Byutvikling på Nyhavna

Bystyret vedtok kommunedelplan for Nyhavna 28. april 2016. Dette er første skritt i en omforming av en sentral bydel.

Formålet med planen er å legge til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer. Kommunedelplanen legger føringer for videre planlegging av bydelen, og fremtidig arealbruk, herunder hvilket areal som skal benyttes til videre havnevirksomhet.

Planen skal være en robust og fleksibel ramme for en utvikling som vil gå over lang tid. Områdets egenart og identitet knyttet til havnevirksomhet, kulturnæring og bebyggelse fra andre verdenskrig skal styrkes og videreføres i transformasjonen av Nyhavna.

Bygningsrådet vedtok 16.09.2009 oppstart av kommunedelplanarbeid for Nyhavna.
Mandat for planarbeidet ble gitt slik: “Kommunedelplanen skal vise en framtidig byutvikling av Nyhavnaområdet der samvirket mellom en byutvikling og havnefunksjoner må ivaretas i henhold til framtidig utvikling av Trondheim Havn og Trondheim kommunes strategier for byutvikling".

Planen er utarbeidet av Trondheim kommune i samarbeid med Trondheim Havn.

Behandlinger (saksprotokoller):

  • Bygningsrådet 01.03.2016
  • Finans- og næringskomiteen 10.03.2016
  • Bygningsrådet 15.03.2016
  • Byutviklingskomiteen 14.04.2016
  • Bystyret 28.04.2016

Notat til bystyret, datert 20.05.2016

Notat til bystyret, datert 21.04.2016

Notat til byutviklingskomiteen, datert 08.04.2016

Sluttbehandling 01.03.2016

 

Fra offentlig ettersyn 2015, saksdokumenter og vedlegg:

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg 1: Plankart
Vedlegg 2: Planbestemmelser
Vedlegg 3: Vedlegg til retningslinjer og bestemmelser: Rekkefølgekrav, datert 24.11.2014

Vedlegg 4: Planbeskrivelse med konsekvensvurderinger, datert 24.11.2014
Vedlegg 5: Rapport “Eksisterende bedrifters fremtidige lokaliseringsbehov”, datert oktober 2012
Vedlegg 6: Rapport ”Byutvikling i havneområder”, datert mars 2013
Vedlegg 7: Utredning ”Nyhavna - to scenarioer”, Pir II AS, datert 3.10.2014
Vedlegg 8: Utredning ”Nyhavna – scanario 1”, Pir II AS, datert 6.11.2014
Vedlegg 9: Geoteknisk rapport, Rambøll, datert 10.12.2009
Vedlegg 10: Utredning “Trafikkvurdering med kapasitetsberegning”, Multiconsult, datert 3.10.2014
Vedlegg 11: Utredning “Vurdering av støy fra trafikk”, Multiconsult, datert 3.10.2014
Vedlegg 12: Planprogram, datert juli 2011
Vedlegg 13: Analysehefte, datert juli 2011

 

 

 

 

Planen ble 16.12.2014 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

 

Samrådsmøter 29.04.2014:

Sak om status og framdrift, 30.04.2013:

Fastsettelse av planprogram, 30.08.2011:

 

 

 

 

7planer Areal- og transportplaner