Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) ved Øya helsehus er en kommunal akutt sengepost.

 • Avdelingen er bemannet med sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger.
 • Tilbudet er egnet til de som har plutselig behov for medisinsk observasjon og behandling men ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • Før vi tar imot en pasient skal innleggende lege avklare at det ikke foreligger akutt alvorlig sykdom eller skade.
 • Vi har som mål at alle skal være avklarte innen tre dager med tanke på videre tiltak
 • Innleggelsen skal ikke være mulig å planlegge i forkant.
 • ØHD er ikke en avklaringsenhet for akutt syke eller skadde.
 • Pasienten skal være undersøkt av lege og det skal følge en behandlingsplan for pasienten.

Hvem kan legge inn på ØHD?

Følgende kan legge inn pasienter på ØHD:

 • Fastleger og legevaktsleger i Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune.
 • Akuttmottak og skadepoliklinikk ved St. Olavs hospital.
 • Hjemmetjenesten kan også legge inn som akuttplass i enkelte tilfeller.

Informasjon til leger og helsepersonell

Nødvendige avklaringer før innleggelse

Pasienten skal være stabil og medisinsk avklart før innleggelse ved ØHD.

For at pasienten skal få best mulig hjelp og før vi tar imot pasienten er det noen ting som må avklares:

 • Du må ha møtt og undersøkt pasienten samme dag før innleggelse.
 • Dokumentasjon på undersøkelse må foreligge i henvisningen.
 • Beskriv aktuelle relevante nytilkomne symptomer og aktuell sykehistorie.
 • Har du informasjon om pasientens tidligere sykehistorie vil vi ha den med i henvisningen.
 • Hva er planen med innleggelsen?
 • Vi vil gjerne ha klar og tydelig ordinasjon på legemidler og andre tiltak.
 • Det må være avklart at akutt alvorlig sykdom eller skade ikke ligger bak funksjonstap/smerte/fall/forvirring.
 • Har pasienten en aktuell alvorlig psykisk lidelse eller misbruk? I så fall finns bedre egnet institusjon som for eksempel ØHJ Leistad eller Østmarka.
 • Har du kontaktinformasjon til pårørende så vil vi gjerne ha den med i henvisningen.
 • Send med innleggende lege sin kontaktinformasjon.

Hjelp med diagnostisk tankegang

For hjelp med diagnostisk tankegang, se kapittelet om akutt funksjonssvikt i Norsk elektronisk legehåndbok.

Akutt funksjonssvikt hos eldre i Norsk elektronisk legehåndbok

Tilstander som er aktuelle for ØHD

Det skal være avklart at fall/skade ikke skyldes akutt medisinsk sykdom/tilstand.

Tilstanden må være stabil og pasienten må ikke være allment påvirket.

Følgende tilstander kan være aktuelle for ØHD:

 • Smertelindring og omsorg etter kontusjoner og konservativt behandlede frakturer som bekken-, ribbens- eller kompresjonsfraktur i rygg, humerus-, radius- eller ankelfraktur.
 • Akutt lumbago og isjias med behov for smertelindring og mobilisering.
 • Kroniske lidelser med akutt forverring der utløsende årsak er avklart med lege på sykehus.
 • Behov for observasjon etter endret medisinering ved for eksempel diabetes eller Parkinson
 • Behandling og observasjoner med behov for væsketerapi og/eller antibiotika intravenøst
 • Kjent hjertesvikt, hypertensjon eller atrieflimmer med behov for observasjoner og medikamentvurdering
 • Nedre og øvre luftveisinfeksjoner med behov for antibiotika intravenøst, samt oksygenbehandling.
 • Forverring av KOLS/astma med behov for inneliggende behandling.
 • Obstipasjon med behov for hjelp til tømming.
 • Mage- tarminfeksjoner med behov for rehydrering.
 • Behandling av øvre og nedre urinveisinfeksjon med antibiotika intravenøst.
 • Urinretensjon med behov for oppfølging, observasjon og/eller opplæring knyttet til tømming og skifte av kateter/utstyr eller RIK.
 • Blodtransfusjon.
 • Væsketerapi.

Det finns mange flere tilstander som kan være aktuelle. Ta kontakt med vakthavende sykepleier for spørsmål om din pasient kan være aktuell for ØHD.

Info om pasienter med akutt funksjonssvikt eller alvorlig sykdom

Personer med akutt funksjonssvikt, eller mistanke om akutt alvorlig sykdom eller skade skal ikke direkte til ØHD, men kan noen ganger komme etter avklaring på akuttmottak.

Pasienter som ikke skal henvises til ØHD

Pasienter med følgende problemstillinger skal ikke henvises til ØHD

 • Akutt funksjonssvikt hos eldre (som hovedregel)
 • (Sub)akutt forvirringstilstand
 • Nedsatt bevissthet
 • Akutte forgiftninger og rus
 • Uavklart medisinsk eller kirurgisk tilstand.
 • Mistanke om cerebral hendelse
 • Behov for kontinuerlig observasjon og tilsyn
 • Pasienter <18 år
 • Gravide
 • Pasienter som trenger akutt psykiatrisk behandling
 • Mistanke om sepsis

Pasienter med innleggelsesårsaker relatert til rus og/eller alvorlig psykisk lidelse, skal ikke henvises til ØHD Øya.

Dette er ikke en uttømmende liste. Ta kontakt med vakthavende sykepleier for spørsmål om din pasient kan være aktuell for ØHD.

Info om pasienter med akutt funksjonssvikt eller alvorlig sykdom

Personer med akutt funksjonssvikt, eller mistanke om akutt alvorlig sykdom eller skade skal ikke direkte til ØHD, men kan noen ganger komme etter avklaring på akuttmottak.

Sende henvisning til ØHD

Ring

Lege ringer vakthavende sykepleier på telefon 72 54 72 88 og avklarer med ansvarlig sykepleier om pasienten er aktuell for ØHD og at det finnes plass. Telefonen er bemannet døgnet rundt.

Vaktansvarlig sykepleier ved ØHD kan etter våre kriterier og etter plasstilgang, takke ja eller nei til å ta i mot pasienten.

Send elektronisk henvisning

Når dette er avklart, sender legen henvisning elektronisk. Vi ønsker ikke henvisninger på papir.

Lege følger lokale rutiner for hvordan de sender elektronisk henvisning.

Ikke mulig å reservere plass

Det er ikke mulig å reservere plass på forhånd. Oppholdet har som oftest en varighet på noen dager, men kan forlenges dersom det er behov for dette.

Journal

Vi har ikke tilgang til journal fra sykehus, fastlege eller legevakt. Relevante og aktuelle journalnotat må sendes med henvisning.

Henvisninger fra hjemmetjenesten

ØHD kan ta inn pasienter henvist fra hjemmetjenesten, som akuttplass.

Det skal i slike tilfeller ikke være en akutt medisinsk grunn til innleggelse, men at hjemmesituasjonen er uholdbar av praktiske eller sosiale årsaker.

Eksempler på det er lekkasje i leilighet, brann, eller at ektefelle eller annen pårørende plutselig blir alvorlig syk og ikke kan ta ansvar i hjemmet.

Informasjon til pasienter og pårørende

Kontakt oss

Kontaktinfo til vakthavende sykepleier på avdeling ØHD, telefon 72 54 72 88.

Opphold hos oss

For å bli innlagt ved en ØHD-enhet, er det nødvendig med henvisning eller innleggelsesskriv fra lege.

Som pasient kan du forvente at du blir ivaretatt av helsepersonell gjennom hele døgnet.

Oppholdet har som oftest en varighet på noen dager, men kan forlenges dersom det er behov for dette.

Dersom det blir aktuelt med forlengelse av oppholdet, eller behov for et annet kommunalt opphold, tar personalet kontakt med en saksbehandler i kommunen. Pasient og pårørende vil bli informert og inkludert i prosessen videre.

Kontakt med nærmeste pårørende

Personalet i avdelingen vil, der det er naturlig ta kontakt med nærmeste pårørende den første dagen etter innkomst.

Gjennom oppholdet vil avdelingen forholde seg til kun én pårørende for å kartlegge hjemmeforhold, og innhente relevant informasjon om sykehistorie og foranledningen for innleggelsen.

Personalet i avdelingen vil samtidig gi relevant informasjon om innholdet i oppholdet her.

Besøk på avdelingen

Som pårørende vil du ha mulighet til å komme på besøk, men særlige retningslinjer gjelder under koronapandemien.

Ta kontakt med avdelingen for å avtale besøk.

Hva skjer på avdelingen?

Innleggelse

Etter innleggelse startes behandling etter ordinasjon fra innleggende lege. Vi tar innkomstprøver på hver pasient for kartlegging av vitale funksjoner. Ved behov kontaktes og informeres pårørende, og vi kan ta mot informasjon fra dem.

Legevisitt

Det er daglig legevisitt på avdelingen. Lege på avdelingen kan endre medisinering og andre tiltak etter ny informasjon fra blodprøver og andre undersøkelser.

Undersøkelser

Vi har vanligvis ikke mulighet til å gjøre utredninger eller undersøkelser på plager som er varig over lang tid. Dette er fastlegens og sykehusets ansvar.

Akutte symptomer kan vi derimot se nærmere på. Vi har et godt samarbeid med St. Olavs hospital og kan etter avtale noen ganger sende pasienter på avklaring til akuttmottak eller polikliniske mottak.

Ved behov sender vi pasienter på røntgen og andre undersøkelser.

Rehabilitering og hjelpemidler

Mange som kommer til avdelingen har behov for hjelp med mobilisering og forflytning.

Vi har god tilgang til fysioterapeut og ergoterapeut som raskt kan starte rehabilitering og se på behov for hjelpemidler på avdeling og i hjemmet. Informasjon fra hjemmetjeneste, pårørende og fastlege er en viktig del av prosessen videre.

Ernæring

God ernæring er viktig for optimal funksjon både fysisk og psykisk.

Mange av pasientene som kommer til oss har behov for hjelp og støtte med ernæring.

Videre plan for pasienten

Hver dag er det møte mellom faggrupper på avdelingen. Vi går igjennom observasjoner av funksjon, informasjon fra pårørende, svar på blodprøver, for så sammen å planlegge videre tiltak.

Innen tre dager skal vi ha en plan for videre tiltak så vi kan gjøre plass for nye akutte innleggelser. Det kan være aktuelt med hjemreise, søknad om videre opphold på sykehjem, innleggelse på sykehus, hjemreise med (økt) støtte fra kommunen, eller noen få dager videre på ØHD.

Om ØHD

ØHD ved Øya helsehus har 25 senger og holder til i 4. etasje.

Formål

Tiltaket er hovedsakelig lansert for å få ned antallet øyeblikkelig hjelp innleggelser av eldre ved somatiske sykehus, både direkte gjennom et alternativt og desentralisert behandlingstilbud, men også gjennom å virke forebyggende ved å senke terskelen for at eldre med kroniske sykdommer får tidligere behandling.

Et tilbud nærmere hjemmet

I tillegg skal også tilbudet medføre en enklere hverdag for en rekke pasienter som tidvis er hyppige brukere av øyeblikkelig hjelp ved å tilby dette i primærhelsetjenesten i pasientenes hjemkommune.

ØHD-plassene gir også pasientene et tilbud nærmere hjemmet og involverer kommunene tidligere i pasientforløpet (behov for tilrettelegging i hjemmet, alternativ boligform, rehabilitering).

Mer informasjon finnes på Helsedirektoratets hjemmeside.

Historikk og lovgrunnlag

Fra 01.01.2016 fikk kommunene plikt til å ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, jf. Helse og omsorgstjenesteloven $ 3-5. ”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.”

De første plassene ble opprettet i 2012, og tilbudet ble faset inn i kommunene fram mot 2016. I første omgang omfattet tilbudet i hovedsak somatiske diagnoser. Fra 01.01.2017 ble plikten utvidet til å gjelde voksne pasienter med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer, i Trondheim dekkes dette av Øyeblikkelig hjelp (ØHJ) Leistad.

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser er definert som: innleggelser av pasienter med behov for hjelp som er påtrengende nødvendig, og hvor innleggelsen ikke kan planlegges noen dager, uker eller måneder i forvei.

Kontakt oss

Besøksadresse: Øya helsehus, Mauritz Hansens gate 2, 4. etasje

Telefon til vakthavende sykepleier: 72 54 72 88

E-post:

Postadresse: Trondheim kommune, Øya helsehus, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 28.11.2022

Fant du det du lette etter?