Hjem Klima, miljø og næringNaturtyper i Trondheim

Naturtyper i Trondheim

Trondheim kommune har variert natur fra fjord til fjell, og dermed et stort mangfold av ulike verdifulle naturtyper. Med naturtype menes en ensartet, avgrenset enhet i naturen som omfatter alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorer som virker inn. Naturtype brukes som en praktisk betegnelse på økosystemtyper. Eksempler: fjell, skog og myr.

Temakartet "Biomangfold og naturverdier"

Utsnitt fra temakartet Biomangfold og naturverdier

Utsnitt fra temakartet Biomangfold og naturverdier.

Dette temakartet viser blant annet en oversikt over de kartlagte naturtypene i Trondheim. Du finner det i kommunens kartløsning på nett.

Slik bruker du kartet

Velg først karttypen “Biomangfold og naturverdier” i nedtrekksmenyen til venstre, deretter kan du velge tegnforklaringen for “Natur og miljø” som vist under.

De ulike temalagene i kartet velges gjennom å hake av eller fjerne haker i tegnforklaringen. Zoom deg inn til ønsket område og klikk på lokaliteter for å få informasjon om registreringene.

Forklaring til bruk av temakartet Biomangfold og naturverdier

Kartlegging av naturtyper i Trondheim

Kartleggingen følger metodikken i DN-håndbok 13 - 1999 (2007) "Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold".

I tillegg har Trondheim utvidet kartleggingen til å inkludere naturtyper som ble sett på som verdifulle i lokal sammenheng. Spesielt i tettbebyggelsen ble det lagt vekt på å få med områder med en viktig landskapsøkologisk funksjon.

Eksempler:

  • et lite skogholt som fungerer som hekkeområde for spurvefugler
  • lange smale grøntområder som fungerer som spredningskorridor for planter og dyr

Det foregår en kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av kartleggingsdataene.

Verdi A - svært viktig

A Rikmyr Orkidé Foto: Einar Kongshaug

Alle utforminger/lokaliteter som i håndboka er vurdert til svært viktig, kan ha nasjonal verdi (vern etter naturvernloven, foreslåtte verneplaner), kan ha rødlistearter og er ofte større sammenhengende områder.

Eksempler:

  • velutviklet edelløvskog (Tomsetlia)
  • rikt strandberg med sårbare arter (Djupvika, Steinslia)
  • intakt rikmyr med artsrik flora (Rørmyra)

I områder med verdi A skal de økologiske funksjonene søkes opprettholdt. Områder med høyest verdi A for biologisk mangfold bør ikke tillates nedbygd. Jf. § 11.3 i kommuneplanens arealdel.

Verdi B - viktig

Bekk Lauglolia Foto: Trondheim kommune

Alle utforminger/lokaliteter som i håndboka er vurdert som viktig, har regional verdi, eller svært høy lokal verdi og ofte er større sammenhengende områder.

Eksempler:

  • viktig bekkedrag som binder sammen naturmiljøer (Ilabekken)
  • naturbeitemark med langvarig drift og ikke eller lite gjødslet (Bruråk, Høstad)

I områder med verdi B skal de økologiske funksjonene søkes opprettholdt. Områder med verdi B for biologisk mangfold bør ikke tillates nedbygd. Jf. § 11.3 i kommuneplanens arealdel.

Verdi C - lokalt svært viktig

Askeallé Overvik Foto: Trondheim kommune

Dette er områder som i lokal målestokk er sjeldne eller på annen måte svært verdifull, kan ha andre naturtyper enn beskrevet i håndboka.

Eksempler:

  • parklandskap (Gløshaugen), parklandskap med eldre allé (Overvik)
  • myrkompleks (Høgstadmyra)

I områder med verdi C skal de økologiske funksjonene søkes opprettholdt. Jf. § 11.3 i kommuneplanens arealdel.

Verdi D - lokalt viktig

Flybilde småbiotoper Foto: Trondheim kommune

Dette gjelder arealer som har et visst biologisk mangfold, men er ikke sjeldne eller spesielt verdifulle med tanke på spesielle arter/naturtyper. Arealene er viktig i den totale grønnstruktursammenheng som hekke-, skjule-, trekkområder og spredningskorridorer for dyr og planter.

Eksempler:

  • viktige bekkedrag og småbiotoper i tettbebyggelsen

I områder med verdi D skal de økologiske funksjonene søkes opprettholdt. Jf. § 11.3 i kommuneplanens arealdel.

Trondheim strekker seg fra fjord til fjell; dette gir en stor diversitet (mangfold) av naturtyper.

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006