 40 %).
  Søknaden skal sendes til Fagenhet for oppvekst og utdanning.
 • Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

Til toppen

2. Redusert betaling på økonomisk grunnlag - barnehage

Vi behandler søknadene etter de nasjonale reglene for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for en barnehageplass. De som ikke har skattepliktig inntekt skal ikke betale for plassen. Barnehagene kan kreve kostpenger i tillegg. Se barnehagenes vedtekter for informasjon om priser.

Fra 1. august 2015 ble det innført en nasjonal ordning for gratis kjernetid (20 timer) for fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. Det samme gjelder barn med utsatt skolestart. Fra 1. august 2016 kan også treåringer få gratis kjernetid.

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Trondheim kommune.

 • Du kan søke om redusert betaling i barnehage dersom familien har samlet inntekt inntil 500 500 kroner.  Du må legge ved kopi av siste års selvangivelse.
 • Du kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten.
 • Du kan søke om gratis kjernetid dersom familien har en samlet inntekt under 450 000.
  Du må legge ved kopi av siste års selvangivelse.
 • Du må søke til den kommunen der barnet er folkeregistrert
 • Grunnlaget for vedtaket er familiens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar.
 • Vedtaket gjelder for ett barnehageår. Du må derfor levere ny søknad hvert år.
 • Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om moderasjon.

 

Til toppen

3. Redusert betaling på økonomisk grunnlag - SFO
Du kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag. Betaling kreves inntil det foreligger et vedtak om moderasjon. Grunnlaget for vedtaket er en vurdering av familiens økonomi. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter og utgifter må følge med søknaden. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar. Vurderingen av søknaden følges etter sosialtjenestens satser for livsopphold.

 • Du må legge ved nødvendig dokumentasjon på alle inntekter og utgifter.
 • Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder.
 • Eventuell moderasjon innvilges fra den måned Fagenhet for oppvekst og utdanning har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon.
 • Du må betale ordinær foreldrebetaling inntil det er fattet vedtak om moderasjon.
 • Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

Med inntekter menes: Bruttolønn, kontantstøtte, pensjon, trygdeytelser (unntatt grunn- og hjelpestønad og utdanningsstønad). Inntekter fra egen virksomhet, omsorgslønn, barnebidrag, bostøtte, stipend/fødselsstipend og sosial hjelp.

Med utgifter menes: Husleie, kommunale avgifter, boliglån (dokumentasjon på nedbetalingsplan), strøm- og fyringsutgifter, skatt, bidragsutgifter, utgifter til andre barnetilsynsordninger. Dokumenterte studieutgifter (semester/eksamensavgift) i de tilfellene det gis stipend/studielån. Fradrag på boutgifter gis på inntil kr 9.650 pr. måned. Ved fradrag til livsopphold følges sosialtjenestens satser ut fra familiens størrelse.

Familiens overskudd eller betalingsevne er differansen mellom dokumenterte inntekter og utgifter. Kontingenten fastsettes til 85 % av familiens betalingsevne.

Til toppen

4. Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp

Retten til fratrekk i foreldrebetaling faller bort fra 1. august 2016.

Barn som allerede har fått innvilget rett til fratrekk vil beholde dette så lenge deres vedtak er gyldig.

Til toppen

5. Moderasjon for barn med utsatt skolestart

Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart får moderasjon for 20 timer pr. uke.

 

Andre stønadsordninger

Det kan søkes til NAV om stønad som skal hjelpe deg som er enslig mor eller far, med å betale for tilsyn med barnet slik at du kan jobbe, være reell arbeidssøker eller være under utdanning.

Stønad til barnetilsyn 

Til toppen