Valentinlyst helse- og velferdssenter

Veranda i hage

Kontakt Valentinlyst helse- og velferdssenter

Se kart

Velkommen til Valentinlyst helse- og velferdssenter

Valentinlyst helse- og velferdssenter ligger sentralt plassert på Valentinlyst, med Valentinlystsenteret som nærmeste nabo, og med Tyholttårnet et steinkast unna.

Vi er et åpent senter for nærmiljøet og ønsker å være en naturlig møteplass for kulturelle arrangement og aktiviteter. Vi er opptatt av å yte tjenester etter en høy faglig standard i tråd med kommunens retningslinjer og gjeldende lovverk. Vi er et Livsgledehjem, noe som gjør at vi har ekstra fokus på aktiviteter og en meningsfull hverdag. Vi har gjennomsnittlig cirka 70 felles arrangement på huset hvert år, med en deltakelse på mellom 50-120 personer. Se vår Facebook-side.

Vi er opptatt av at alle som bruker senteret vårt skal møte ansatte som er dedikerte i jobben sin, og som strekker seg langt for å imøtekomme den enkeltes behov og ønsker. For å kunne yte det "lille ekstra" samarbeider vi med en rekke instanser som videregående skoler, høyskoler, arbeidsmarkedstiltak og NAV.

Senteret vårt består av sykehjemsavdelinger, omsorgsboliger, aktivitetstilbud for seniorer, dagtilbud i hjemmet og bydelskafé. Vår avdeling "Forsterket skjermet enhet" gir behandlingstilbud til demente med utfordringer knyttet til atferd som ikke kan være i en ordinær sykehjemsavdeling.

Sykehjemsavdelinger

Sykehjemmet består av 36 plasser og er fordelt på to avdelinger. Alle har enerom med eget bad. Kjøkken og stue deles med de andre. Avdelingene er spesielt egnet for personer med en demensdiagnose.

Avdeling A2

Avdelingen ligger i første etasje og har til sammen 24 beboere fordelt på gruppe 1 og gruppe 2. Hver gruppe har doble kjøkken og 2 stuer med utgang til veranda og kan deles opp i mindre grupper på seks personer.

Avdeling B1/B2

Ligger i sørvendt fløy, til høyre for ekspedisjonen.

Avdeling B1 er i 1. etasje og har seks beboere med direkte utgang til hage.

Avdeling B2 ligger i 2. etasje med seks beboere.

Rommene har stue, soverom og eget bad.

Fellesrom er kjøkken og stue med utgang til veranda.

Avdeling Forsterket skjermet enhet (FSE)

Trondheim kommune har 20 plasser for behandling av personer med en demensdiagnose med utfordrende atferd. Denne avdelingen er på Valentinlyst helse- og velferdssenter. Avdeling er fysisk utformet for å ivareta denne gruppen. Det er blant annet direkte utgang til skjermet hage fra stue. Fra desember 2021 vil enheten få ytterligere 10 plasser for denne brukergruppen.

Omsorgsboliger

Valentinlyst helse- og velferdssenter har 19 omsorgsleiligheter. For å få omsorgsleilighet må du henvende deg til helse- og velferdskontoret i din bydel. Beboerne kan benytte alle fellesareal på senteret og kan også delta på alle våre kulturelle tilbud. En miljøvert er tilknyttet boligene og arrangerer sosiale tilstelninger. Beberne får hjelp etter vedtak og tjenesten blir utført av eget personale på enheten.

Det er to aktivitetstilbud på Valentinlyst: Minna og Solsikken.

Bydelskafe

Vår fargerike bydelskafe kan ta imot over 100 gjester.

Kafeen er åpen mandag-fredag + søndag (lørdag stengt) fra klokken 11.00-16.15. Middagsservering mellom klokken 13.00 og 16.00.

Telefon: 72 54 12 90 - Ansvarlig Nina Hoel (kokk)

Vi tar imot bestilling av kaker.

Praktisk informasjon til beboere og pårørende

Administrasjon og ledelse

Enhetens ledergruppe består av:

Enhetsleder: Bjørn Næss Evensen, telefon 94 11 08 95

Avdelingssykepleier Rita Antonsen, avdeling A2, telefon 91 19 12 52

Avdelingssykepleier Anita Scheide, avdeling B1/B2/omsorgsboliger, telefon 90 56 14 07

Avdelingsleder, vernepleier Mona Haave avd. FSE (forsterket skjermet enhet), telefon 92 83 99 69

Primærkontakt

Primærkontakten er en ansatt på avdelingen du bor. Primærkontakten har et spesielt ansvar for å følge deg opp og sørge for at du har det så bra som mulig. Primærkontakten passer på at du får servert mat du liker, får den hjelpen du har krav på, har rene klær, holder kontakt med din nærmeste pårørende og så videre. Sykehjemslegen i samarbeid med sykepleiere/ vernepleiere har det medisinske ansvaret.

Livsglede for eldre

Valentinlyst er sertifisert som et livsgledehjem.

Ni livsgledekriterier som vi jobber etter:

 • opprettholde dine hobbyer og fritidssysler
 • enheten har kontakt med og besøk av skoler, barnehager eller andre organisasjoner.
 • komme ut i frisk luft
 • kontakt med dyr
 • glede deg over sang, musikk og kultur i hverdagen
 • oppleve en hyggelig ramme rundt måltider
 • erfare god kommunikasjon mellom ansatte og dine pårørende
 • se at årstidene blir en naturlig del av din hverdag
Lege

Sykehjemslegen har det medisinsk faglige ansvaret for beboerne ved sykehjemmet. Sykehjemslegen kommer hit en fast dag (tirsdager) hver uke, men vi kan kontakte legen på telefon utover dette når sykepleier vurderer at det er nødvendig. Sykehjemmet mottar relevant informasjon fra fastlege ved innleggelse i sykehjemmet. Det er mulig for pårørende å få snakket med legen den dagen legen er til stede, men bør helst avtale dette i forkant med en sykepleier/vernepleier.

Beboere i omsorgsboligene fortsetter med samme fastlege som før de flyttet inn.

Tannlege/tanntilsyn

Lov om tannhelsetjenesten gir beboere med heldøgns omsorg rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Dersom du ønsker å fortsette til tidligere benyttet tannlege er dette mulig, men kostnadene til behandling og reise må da dekkes selv. Sykehjemmet samarbeider med Valentinlyst tannklinikk og du får tilbud om tannbehandling etter behov. Minimum en gang i året kommer det tannpleier for å se over tennene til alle beboerne, og de vil ut fra resultatet finne ut hvem som trenger tannbehandling.

Fysioterapi

Daglig fysisk aktivitet er svært viktig for alle - uten at man dermed trenger fysioterapi. Det er sykehjemslegen som på faglig grunnlag vurderer behovet for henvendelse til fysioterapitjenesten. Ventetiden avgjøres av alvorlighetsgraden på behovet og hvilke konsekvenser det vil få å vente.

Bistand fra pårørende

Vi setter pris på om pårørende har mulighet til å følge til undersøkelser/behandling utenfor sykehjemmet. Sykehjemmet dekker transportutgifter. Beboere i bolig bruker "pasientreiser behandling" og dekker egenandel selv.

Servicetilbud på enheten

Salong Valentin

Innehaver er frisør Hilde Bolland.

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 09.00-16.00.

Telefon 72 54 12 92

Grethes fotterapi

Innehaver er autorisert fotterapeut Grethe Indergård.

Åpningstider: Mandag 09.00-18.00, tirsdag og onsdag 09.00-16.00, torsdag og fredag 09.00-15.00.

Telefon 72 54 12 93.

Møblering / pynting av rom

Vi har kun enerom, men ektepar kan om ønskelig dele rom. Rommene er møblert etter hotellstandard, dvs. med seng, nattbord, bord og stoler og TV.

Det er ønskelig at beboer tar med egne møbler og pynt til rommet. Snakke med primærkontakt. Vi understreker at ansvar for eventuelle ødeleggelser, tap av møbler og/eller personlige eiendeler ikke kan tillegges sykehjemmet og viser til skriv om egen forsikring. Beboerrommet blir vasket etter kommunens renholdsplan og ekstra ved behov.

Du må si opp din private lisensavtale da vi betaler felles lisens.

I omsorgsboligene må TV medbringes og lisens betales.

Måltider

Det serveres 4 hovedmåltider:

 • Frokost: kl. 09.00-10.00
 • Lunsj: kl. 12.00-13.00 (tilpasses eventuelt på enheten)
 • Middag: kl. 15.00-16.00
 • Kveldsmat: kl. 18.30-19.30

I tillegg kommer mellommåltider etter behov. Tørrmat og lunsj lages på avdelingen, middag kommer ferdig fra produksjonskjøkkenet i kommunen.

Vi følger opp din ernæringssituasjon individuelt og foretar nødvendige tilpasninger ut i fra ønsker, faglige vurderinger og behov.

Alle måltider på sykehjemsavdelingene serveres på kjøkkenet/stue. Ønsker du å spise på rommet får du det. Det er viktig at vi får vite hva du spiser og eventuelt hva du ikke kan spise (allergier). Skulle du bli sulten utenom måltidene er det bare å be om ekstra mat.

Kulturelle/åndelige og religiøse behov

Sykehjemmet er tilknyttet Strindheim menighet. Det arrangeres både andakter og gudstjenester på enheten. Ved behov har vi mulighet til å kontakte prestetjenesten utenom kontortid. Enheten er også behjelpelig med å formidle kontakt med andre trossamfunn.

Aktivitet og sosiale arrangement

Enheten arrangerer ca. 70 arrangement pr. år. Vi har til sammen aktivitører i 1,5 stilling som arrangerer underholdning for alle på enheten og de små aktiviteter på avdelingen. Vi har også et samarbeid med ”Den kulturelle spaserstokken”.

Pårørende som ønsker å delta på tilstelninger/arrangement er velkommen. Ved besøk oppfordrer vi å ta en gå/trilletur ut i frisk luft, en tur rundt på enheten, bruke huskestuen (ved ekspedisjonen) eller kanskje en tur innom kafeen.

Transport

Vi ordner transportkort og innhenter legeerklæring til de som ønsker det.

Hovedkontakt / hjelpeverge

Det er viktig for oss å ha én hovedkontakt som vi kan forholde oss til når det gjelder deg. Som regel er dette en i familien som kjenner deg og dine interesser godt. Dersom du er i stand til det vil vi be deg utnevne hovedkontakt.

Enkelte beboere trenger også en hjelpeverge for å ivareta sine økonomiske interesser, eventuelt bistand på andre aktuelle områder. Dette kan du avtale selv eller få oppnevnt offentlig verge. Vi hjelper deg med å søke.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke. Du og de du gir fullmakt har rett til innsyn i all dokumentasjon om deg.

Melding om adresseforandring

Du eller dine pårørende må selv sørge for å gi beskjed til folkeregisteret og andre offentlige instanser om endring av adresse. Det meldes på skjema nr. RF-1400B, som sendes til folkeregisteret.

I tillegg må posten varsles om adresseendring.

Klær og eiendeler

Det er pårørendes ansvar at alle klær merkes med navn. Husk også å merke løsøre og personlige eiendeler som høreapparat, briller, smykker, klokke, mobiltelefon og andre ting som kan tas ut av rommet. Du trenger tøy til alle årstider, med tanke på aktiviteter som blant annet kan foregå utendørs.

Vask av tøy

Vi vasker privattøy, men pårørende oppfordres til å ta hånd om vask/stell av klær som krever spesiell behandling, for eksempel ullklær. Vi ber om klær som er enkle å behandle, som kan vaskes på minimum 40 grader og er strykefrie. Vi gjør spesielt oppmerksom på at sykehjemmet ikke erstatter klær eller personlige eiendeler som blir borte eller ødelegges i forbindelse med vask, stell eller rengjøring.

Besøk

Du kan ta i mot besøk når det måtte passe. Det er ingen fastsatt besøkstid her. Ber kun pårørende om å ta hensyn til at enkelte kanskje ikke ønsker besøk veldig sent på kvelden. Trenger du hjelp til personlige gjøremål samtidig som du har besøk, kan det være greit at pårørende venter utenfor rommet til det er gjennomført. Ved behov for samtale med primærkontakt, avdelingsleder/sykepleier, enhetsleder eller lege ber vi om at dette avtales på forhånd og helst på hverdager.

Tobakk og alkohol

Bystyret har vedtatt at det ikke er lov å røyke i kommunale bygg. Ved spesielle anledninger og høytider tilbys det vin eller annen alkoholholdig drikke. Ut over dette er det aksept for og vil bli tilrettelagt for måteholdent inntak av privat innkjøpt alkohol. Vi minner om eventuelt mulige bivirkninger i kombinasjon med visse typer medikamenter. Spør gjerne personalet til råds.

Beboerkonto og oppbevaring av penger

Alle beboere får tilbud om å opprette beboerkonto i DNB. Denne kan benyttes til småhandel på senteret, ved tilstelninger eller om du er på tur med ansatte. Beboerkontoen er et alternativ til oppbevaring av lommepenger selv. Kontanter oppbevares på eget ansvar.

Større regninger på frisør, fotpleie, klær eller andre store innkjøp belastes beboerkonto. Merkantil May på enheten fører regnskap fro den enkelte beboer.

Brukerråd

Brukerråd er kommunenes formelle organ for brukermedvirkning og et rådgivende organ for enhetsleder i saker som angår tjenestens kvalitet og innhold. Det skal ikke behandle individsaker, tjenestetilbud til enkeltpersoner eller personalsaker.

I tillegg til enhetslederen og avdelingsleder (1-2 til stede på møte) skal det være 2-5 representanter fra pårørende/ brukere. Brukerrådet er en arena for dialog og det skal utveksles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap. Referat fra brukerråd blir lagt ut på enhetens nettside.

Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenester ; se www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder

Forsikring

Vi anbefaler deg å ikke medbringe verdifulle eiendeler, alternativt bør det tegnes særskilt forsikring. Vi gjør oppmerksom på at normal innboforsikring ikke dekker tap/skader på høreapparat og at det da bør tegnes egen forsikring for dette. Dersom brukeren er medlem i Hørselshemmedes Landsforbund har de egen forsikring som dekker blant annet tap av høreapparat etter 6 måneders medlemskap. Briller må også forsikres særskilt.

Samarbeid og mulighet for klage

Vi ønsker god dialog og samarbeid med pasienter og pårørende om gode løsninger. Dersom det er forhold ved sykehjemmet du finner kritikkverdig og du ikke opplever å nå fram med dialog, kan du klage. Klagen skal først sendes enheten. Dersom du ikke får medhold, kan klagen oversendes til fylkeslegen.

Ut i fra vedtaket og innhentet informasjon om beboer i innkomstsamtalen, utarbeides det tiltaksplaner, der vi beskriver hvilken bistand/tjeneste beboeren vil motta hos oss. Dette skal skje i samarbeid med beboeren/ pårørende eller hjelpeverge. Den enkelte beboer har klagerett både på innholdet i tiltaksplanene og gjennomføringen av den.

Om beboeren selv ikke er i stand til å formulere en klage, eller er orientert om sine rettigheter, kan pårørende eventuelt hjelpeverge gjøre dette. Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen.

Informasjon ved dødsfall

I henhold til Trondheim kommunes regelverk skal rommet, som hovedregel, være ryddet og tømt innen 24 timer etter dødsfall.

Vi ber derfor om at alle eiendeler blir hentet så raskt som mulig. Dersom pårørende ikke har mulighet eller makter dette på kort varsel, kan personalet være behjelpelig med å flytte de personlige eiendelene til et korttidslager.

Skifteattest må foreligge før sykehjemmet kan utlevere den avdødes verdisaker (penger, smykker).

Pårørende bestemmer selv hvilket begravelsesbyrå de vil benytte og tar selv kontakt for bistand.

Bilder fra enheten

_DSC7048.jpg_DSC7038.jpg_DSC7181.jpg_DSC7134.jpg

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Felles for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Valentinlyst helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Ekspedisjonen er bemannet hverdager mellom kl 08.00 - 15.30. Ekspedisjonen: Tlf. 72 54 13 00 (etter stengetid blir telefonen viderekoblet til avdeling).

Ansatte i ekspedisjonen

 • Konsulent Pernille Ulset - telefon 72 54 13 05
 • Konsulent May Helen Udtian - telefon 72 54 13 06

Direktenummer til avdelinger

 • Avdeling A2 - gruppe 1. telefon 72 81 05 79
 • Avdeling A2 - gruppe 2. telefon 72 81 05 76
 • Avdeling B1 - telefon 72 81 05 72
 • Avdeling B2 - telefon 72 81 05 83
 • Avdeling FSE - telefon 72 81 05 71

Direktenummer til aktivitetstilbud

 • Minna, 72 54 12 95/94. Ansvarlig Anne Kristiansen
 • Solsikken, 72 54 12 97. Ansvarlig Lill Tove Mjønes.

TK-kode: 023750

Sist oppdatert: 22.02.2023

023750

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006