Granåsen Kommunalteknikk

Granåsen Kommunalteknikk

Arbeid med veg, vann og avløp i forbindelse med utviklingen av Granåsen idrettspark.

Trondheim kommune bygger for tiden ut ulike bygg- og idrettsanlegg i Granåsen idrettspark, og Kommunalteknikk har i den forbindelse ulike oppdrag med å bygge ut vann, avløp og veg. Grunnlaget for utbyggingen er reguleringsplan r17/9878.

Hva skjer nå?

Bygging av høydebasseng

Byggingen av høydebassenget er startet opp i "Hoppvegen" for å sikre vannforsyning og brannvann. Vi antar at byggearbeidene avsluttes i november 2021.

I forbindelse med anleggsarbeider er det etablert midlertidig veg rundt anleggsområdet slik som på kartet under.

kart høydebasseng og omkjøring

Byggefase B

Arbeid med dette byggetrinnet for veg, vann og avløp startet i oktober 2020 og vil pågå ut 2021. Arbeidet vil medføre ulemper for trafikanter og naboer med støy, støv og redusert framkommelighet.

Dette skal utføres i byggeetappe B, se også illustrasjonskart under:

  • Legge vannrør til og fra høydebassenget i hoppvegen og krysset Smistadvegen ved oversiden av øvre nasjonsområde (oktober-november 2020).
  • Bygge nytt høydebasseng for vannforsyning/brannvann (april-oktober 2021).
  • Bygge neste etappe av Smistadvegen med fortau, vann og avløp; fra Smistadvegen 19 til Smistadvegen 8 (oktober 2020-ca. august 2021).
  • Bygge tverrvegen mellom Smistadvegen og området ved Sparebank1-hytta (ca. januar 2021-november 2021).
  • Rive Smistadvegen 3 og 4, samt tre mannskapsbrakker i tidligere sivilforsvarsleir.
  • Bygge trykkøkningsstasjon nord for toppidrettssenteret og oppgradere uteplassen ved toppidrettssenteret (hovedvekt av arbeidet fra våren 2021 til november 2021).
  • Utføre noen restarbeider mellom nytt helse- og arenabygg og ny Smistadveg med fortau (skjer etter ny Smistadveg er bygget opp).

Trafikk

Det vil bli trafikkregulerende tiltak for alle trafikantgrupper. Gående og syklende vil bli henvist til egen trasé langs toppidrettssenteret, det nye helse- og arenabygget og “gammelvegen” i store deler av anleggsperioden.

For kjørende blir kun ett kjørefelt åpnet det meste av anleggsperioden. Dette reguleres med trafikklys for det området som berøres til enhver tid. Av sikkerhetshensyn kan det av og til være nødvendig å stenge vegen helt på grunn av arbeid med for eksempel dype kummer eller fjellsprenging. Vi vil gjøre disse stengeperiodene så korte som mulig, men vi må prioritere sikkerhet.

Vi beklager ulempene anleggsarbeidet medfører, men gleder oss til en ny etappe med å forbedre vannforsyning og trafikksikkerhet i området er ferdig.

Granåsen skisse over arbeid på veg, vann og avløp

Varsling på sms/epost

Dersom du ønsker varsling på sms eller e-post ved vegstenging eller større trafikkomlegging, kan du sende navn, e-post, adresse og mobiltelefon på e-post til uhan@trondheim.kommune.no. Bruk gjerne overskrift “Påmelding informasjon anleggsarbeid Smistadvegen”.

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål i anleggsperioden kan disse rettes til:

Sist oppdatert: 03.11.2021

A03-P1-EPI006