Trondhjems Hospital

Trondhjems Hospital

Kontakt Trondhjems Hospital

Kart og kontaktinfo

Logo-STOR.png

Søk jobb hos oss!

Hospitalets hjemmeside

Våre aktiviteter

Trondhjems Hospital

Stiftelsen Trondhjems Hospital er en unik institusjon i norsk omsorgshistorie. Den har vært i kontinuerlig drift siden år 1277.

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse som samarbeider nært med Trondheim kommune om ulike omsorgstjenester.

Vi vektlegger kulturopplevelser og aktivitet i tillegg til gode omsorgstjenester.

Hospitalet driver sykehjem, bokollektiv for yngre og eldre personer med demenssykdom, avlastnings- og korttidsplasser for yngre personer med demenssykdom, heldøgns omsorgsboliger, hjemmesykepleie, seniorleiligheter og aktivitetstilbud for hjemmeboende. Vi drifter tjenester som er spesielt tilrettelagt for yngre personer med en demenssykdom og deres pårørende, som aktivitetstilbud, avlastnings- og korttidstilbud og læring- og mestringstilbud. 

Trondhjems Hospital drifter Løkkan frivilligsentral og Hospitalskirken som begge bidrar til kultur og aktivitet. Vi har Løkkan café, som ligger midt i Hospitalet, samt egen pub og kolonialbutikk i Livsgnisthagen. 

Eiendomsdriften er en annen del av vår virksomhet. Vi har en rekke ulike boligtyper for utleie, og mange er øremerket for eldre leietakere.

Omsorgstjenester

Sykehjem

Sykehjemmet har totalt 50 langtidsplasser. Avdeling A har 25 plasser over to etasjer, derav 8 plasser med spesialisering innen nevrologi. Avdeling B har 25 plasser over to etasjer. Alle beboerne på sykehjemmet har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. Trondhjems Hospital er et livsgledehjem. Tilbudet om aktivitet tilpasses den enkelte beboer.

Kontakt

Avdelingsleder avdeling A sykehjem:

Helene Kildal, telefon 97 07 92 88

Avdeling A:

1. etg. 72 54 41 41

2. etg. 72 54 41 42

Avdelingsleder avdeling B sykehjem:

Heleena De Vogel, telefon 90 29 14 62

Avdeling B:

3. etg. 72 54 41 43

4. etg. 72 54 41 44

Bokollektiv

Bokollektivet har 19 langtidsplasser over to etasjer. Avdelingen gir tilbud til fysisk spreke yngre og eldre personer med en demenssykdom som har behov for heldøgnsopphold i et tilrettelagt miljø. 

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert. 

Faktorer det legges vekt på

 • Diagnose - personen skal ha en demensdiagnose.
 • Fysisk funksjonsnivå - personen kan ikke benytte ganghjelpemidler/rullestol. 

Utformingen på avdelingen

Alle beboerne har egne rom inkludert bad, og det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. 

Trondhjems Hospital er et Livsgledehjem. Det legges stor vekt på kulturelle aktiviteter, og aktivitetene tilpasses den enkelte beboer. Bokollektivet har et nært samarbeid med Hospitalets egen kulturenhet og Løkkan Frivillighetssentral

Kontakt

Avdelingsleder Bokollektivet er:

Vera Wilmann, mob: 94 86 20 77 

Avdelingen:

BK2: 72 54 41 73

BK3: 72 54 41 74

Omsorgsboliger

Omsorgsboligene i Kongens gate 72 består av 38 leiligheter med heldøgns omsorg. Omsorgsboligene har ulik størrelse fra 31 til 54 m² og er fordelt over fire etasjer. De fleste omsorgsboligene har egen veranda, og alle etasjene har også et fellesareal for felles måltider og oppholdsrom. Beboerne kan også fritt benytte øvrig fellesareal på Hospitalet. Det er fast personell knyttet til omsorgsboligene. Alle beboerne inviteres til å delta i aktiviteter ved Trondhjems Hospital og aktiviteter i Kongens gate 72.

Kontakt

Avdelingsleder er Anne Karin Eknes mob: 93 60 77 30

Hjemmesykepleie

Beboerne i Hospitalets seniorboliger i Hospitalsløkkan 2-4 og 9-11 kan om nødvendig få hjemmesykepleie fra personell i Kongens gate 72.

Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Hospitalets aktivitetstilbud har 18 plasser hver dag med servering av frokost og middag. Aktiviteter som vi har er blant annet:

 • Avislesing og quiz
 • Chairobic, sittedans, trim med fysioterapaut studenter
 • Lille Kafé: levende musikk, allsang og dans
 • Herreklubb
 • Bingo
 • Turer i nærområdet og turer med vår egen minibuss.
 • Konserter fra kulturscenen, puben og Hospitalskirka

Valg av aktiviteter tilpasses gruppen. 

Vi henter og bringer brukerne selv med vår minibuss. 

Åpningstider er mandag til fredag: 09.00- 14.00.

Tilbud til yngre personer med demens

Trondhjem hospital gir tilbud til yngre personer med demenssykdom og deres pårørende.

Du kan få flere ulike tilbud hos oss:

 • Aktivitetstilbud
 • Avlastningstilbud
 • Kartleggingsopphold
 • Korttidsplasser
 • Læring- og mestringstilbud
Lavollen aktivitetssenter

Lavollen aktivitetssenter gir tilbud til personer i en tidlig til moderat fase av demenssykdommen.

Hovedmål

Personene som deltar skal oppleve sosialt samvær, trygghet og mestring gjennom ulike typer fysiske-, sosiale- og kognitive aktiviteter. Lavollen aktivitetssenter ligger i et område i Bymarka som er tilrettelagt for fysisk aktivitet, samt en rekke andre aktiviteter. Tilbudet disponerer egen bil og behjelpelig med transport. Innholdet i tilbudet styres av det ønsket og behovet som aktuelle deltakere har.

Hvordan få plass?

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.

Faktorer det legges vekt på er:

 • Diagnose, personen skal ha en demensdiagnose.
 • Grad av kognitiv svikt og demens, tilbudet er ment for personer som befinner seg i en tidlig til moderat fase av sin demenssykdom.
 • Alder - tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
 • Fysisk- og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne nyttiggjøre seg gruppebaserte tilbud, og sammensetning av brukere i grupper vil være en viktig faktor.

Det er mulighet for individuell oppfølging i en startfase der målet er å fremme trivsel og trygghet i gruppe, samt i overgangsfaser mot annen oppfølging og andre tilbud.

Kontaktinformasjon

Åpningstider: Mandag-fredag klokken 09.00-14.00.

E-post: lavollen-aktiv.postmottak@trondheim.kommune.no.
Mob: 90 27 04 68
Besøksadresse: Tømmerdalsveien 202, Trondheim

Kart

Vår Facebook-side

Løkkanstua aktivitetssenter

Løkkanstua aktivitetssenter gir tilbud til personer i en moderat fase av demenssykdommen.

Hovedmål

Personene som deltar skal oppleve mestring, trygghet, gode opplevelser gjennom fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.

 • Løkkanstua aktivitetssenter ligger i bakhagen på Trondhjems Hospital.
 • Tilbudet disponerer egen bil og behjelpelig med transport.
 • Innholdet i tilbudet styres av det ønsket og behovet som aktuelle deltakere har.

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.

Faktorer det legges vekt på er:

 • Diagnose - Personen skal ha en demensdiagnose.
 • Grad av kognitiv svikt og demens - Tilbudet er ment for personer som befinner seg i en moderat fase av sin demenssykdom.
 • Alder - Tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
 • Fysisk- og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne nyttiggjøre seg gruppebaserte tilbud, og sammensetning av brukere i grupper vil være en viktig faktor.

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag 09.00-14.00

Onsdag 14.00-19.00

E-post: trondhjems-hosp.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefon: 94 82 59 60

Besøksadresse: Hospitalsløkkan 2-4

Kart

Vår Facebook-side

Østfløya

Østfløya gir tilbud om:

 • Fleksibel avlastning for pårørende
 • Korttidsopphold
 • Kartleggingsopphold

Østfløya ligger i bakhagen ved Trondhjems Hospital og består av fire to-roms leiligheter som er tilrettelagt med alle fasiliteter.

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert. Faktorer det legges vekt på er:

 • Diagnose - personen skal ha en demensdiagnose.
 • Grad av kognitiv svikt og demens - tilbudet er ment for personer som befinner seg i en tidlig til moderat fase av sin demenssykdom.
 • Alder - tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
 • Fysisk- og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne mestre å bo i leiligheten og kunne tilkalle bistand etter behov.

E-post: ostflya.trondhjemshospital@trondheim.kommune.no

Telefon: 72 54 41 77

Besøksadresse: Hospitalsløkkan 2-4

Kart

Læring- og mestringstilbud

Samtalegrupper

 • Samtalegrupper for ektefeller/samboere av personer med demenssykdom
 • Samtalegrupper for barn av personer med demenssykdom (alder 18-30 år)

Mestringsgrupper for personer med demenssykdom.

Vi arrangerer mestringsgrupper for personer med demenssykdom, tema i gruppene vil være basert på de behov og ønsker deltakerne har rundt å leve med demenssykdom.

Undervisning

Vi arrangerer undervisning for personer med demenssykdom og deres pårørende. Ønsker du mer kursinformasjon, datoer for kurs, se vår nettside:

Trondhjems Hospitals hjemmeside

Utvidet åpningstid

Informasjon om utvidet åpningstid.

Trondhjems Hospital har etter avtale med Trondheim kommune en ordning med utvidet åpningstid for brukere av aktivitetstilbud for yngre personer med demenssykdom.

De som har behov for et tilbud ut over dagens åpningstid ved aktivitetssentrene kan møte ved Trondhjems Hospital fra kl. 07.00 og etter stengetid fram til kl. 16.00.

Praktisk gjennomføring:

Fra kl. 07.00 og frem til åpning av aktivitetstilbudet du benytter, er du velkommen til  å være på Trondhjems Hospital, i Hospitalsløkkan 2-4. Her vil du bli møtt av en av personalet som tilbyr kaffe eller te og dagens aviser. Transport fra hjemmet vil være pårørende, drosje (som bestilles av Hospitalet) eller at du tar deg dit på egenhånd.

Etter stengetid på aktivitetstilbudet inviteres du til å være på Trondhjems Hospital frem til kl. 16.00. Transport hjem ordnes med at en pårørende henter deg, med drosje eller du tar deg hjem på egenhånd. 

Alle som ønsker å benytte seg av ordningen med utvidet åpningstid må melde fra til ansatte på aktivitetstilbudet og saksbehandler, slik at nødvendig saksgang blir sikret.

Andre tjenester

Løkkan Frivilligsentral

Logo Frivilligsentral

Løkkan Frivilligsentral er en del av Stiftelsen Trondhjems Hospital og er en møteplass som knytter kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Løkkan Frivilligsentral dekker området Midtbyen, Øya og Elgeseter. Sentralen initierer, mobiliserer og samordner frivillig aktivitet i nærområdet. Det er rundt 120 frivillige knyttet til sentralen.

Aktiviteter som tilbys fra de frivillige er blant annet besøkstjeneste, hjelp til små praktiske oppgaver, følgeoppdrag til Hospitalets aktiviteter, butikk, lege osv. I tillegg stiller sentralen med frivillige til de fleste aktiviteter og arrangement på Hospitalet – som Lille kafe, bingo, Hospitalsdager, andakt, sangstunder m.m.

Frivillige fra sentralen er en viktig ressurs på de fleste aktiviteter, enten som medhjelpere eller arrangører.

Løkkan frivilligsentrals hjemmeside

Hospitalskirka

Hospitalskirka

Hospitalskirken er eiet av Stiftelsen Trondhjems Hospital. Hospitalet har fra middelalderen hatt ansvar for sin egen kirke. I dag er virksomheten i Hospitalskirken en del av tilbudet fra Domkirken og Vår Frue menigheter. Det forrettes årlig 8 søndagsgudstjenester i kirken. Vi legger vekt på at gudstjeneste skal ha en noe enklere form enn høymessen. Gudstjenestene er åpne for alle og er rettet inn mot lokalmiljøet og de ulike beboergruppene på Trondhjems Hospital. Kirken benyttes også ofte til gravferd. Det tilbys også en egen kulturvirksomhet i kirken. En gruppe med tilknytning til Hospitalet og lokalmiljøet er ansvarlig for denne virksomheten.

Menighetsprestene i Domkirken og Vår Frue menigheter tjenestegjør også i Hospitalskirken.

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Felles for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 20.02.2023

013920

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004