Trondhjems Hospital

Trondhjems Hospital

Kontakt Trondhjems Hospital

Kart og kontaktinfo

Trondhjems Hospital

Stiftelsen Trondhjems Hospital er en unik institusjon i norsk omsorgshistorie. Den har vært i kontinuerlig drift siden år 1277.

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse som samarbeider nært med Trondheim kommune om ulike omsorgstjenester.

Vi vektlegger kulturopplevelser og aktivitet i tillegg til gode omsorgstjenester.

Hospitalet driver sykehjem, bokollektiv for personer med demens, heldøgns omsorgsboliger, hjemmesykepleie, seniorleiligheter og aktivitetssenter for eldre. Vi tilbyr også aktivitetssenter, avlastningstilbud og læring- og mestringstilbud for yngre personer med demenssykdom og deres pårørende.

Vi har eget kjøkken som driver kafé- og cateringvirksomhet. Trondhjems Hospital drifter både Løkkan frivilligsentral og Hospitalskirken som begge bidrar til kultur og aktivitet.

Eiendomsdriften er en annen del av vår virksomhet. Vi har en rekke ulike boligtyper for utleie, og mange er øremerket for eldre leietakere.

Trondhjems Hospitals hjemmeside

Omsorgstjenester for eldre

Sykehjem

Sykehjemmet har 50 langtidsplasser over 4 etasjer, derav 8 plasser med spesialisering innen nevrologi. Alle beboerne på sykehjemmet har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. Trondhjems Hospital er et livsgledehjem. Tilbudet om aktivitet tilpasses den enkelte beboer.

Avdelingsleder på sykehjemmet er Heidi Tangvik Vidal

telefon: 72 54 41 40 eller 41 31 41 10

Andre telefonnummer:

A1: (1. etg.) 72 54 41 41

A2: (2. etg.) 72 54 41 42

A3: (3. etg.) 72 54 41 43

A4: (4. etg.) 72 54 41 44

Bokollektiv

Bokollektivet har 19 plasser fordelt på to etasjer for personer med demenssykdom som trenger heldøgnsopphold i et tilrettelagt miljø. Alle beboerne har egne rom inkludert bad, og det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. Trondhjems Hospital er et "Livsgledehjem" hvor det legges stor vekt på kulturelle aktiviteter som tilpasses den enkelte beboer.

Avdelingsleder er Marte Lund telefon: 98 66 96 68

Omsorgsboliger

Omsorgsboligene i Kongensgate 72 består av 38 leiligheter med heldøgns omsorg. Omsorgsboligene har ulik størrelse fra 31 til 54 m² og er fordelt over 4 etasjer. De fleste omsorgsboligene har egen veranda, og alle etasjene har også et fellesareal for felles måltider og oppholdsrom. Beboerne kan også fritt benytte øvrig fellesareal på Hospitalet. Det er fast personell knyttet til omsorgsboligene. Alle beboerne inviteres til å delta i aktiviteter ved Trondhjems Hospital og aktiviteter i Kongens gate 72.

Avdelingsleder er Anne Karin Eknes telefon: 93 60 77 30

Hjemmesykepleie

Beboerne i Hospitalets seniorboliger i Hospitalsløkkan 2-4 og 9-11 kan om nødvendig få hjemmesykepleie fra personell i Kongens gate 72.

Aktivitetssenter for seniorer

Tilbud på dagtid mandag til fredag, hvor to av dagene er forbeholdt personer som har en demensdiagnose. Hospitalet har egen buss og sjåfør som henter og bringer til aktivitetstilbudet.

Tilbud til yngre personer med demens

Trondhjem hospital gir tilbud til yngre personer med demenssykdom og deres pårørende. Du kan få flere ulike tilbud hos oss:

 • Aktivitetstilbud
 • Avlastningstilbud
 • Kartleggingsopphold
 • Korttidsplasser
 • Læring- og mestringstilbud
Lavollen aktivitetssenter

Lavollen aktivitetssenter gir tilbud til personer i en tidlig til moderat fase av demenssykdommen.

Åpningstider: Mandag-fredag klokken 09.00-14.00.

Hovedmål

Personene som deltar skal oppleve sosialt samvær, trygghet og mestring gjennom ulike typer fysiske-, sosiale- og kognitive aktiviteter. Lavollen aktivitetssenter ligger i et område i Bymarka som er tilrettelagt for fysisk aktivitet, samt en rekke andre aktiviteter. Tilbudet disponerer egen bil og behjelpelig med transport. Innholdet i tilbudet styres av det ønsket og behovet som aktuelle deltakere har.

Hvordan få plass?

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.

Faktorer det legges vekt på er:

 • Diagnose, personen skal ha en demensdiagnose.
 • Grad av kognitiv svikt og demens, tilbudet er ment for personer som befinner seg i en tidlig til moderat fase av sin demenssykdom.
 • Alder - Tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
 • Fysisk- og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne nyttiggjøre seg gruppebaserte tilbud, og sammensetning av brukere i grupper vil være en viktig faktor.

Det er mulighet for individuell oppfølging i en startfase der målet er å fremme trivsel og trygghet i gruppe, samt i overgangsfaser mot annen oppfølging og andre tilbud.

Kontaktinformasjon

E-post: lavollen-aktiv.postmottak@trondheim.kommune.no.
Telefon: 90 27 04 68
Besøksadresse: Tømmerdalsveien 202, Trondheim

Kart

Vår Facebook-side

Løkkanstua aktivitetssenter

Løkkanstua aktivitetssenter gir tilbud til personer i en moderat fase av demenssykdommen.

Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 09.00-14.00 og onsdag klokken 14.00-19.00.

Hovedmål

Personene som deltar skal oppleve mestring, trygghet, gode opplevelser gjennom fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.

 • Løkkanstua aktivitetssenter ligger i bakhagen på Trondhjems Hospital.
 • Tilbudet disponerer egen bil og behjelpelig med transport.
 • Innholdet i tilbudet styres av det ønsket og behovet som aktuelle deltakere har.

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.

Faktorer det legges vekt på er:

 • Diagnose - Personen skal ha en demensdiagnose.
 • Grad av kognitiv svikt og demens - Tilbudet er ment for personer som befinner seg i en moderat fase av sin demenssykdom.
 • Alder - Tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
 • Fysisk- og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne nyttiggjøre seg gruppebaserte tilbud, og sammensetning av brukere i grupper vil være en viktig faktor.

Kontaktinformasjon

E-post: trondhjems-hosp.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefon: 94 82 59 60

Besøksadresse: Hospitalsløkkan 2-4

Kart

Vår Facebook-side

Østfløya

Østfløya gir tilbud om:

 • Fleksibel avlastning for pårørende
 • Korttidsopphold
 • Kartleggingsopphold

Østfløya ligger i bakhagen ved Trondhjems Hospital og består av fire to-roms leiligheter som er tilrettelagt med alle fasiliteter.

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert. Faktorer det legges vekt på er:

 • Diagnose - personen skal ha en demensdiagnose.
 • Grad av kognitiv svikt og demens - tilbudet er ment for personer som befinner seg i en tidlig til moderat fase av sin demenssykdom.
 • Alder - tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
 • Fysisk- og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne mestre å bo i leiligheten og kunne tilkalle bistand etter behov.

E-post: ostflya.trondhjemshospital@trondheim.kommune.no

Telefon: 72 54 41 77

Besøksadresse: Hospitalsløkkan 2-4

Kart

Læring- og mestringstilbud

Samtalegrupper

 • Samtalegrupper for ektefeller/samboere av personer med demenssykdom
 • Samtalegrupper for barn av personer med demenssykdom (alder 18-30 år)

Mestringsgrupper for personer med demenssykdom.

Vi arrangerer mestringsgrupper for personer med demenssykdom, tema i gruppene vil være basert på de behov og ønsker deltakerne har rundt å leve med demenssykdom.

Undervisning

Vi arrangerer undervisning for personer med demenssykdom og deres pårørende. Ønsker du mer kursinformasjon, datoer for kurs, se vår nettside:

Trondhjems Hospitals hjemmeside

Kontaktinformasjon

E-post: lavollen-aktiv.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefon: 90 27 04 68

Andre tjenester

Løkkan Frivilligsentral

Logo Frivilligsentral

Løkkan Frivilligsentral er en del av Stiftelsen Trondhjems Hospital og er en møteplass som knytter kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Løkkan Frivilligsentral dekker området Midtbyen, Øya og Elgeseter. Sentralen initierer, mobiliserer og samordner frivillig aktivitet i nærområdet. Det er rundt 120 frivillige knyttet til sentralen.

Aktiviteter som tilbys fra de frivillige er bl.a. besøkstjeneste, hjelp til små praktiske oppgaver, følgeoppdrag til Hospitalets aktiviteter, butikk, lege osv. I tillegg stiller sentralen med frivillige til de fleste aktiviteter og arrangement på Hospitalet – som Lille kafe, bingo, Hospitalsdager, andakt, sangstunder m.m.

Frivillige fra sentralen er en viktig ressurs på de fleste aktiviteter, enten som medhjelpere eller arrangører.

Løkkan frivilligsentrals hjemmeside

Løkkan Café & Catering

Logo catering

Trondhjems Hospital har eget kjøkken som tilbyr levering av varm middagsmat til beboere i omsorgsleiligheter i nærområdet. I tillegg leveres mat til en rekke barnehager. Vi har også egen kafe som er åpen mandag til fredag fra 09.00 til 13.00. Her kan du få kjøpt lunsj eller middagsmat. Det er også mulig å kjøpe mat for å ta med hjem.

Løkkan Café & Caterings hjemmeside

Hospitalskirka

Hospitalskirka

Hospitalskirken er eiet av Stiftelsen Trondhjems Hospital. Hospitalet har fra middelalderen hatt ansvar for sin egen kirke. I dag er virksomheten i Hospitalskirken en del av tilbudet fra Domkirken og Vår Frue menigheter. Det forrettes årlig 8 søndagsgudstjenester i kirken. Vi legger vekt på at gudstjeneste skal ha en noe enklere form enn høymessen. Gudstjenestene er åpne for alle og er rettet inn mot lokalmiljøet og de ulike beboergruppene på Trondhjems Hospital. Kirken benyttes også ofte til gravferd. Det tilbys også en egen kulturvirksomhet i kirken. En gruppe med tilknytning til Hospitalet og lokalmiljøet er ansvarlig for denne virksomheten.

Menighetsprestene i Domkirken og Vår Frue menigheter tjenestegjør også i Hospitalskirken.

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 02.08.2022

013920
A03-P1-EPI004