Hjem MiljøenhetenFaktaark om natur, miljø og helseFAKTAARK 65: Jordforurensning på nye lekeområder

FAKTAARK 65: Jordforurensning på nye lekeområder

Undersøkelse av jord/grunn

Overflatejord på alle eiendommer hvor det skal etableres lekeareal for barn bør undersøkes for forurensning. På eiendommer der det skal gjennomføres terrenginngrep, graving eller oppfylling av masse, kan det i tillegg være nødvendig at grunnen sjekkes i dybden.

Om faktaarket

Sist oppdatert:  September 2014.
Fagansvar: Miljøenheten, miljørettet helsevern og forurensning.

Mer detaljert informasjon finnes på:

________________________

Eiendommer der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset

Dersom det er grunn til å tro at grunnen er forurenset er det tiltakshavers ansvar å sørge for gjennomføring av miljøteknisk undersøkelse av eiendommen, i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2.

Kommunens aktsomhetskart viser hvor kommunen har opplysninger som tilsier at grunnen er forurenset. I tillegg er det grunn til å tro at det er forurensning i grunnen når det har vært virksomhet på eiendommen som kan ha medført forurensende utslipp. Det er tiltakshavers ansvar å undersøke historiske opplysninger om eiendommen. For mer
informasjon, se Trondheim kommunes faktaark nr. 63: Håndtering av forurenset grunn.

Eiendommer uten spesiell aktsomhet for forurenset grunn

Det legges et rutenett på 10x10 meter over områder som er planlagt til barns lekearealer. I minst 10 av rutene, spredt ut over arealet, skal det tas ut overflateprøver (0-2 cm dyp).

Prøvetaking

Alt utstyr må være rent og uten maling. Fjern eventuelt gresslag med kniv, spatel eller lignende på et areal som er fra 10x10 til 20x20 cm stort. Ta deretter ut materiale ned til 2 cm dyp og legg det i egnet emballasje (avtales med laboratoriet).

Det er unødvendig å ta ut prøver av ren grus. Det må registreres om det er synlig avfall i massene på eiendommen (glasskår, biter av teglstein, trevirke, maling og lignende).

Jordprøvetaking
Jordprøvetaking

Kjemiske analyser

Prøvene skal analyseres og tilfredsstille kvalitetskriteriene i Tabell 1, (neste side). Ved overskridelser av kvalitetskriteriene, må det påregnes ytterligere undersøkelser for å planlegge og gjennomføre tiltak.

 
Tabell 1: Kvalitetskriterier [mg/kg] og metodekrav for opprinnelig jord og sand på planlagte lekearealer
Parameter

Kvalitetskriterier
normale lekearealer

Kvalitetskriterier
grønne barnehager 2)

Arsen (As) 20 20
Bly (Pb) 100 100
Kadmium (Cd) 10 10
Nikkel (Ni) 135 135
Krom (Cr tot 100 1) 100 1)
Krom VI (Cr VI) 5 5
Kvikksølv (Hg) 1 1
Sum 16 PAH 8 2

Benzo(a)pyren

0,5

0,1

Sum 7 PCB

0,5

0,01

 

1) Dersom analysene overskrider 100 mg Cr/kg trer grenseverdiene for Cr VI i kraft.
2) I en grønn barnehage dyrkes det bær/grønnsaker på et areal som overskrider 0,5 m2 per barn.

Tilkjørt jord og sand

All jord og sand som legges på barns lekeområder bør undersøkes for helse- og miljøskadelige stoffer før utlegging. Store jordprodusenter skal dokumentere kvaliteten på massene ved å ta ut 10 prøver 4 ganger per år, mens små ordprodusenter kan analysere 1 blandprøve per 20 m3 masse. Kvalitetskravene til ren jord og sand finnes i tabell 2.

 
Tabell 2: Krav til kjemisk sammensetning [mg/kg] og metodekrav for tilkjørt jord og sand på lekearealer
Parameter

Aritmetisk middelverdi
10 prøver

Maksimal konsentrasjon i
enkeltprøver

Arsen (As) 8 12 
Bly (Pb) 60  90
Kadmium (Cd) 1,5  2,2
Kobber (Cu) 100 150 1)
Krom (Cr tot) 100 1) 150 1)
Nikkel (Ni) 75  112
Sink (Zn) 200 300
Krom VI 
(Cr VI)
2  3
Kvikksølv (Hg) 1  1,5
Sum 16 PAH 2  3

Benzo(a)pyren 

 

0,1

 0,15

Sum 7 PCB

0,01 0,015


1) Dersom analysene overskrider 100 mg Cr/kg trer grenseverdiene for Cr VI i kraft.

Mer informasjon:

 

Sist oppdatert: 20.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004