Fastleger næringsdrift

Fastleger næringsdrift

Foto: Andrey Popov, Mostphotos.

Attest

Dette skjemaet trenger du underveis i utdanningen din, og det må være ferdig utfylt av lege når du skal søke om spesialistgodkjenning. 

På Helsedirektoratets nettsider for allmennmedisin finner du søknadskjema og veiledning både for spesialistgodkjenning og etterutdanning (tidligere resertifisering).

Utregning av antall måneder

Det skal ligge en beregningskalkulator inne på nettsiden i Altinn som bistår deg i utregning av antall mnd. Det er ønskelig at du bruker denne i utregningen.

Kalkulatoren gir god kontroll hvis du har jobbet i ulike stillingsprosenter, hatt opphold i praksis e.l.

Utfylling av attesten

For å sikre raskest mulig behandlingstid ber vi om at alle felter fylles ut. Attesten fylles ut elektronisk, men må signeres for hånd. Det skal fylles ut én attest per legekontor du har arbeidet ved.

Har du gjennomført legevakter som skal påføres, skal det fylles ut egen "Standardattest for gjennomførte legevakter".

Oversikt over vakter får du fra legevakta. 

I attesten nevnes «andre allmennmedisinske arbeidsoppgaver» som kan være
 • helsestasjonsarbeid
 • skolelegearbeid
 • tjeneste ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen
 • tilsynslege ved alders- og sykehjem
 • bedriftslegearbeid
 • fengselshelsetjeneste
 • samfunnsmedisin
 • militærlegevirksomhet
 • tjeneste ved Institutt for allmennmedisin forskning (Forutsetning: emnet må være allmennmedisinsk relatert og forskning skal foregå i en lønnet stilling under veiledning)
 • legevakt
 • kommunal helsetjeneste for asylsøkere eller personer med avslag på asyl

Annet enn disse kan ikke kommunen signere for.

Godkjenning fra kommunen

Den utfylte attesten og eventuelt oversikten fra legevakta må sendes inn til Enhet for legetjenester og smittevernarbeid for signering. Du kan

1) skanne attesten og sende inn per e-post til

ELS kvalitetssikrer og sender skjemaet i retur til deg for innsending.

Kommunen forholder seg til forvaltningslovens bestemmelser i slike saker og du må påregne inntil 3 ukers behandlingstid.

2) sende attesten per post til

Trondheim kommune

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Postboks 2300, Torgarden

7004 Trondheim

Helfo

Avtale om direkteoppgjør

Legen fyller ut "Avtale om direkteoppgjør" via Altinn og sender inn. Dette gjelder både vikarleger og nye fastleger.

Vikarleger må legge ved vikaravtalen med hjemmelsinnehaver og eventuelt bekreftelse fra kommunen på at legen er under spesialisering. Vikaravtalen må være signert.

Dersom du skal vikariere for flere leger, må du inngå avtale med Helfo for hvert vikariat. Dette gjøres via Altinn-skjema. Du kan legge inn flere vikariat i samme Altinn-skjema.

Skjemaet skal også fylles ut ved endringer.

Analyse- og kontrollrapporter

Helfo bidrar til at folketrygdens midler forvaltes riktig. De gjennomfører årlig ulike kontroller og analyser for å understøtte dette arbeidet. Se oversikt over rapporter.

Regelverk og takster for leger

En lege som har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo kan kreve takster etter «Forskrift om stønad til dekning av utgifter for undersøkelse og behandling hos lege». Se Helfo for mer informasjon.

Regelverk og takster

Kompetansekrav til fastleger/vikarleger

Leger som ansettes i eller inngår avtale med kommunen fra 1. mars 2017 må være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Dette følger av ny forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no).

Lege uten turnus/LIS1 eller medisinstudent kan ikke jobbe som fastlegevikar, men kan jobbe som assistent uten selvstendig refusjonsrett. Det forutsettes at det alltid er en annen lege fysisk tilgjengelig for veiledning av assistenten.

Utbetaling av trygderefusjon

Med det nye kompetansekravet kommer det også nye ordninger for utbetaling av trygderefusjon for leger under spesialisering. Kommunen skal melde fra til Helfo når det er inngått avtale med en lege om oppstart i spesialisering, eller ved inngåelse av vikariater. Dette vil danne grunnlaget for om legen har rett til trygderefusjon.

Helsedirektoratet vil ikke lenger registrere nye veiledningsavtaler, kun forlengelse av avtaler inngått før 1. mars 2017. Leger som ikke har inngått veiledningsavtale før fristen vil heller ikke få innvilget godkjenning som allmennlege, men må starte i spesialistutdanning.

For informasjon om dokumentasjonskrav se Helfo sine nettsider: Nytt kompetansekrav for leger i allmennpraksis

Unntak fra spesialiseringskravet

Ikke alle leger i kommunen er omfattet av det nye spesialiseringskravet.

Unntak gjelder leger som:
 • allerede er godkjente allmennleger
 • før 1. mars 2017 har inngått veiledningsavtale med kommunen
 • pr. 1. mars 2017 har en fastlegehjemmel
 • har stilling ved kommunal legevakt og yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven
 • har permisjon fra fastlegehjemmel eller kommunal legevakt
 • deltar i kommunalt organisert legevakt utenom sitt ordinære arbeid
 • tiltrer et vikariat av inntil ett års varighet. Kommuner som benytter seg av unntaket må innen utgangen av hvert år rapportere til Helsedirektoratet om bruken av unntaksbestemmelsen. Bruk følgende rapporteringsskjema: Rapportering om bruk av unntaksbestemmelse (PDF)

Relevante lenker:

Redusere eller øke listelengde

Dersom en lege ønsker å øke eller redusere listelengden på innbyggerlisten sin, må dette meldes ELS på

ELS fyller da ut et skjema som oversendes Helfo.

Dersom reduksjonen skal skje gradvis ved naturlig avgang, vil kommunen melde inn dette til Helfo slik at reduksjonen kan starte umiddelbart.

Legen har rett til reduksjon av listen når dette skyldes
 • legens helsetilstand
 • at legen har omsorgsansvar
 • at legen er over 60 år
 • at legens liste er særlig arbeidskrevende

Dette må drøftes med kommunen senest seks måneder før reduksjonen. Legen har rett til å redusere pliktig åpningstid tilsvarende. Dersom reduksjonen er begrunnet i legens helsetilstand eller i legens omsorgsansvar, kan reduksjon meldes med tre måneders varslingsfrist. Legen har rett til å redusere pliktig åpningstid tilsvarende.

Hvis det er behov for redusert åpningstid inngår kommunen og fastlegen ny individuell avtale.

Se mer informasjon i rammeavtalen ASA 4310 - punkt 10.7.

Det er satt et listetak på alle fastlegelister. Når listetaket er nådd blir listen automatisk lukket. Dette betyr at en innbygger ikke kan velge denne fastlegen, men kan velge å stå på venteliste. Listen blir åpnet på nytt når det er ti ledige plasser. Se mer informasjon på Helfo sine nettsider.

Lege i spesialisering

Se mer informasjon om spesialiseringsløpet her.

Her kan du finne svar på spørsmål som ofte blir stilt av våre leger.  

Åpningstid/tilgjengelighet 

Serviceerklæring for fastlegetjenesten i Trondheim ble drøftet i allmøte i 2011. (Kulepunkt 4 er revidert i LSU oktober (sak 72/2014) 2014 i.h.t. ny forskrift).

 • Legekontoret informerer om åpningstider og tilgjengelighet via oppslag på legekontoret, telefonsvarer og legekontorets hjemmeside på internett.
 • Legekontoret har som minimum åpningstid fra kl. 08.30 til kl. 15.00 på hverdager.
 • Legekontoret er tilgjengelig på telefon minst fire timer daglig. Hemmelig nummer må betjenes hele åpningstida.
 • Listeinnbyggeren bør få tilbud om uprioritert time innen 5 virkedager ved normal drift.
 • Pasienter som vurderes å trenge øyeblikkelig hjelp fra fastlege skal kunne mottas samme dag.
 • Fastlegene er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin.
 • Legekontoret har system for å motta og behandle klager fra pasienter og prosedyrer til å rette avvik.

Universell utforming

Formannskapet i Trondheim er opptatt av at legesentrene er universelt utformet.

Trondheim kommune er ansvarlig for fastlegetjenesten. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid ønsker at fastlegene tar initiativ til forbedringer i tråd med universell utforming.

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har, sammen med Byplankontoret utarbeidet en brosjyre med tips og råd til legesentrene. Se brosjyren her.

NB! Det er en endring i regelverket som ikke ble med i brosjyren:

 • Under "Inngangsparti": - Dør med drakraft under 3 kg.
 • Under "Heis": - Dersom ny heis skal etableres str. 1,1 (bred) x 2,1 m (dyp)

Hensikten med brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til legesentrene. Vi håper anbefalingene kan inspirere og bidra til å oppnå tilgjengelige legesentre for alle.

Formannskapet har bedt Trondheim kommune om å gjennomføre kartlegging hvert andre år (partall).

Les mer om universal utforming på Trondheim kommune sin nettside.

Lovgrunnlag som regulerer kravet til universell utforming

Salg og tildeling av avtalehjemmel

Administrasjon av avtalehjemler er beskrevet i rammeavtalen ASA 4310, kapittel 5.

Kommunens tildeling av avtalehjemmel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, § 2 første ledd litra b. Vedtak treffes av kommunen.

Det er Enhet for legetjenester og smittevernarbeid (ELS) som gjennomfører tildelingsprosessen på vegne av Trondheim kommune, og fatter vedtak i saken. Se mer informasjon under om rutinen.

Rutine for opprettelse av nye fastlegehjemler og prosess ved inngåelse av fastlegeavtale

I Trondheim meldes/opprettes det per i dag så mange ledige hjemler per år (hele, delelister og 0-hjemler) at kommunen, i samråd med tillitsvalgt Dnlf, har laget en kontinuitetsplan for utlysninger.

Politiattest for ansatte i legesenter

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er endret fra 1. januar 2017.

Det kreves nå politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, ikke bare dem som yter tjenester til barn eller personer med utviklingshemning.

Det er ikke adgang til å be om dette fra dem som allerede er tilsatt i helse og omsorg før lovendringen trådte i kraft.

Anbefaling fra LSU 14.03.17:

"LSU anbefaler at alle legesentrene i Trondheim tar til etterretning lovendringa i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Ved alle nytilsettinger i legesentre etter 01.01.17 må personell som yter tjenester etter denne loven levere politiattest til arbeidsgiver."

Dette innebærer at alle legesentre skal sikre at alle som tilsettes i legesenteret etter 14.03.17 leverer politiattest som oppbevares i legesenteret.

Søknad om politiattest

LIS1 - utlysning / tildeling til legesentre

ASA 4310, pkt 11.1 regulerer mottak av turnuslege:

”Kommune og lege kan inngå avtale om mottak og veiledning av turnuslege. Det skal legges til rette for at turnuslegen kan utføre sin tjeneste i henhold til forskrift om og målbeskrivelse for turnustjenesten for leger.
Ved inngåelse av slik avtale skal denne være minimum 3 år. Ved fornyelse skal det inngås for minimum 2 år av gangen. Etter 3 (2) år kan hver av partene si opp avtalen med 6 måneders varslingsfrist, dog slik at eventuelt påbegynt turnusveiledning fullføres”.

Truende og voldelige pasienter

Retningslinjene er rådgivende for fastlegene. Bidrar til å ivareta AML kap 4 om forsvarlig arbeidsmiljø. Anbefalt av LSU 14.01.14. Revidert og anbefalt av LSU juni 2017.

Temaet trusler, vold og trakassering skal være en del av helse- miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) på det enkelte legekontor.

Det er en forutsetning at legesenteret har laget egne tilpassede rutiner som alle er kjent med, inklusive muligheter for å alarmere kolleger ved behov. Legesenteret har ansvar for at lokalene har hensiktsmessig utforming som bidrar til å forebygge skader på personell ved utagering hos pasienter. Se mer informasjon om retningslinjene her.

Sist oppdatert: 26.01.2024

Gå til toppen

arrow_upward