Tiltak for enslige mindreårige flyktninger i Trondheim kommune

Enslige mindreårige (EM) koordinering og oppfølging bosetter og iverksetter tiltak for enslige mindreårige flyktninger. Enslige mindreårige er barn og ungdom som er bosatt i Trondheim uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem. De er under 18 år når det fattes vedtak i hht Lov om barneverntjenester.

EM koordinering og oppfølging har følgende tjenesteområder og tilbud:

Barnevernsadministrasjon:

Gjennomfører undersøkelser, kartlegger og fatter enkeltvedtak etter Lov om barnevernstjenester ut fra den enkeltes behov.

Barnevernsadminstrasjonen tar imot bekymringsmeldinger og henvendelser som gjelder enkeltbarn/ungdom og viser videre til rett person eller instans.

  • Kontortelefon (993 45 111) er åpen i ordinær kontortid: kl.8.00-15.30.
  • Henvendelser etter kontortid håndteres av Barnevernvakta.

Koordineringsteam:  

Saksbehandlergruppen koordinerer det helhetlige tiltaket rundt barnet/ungdommen. Saksbehandlerne har ansvar for å fatte vedtak og beslutninger vedr. oppfølgingen av barnet/ungdommen.

Husvertarbeidet koordineres av husvertkoordinator i samarbeid med en saksbehandler og er en forsterking av oppfølgingstiltaket for ungdom i egen bolig.

Opplæring og kvalifiseringsprogram koordineres av opplæringskoordinatoren. Målsettingen er at de enslige mindreårige i tiltaksperioden skal gjennomgå kurs og tema for å være best mulig rustet til voksenliv. Inkludering og integrering er sentrale tema i arbeidet.

Aktivitetsbasen er arena for lavterskeltilbud og gir ungdommen ett sted å stikke innom.  I tillegg er basen arena for gruppetilbud, opplevelser og obligatoriske kurs og kvalifiseringstema.

Oppfølgingsteam: Teamet med miljøterapeuter følger opp ungdom i egen bolig og/eller husvert-tiltak. Alle ungdommer har en kontaktperson som har ansvar for kartlegging og oppfølging i hht tiltaksplan som utarbeides for hver enkelt ungdom.  

Kontaktinformasjon

Fagleder EM koordinering og oppfølging: Ann Elin Dalåmomo:  917 60 036

Barnevernsadministrasjon: 993 45 111

Oppfølgingsteam er: 468 85 997

Faks EM koordinering og oppfølging: 725 46 021

Aktivitetstilbudet på Isak kultursenter: 735 29 613

Telefon: 916 72 146 (Sandgata 2)

Postadresse:
EM koordinering og oppfølging, Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten,
Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim

Besøksadresser:

  • Oppfølgingstjenestens tiltak: Sandgata 2.  
  • Isak aktivitetsbase: Prinsens gate 44, 3. etasje.

E-post: bft-omsorgsenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Fagleder: ann-elin.dalamomo@trondheim.kommune.no, telefon 917 60 036.

 

Informasjon om tiltaket Opal oppfølging

Rafting

Målgruppe

Målgruppa for vår oppfølgingsavdeling er bosatte enslige mindreårige flyktninger i alderen 16-20 år i Trondheim kommune.

Det er to ulike grupper enslige mindreårige i tiltaket:

1 De som først har vært i statlige asylmottak for enslige mindreårige, eller de kommer som overføringsflyktninger, og kommer nybosatt til en kommune i Norge for første gang. Disse får tilbud om timebasert oppfølging der de enten bor privat hos en husvert, eller de bor selvstendig i en felles bolig sammen med en eller to andre ungdommer.

2 De som trenger et oppfølgingstilbud etter å ha hatt andre tiltak først, for eksempel fosterhjem, institusjon, bofellesskap eller andre omsorgstilbud. Disse får timebasert oppfølging mens de bor privat hos en husvert, eller de bor selvstendig i egen hybelleilighet.

Ungdommene i et oppfølgingstilbud må kunne bo for seg selv og selv ha et ønske og behov for hjelp og støtte, og bør i tillegg kunne forholde seg til sosiale normer og regler.

OPAL tilbyr timebasert oppfølging i egen bolig eller et botiltak med oppfølging i samarbeid med en husvert:

Timebasert oppfølging

Oppfølgingstilbudet består av at den enkelte ungdom har sin faste kontaktpseron gjennom hele tiltaksperioden. En teamleder har ansvar for tiltaket i sin helhet og samarbeider med ungdommen sin saksbehandler i Opal koordinering. Tilbudet gis jfr. vedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-4. 2. ledd, og er basert på frivillighet fra ungdommens side.

Kontaktpersonens rolle er å gi veiledning og støtte ut i fra ungdommens behov. Det samarbeides utstrakt med skole, helsetjenester og øvrige aktuelle tjenester i kommunen.

Timebasert oppfølging og husvert

Som et oppfølgingstiltak kan ungdommen tilbys bo- og støttetilbud hos husvert. Dette innebærer at kontaktpersonen har den daglige oppfølgingen av ungdommen, og husverten har i tillegg en ekstra støttefunksjon etter nærmere avtale, og med en godtgjøring og utgiftsdekning. Innholdet i en slik kontakt avklares ut i fra den enkeltes behov og situasjon. En egen koordinator følger opp og gir veiledning til husverten. Husverter godkjennes, underskriver taushetserklæring og leverer politiattest. Det etableres avtaler for ett år om gangen, med mulighet for oppsigelse. Det er et tett samarbeid mellom husvert og kontaktperson når det gjelder oppfølgingen av den enkelte ungdom.

Målsetting

  • Bidra til at ungdommen mestrer alle oppgaver med å bo alene og klare seg selvstendig.
  • Bidra til ungdommen sikres oppfølging av fysisk og psykisk helse og etter hvert kan mestre egen helsesituasjon.
  • Bidra til at ungdommen gjennomfører skole/utdanning i hht sine muligheter
  • Bistå til at ungdommen kan stå i ordinært eller tilrettelagt arbeid.
  • Bidra til at ungdommen skaper egne nettverk med jevnaldrende og voksne.
  • Bidra til at ungdommen som kommer alene til Trondheim skal få et godt og trygt liv og at de får tatt i bruk sine evner og ressurser.

 

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten