Velferdsteknologi

Velferdsteknologisatsingen

Trondheim kommune har en egen satsing for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi. Velferdsteknologisatsingen er en del av avdeling for fagsystem og velferdsteknologi ved Enhet for service og internkontroll - ESIKT.

Vi ønsker at våre innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder, derfor er vår visjon: «Trygg der du er!»

Vi jobber med etablering av fremtidige tjenester med velferdsteknologi. I dette inngår tjenesteutvikling, anskaffelser, implementering og driftssetting.

 

Programplan frem mot 2020   Handlingsplan frem mot 2020

 

Vil du vite mer?
Kontakt oss på velferdsteknologi@trondheim.kommune.no

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim 

 

Lokaliseringstjeneste - GPS

Trondheim kommune har utviklet en tjeneste med bruk av lokaliseringsteknologi for personer over 18 år med orienteringsvansker som bor i eget hjem. Dette kan være personer med demenssykdom eller annen type kognitiv svikt. Lokaliseringsteknologi gjør det mulig å fastslå hvor en person befinner seg ut fra aktuell posisjon på kart. Kartposisjonen vises på en PC-skjerm/nettbrett/smarttelefon, slik at man enkelt kan se hvor personen befinner seg. Dette gjøres når personen selv trykker på alarmknappen eller etter avtale gjort med personen og dens pårørende.

Målet med tjenesten er at personen og deres pårørende skal oppleve trygghet, frihet, mestring og selvstendighet. Lokaliseringsteknologi kan bidra til å opprettholde en aktiv hverdag. I tillegg kan behovet for tjenester utsettes og personen bo lengre hjemme. Man kan også unngå leteaksjoner.

 
 Illustrasjon: Trygge spor/SINTEF/Splinter
 
Før en person kan ta i bruk teknologien som en tjeneste, kreves det en grundig kartlegging av personens funksjonsnivå. Man må også lage rutiner for når man skal lokalisere den enkelte og gi opplæring i bruk av GPS. Dette utføres i et samarbeid mellom saksbehandler ved helse- og velferdskontoret, ergoterapeut og personal fra Helsevakta. Vaktsentralen i Helsevakta er Trondheim kommunes alarmmottak. De har ansvar for å motta alle alarmer fra GPS, samt lokalisere personer som har GPS. Helsevakta kan også bistå med å transportere personen trygt hjem. 
 
Dersom du ønsker å vite mer om tjenesten, ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor.
 
 
 
 
 

 

Digital trygghetsalarm

I dag har Trondheim kommune ca. 3500 analoge trygghetsalarmer og ca. 600 GSM trygghetsalarmer. Trygghetsalarm er en tjeneste som har vært i full drift i Trondheim kommune i flere år, og håndteres av Trygghetspatruljen som er en del av Helsevakta. 

Trondheim kommune gjennomførte i 2018 en anskaffelse av digitale trygghetsalarmer. Kommunen jobber nå med forberedelsene til overgangen til de nye alarmene. Innføring påbegynnes i løpet av 2019, der i overkant av 4000 alarmer skal byttes ut.

Hovedleveransen er relatert til trygghet i hjemmet. De nye digitale trygghetsalarmene skal primært kobles opp via mobilt nettverk.
Utstyret i seg selv er relativt likt dagens løsning for brukere av tjenesten, men det er et større utvalg av brukernært utstyr, som forskjellige typer alarmsmykker og knapper. Samtidig er det i større grad tilrettelagt for toveis tale mellom operatører i vaktsentralen og hjemmeboende. 

 

Anskaffelse digital trygghetsalarm - dialogprosess og anskaffelsesdokumenter

 

Avstandsoppfølging

Avstandsoppfølging er en digital tjeneste for oppfølging av personer med kronisk sykdom. Trondheim kommune tilbyr per i dag tjenesten til personer med diagnosene kols og/eller hjertesvikt.

Tjenestemottaker får låne nettbrett og eventuelle sensorer (måleutstyr) for å følge opp helsetilstand. Den enkelte svarer på faste spørsmål med svaralternativer om sin helsetilstand. Rapportering mottas av helsepersonell i vaktsentralen ved Helsevakta som tar kontakt dersom det rapporteres endring i helsetilstanden. Oppfølgingen vil ta utgangspunkt i en egenbehandlingsplan som utarbeides mellom tjenestemottaker og fastlege.

Avstandsoppfølging er en forebyggende helsetjeneste som blant annet har som mål at den som mottar tjenesten skal bli bedre til å mestre sin hverdag med kronisk sykdom.

Ved oppstart avtales det er møte med søker av tjenesten, fastlege og sykepleier ved Helsevakta. I dette møtet utarbeides det en individuell egenbehandlingsplan med medisinske og ikke-medisinske tiltak ved forverrelser i helsetilstand. Sykepleier avtaler i tillegg et møte hjemme hos tjenestemottaker for opplæring i bruk av teknologi og egenbehandlingsplan.

Aktuelle mottakere av tjenesten bes kontakte Helsevakta på telefon 72548394. Tjenesten krever ikke vedtak, men en egenbehandlingsplan utarbeidet i samarbeid med fastlege. Ved sammensatte behov for tjenester fra kommunen skal helse- og velferdskontoret kontaktes.

 

 

Døralarmtjeneste

Døralarm kan være aktuelt der bruker har nedsatt orienteringsevne for tid/sted og der det er en fare for at bruker går ut på natt. Døralarm kan benyttes i stedet for ordinært nattilsyn der det er hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være i tilfeller der et ordinært tilsyn skaper uro på natt. Tjenestemottakers samtykkekompetanse må vurderes før vedtak fattes og tjenesten iverksettes.

Døralarm kan være et aktuelt tiltak for personer som bor i egen bolig og der varslet skal gå til vaktsentralen i Helsevakta. Når døra åpnes går det et varsel til vaktsentralen og det opprettes mulighet for samtale mellom tjenestemottaker og vaktsentralen. Dersom varsel kun skal gå til for eksempel ektefelle kan man søke om denne type løsning som et hjelpemiddel gjennom Hjelpemiddelsentralen.

Tiltaket anbefales i utgangspunktet ikke som tiltak på dagtid blant annet på grunn av større trafikk i døra som fører til feilvarsling.

Ved behov for døralarm kan helse- og velferdskontoret i bydelen kontaktes.

 

 

Elektronisk medisineringsstøtte

Elektronisk medisineringsstøtte vil gjøre det mulig for brukere med behov for hjelp til legemiddelhåndtering å benytte seg av en elektronisk dispenser som varsler når medisin skal tas. Løsningen har også mulighet til å varsle pårørende eller helsepersonell hvis medisin ikke tas ut av dispenseren. Dette vil inngå som en del av tjenesten for noen av de tjenestemottakerne som trenger hjelp med administrering av medisiner. 

I juni 2018 signerte Larvik kommune en rammeavtale på vegne av 29 andre kommuner, blant annet Trondheim kommune. Kontraktene ble tildelt Evondos og Dignio. Disse leverandørene har to løsninger hver for elektronisk medisineringsstøtte.

I første omgang vil løsningen bli innført i hjemmetjenestene og bo- og aktivitetstilbudene i kommunen. Det kan være aktuelt også for andre med behov for tjenesten.

Innføringen av elektronisk medisineringsstøtte starter våren 2019. 

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Tori Hemmingby Almaas
epost: tori.hemmingby.almaas@trondheim.kommune.no tlf: 920 81 773
eller prosjektkoordinator Marianne Næsland Formanek
epost: marianne.formanek@trondheim.kommune.no tlf: 951 33 654

Mer informasjon:

Evendos elektronisk medisindispenser
Evendos Mini
Dignio medisinoppfølging

 

Mer om den nasjonale anskaffelsen

 

 

Torastua

På Ladesletta har vi en visningsleilighet som er arena for kunnskap og læring når det gjelder velferdsteknologi. Her finner du teknologi som er innført som tjeneste i Trondheim kommune, teknologi vi har testet eller tester ut, og også andre gode løsninger som det er lett å få tak i uten å måtte gå gjennom helse- og velferdskontor eller NAV hjelpemiddelsentral. 

Ønsker du å avtale et besøk eller få mer informasjon, kan du sende en epost til Torastua.

 

 Epost Torastua

Forskning, utvikling og innovasjon

Trondheim kommune har en rekke samarbeidsavtaler og samarbeidsfora på ulike nivåer med forsknings- og utdanningsinstitusjonene i regionen. Velferdsteknologisatsingen samarbeider tett med blant andre NTNU og SINTEF, for å bidra til et utstrakt gründer- og utviklingssamarbeid. Vi har samarbeid med ulike gründerbedrifter, som jobber med utvikling av teknologi innenfor helse- og velferd.

Vi har også prosjekter som er finansiert av tilskuddsmidler, hvor vi er med i pilotering av prosjektene eller prøver ut teknologi.

Har du en god innovasjonsidé?
Send en henvendelse til Trondheim kommunes innovasjonskoordinator. Mer informasjon finner du på nettsiden om forskning, utvikling og innovasjon.

 

Sist oppdatert: 21.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?