FAKTAARK 31: Elg

Dette faktaarket sier litt om biologi, forekomst av, jaktstatistikk og hvordan vi bedre kan forholde oss til elgen i Trondheim.

Om faktaarket

Sist oppdatert: Oktober 2015.

Utgiver og fagansvar: Trondheim kommune, Miljøenheten - Landbruk og Naturforvaltning.

Biologi og forekomst

Elgen er det største pattedyret i Norge. En voksen elg kan oppnå en skulderhøyde på over 2 meter og veie opptil 750 kg. Elgkua er mindre enn oksen og har ikke gevir. I mai/juni føder elgkua 1-2 kalver.

Det er mye elg i Trondheim, og vinterbestanden er anslått til mellom 200 og 250 dyr. Elgen er en kilde til naturopplevelser og er en ressurs for byens befolkning, jegere og rettighetshavere, men også en kilde til konflikter.

God tilgang på mat og innføring av ”rettet avskyting” (dvs. kontrollert avskyting fordelt på kjønn og alder, i praksis en redusert avskyting av produktive hunndyr), har ført til en kraftig vekst i bestanden de siste 30 årene. Stor mattilgang skyldes hogst og store områder med ungskog som gjør det lett for elgen å finne mat.

Vinters tid er bark og nyskudd av rogn, osp, selje, furu, bjørk og blåbærlyng viktig mat, mens bjørk, blåbærlyng og store saftige urter dominerer sommerføden.

Elgku med kalv. Foto: Steinar GrønnesbyElgku med kalv. Det er et stort produksjonspotensial i elgstammen. i Trondheim Her finnes mange produktive kyr. Foto: Steinar Grønnesby

Stasjonær elgstamme

Vi regner med at elgstammen i kommunen er rimelig stasjonær. Mesteparten av dyrene har begrensede forflytninger mellom beite- og hvileområdene. På vinteren er det en tendens til trekk fra høyereliggende snørike områder ned i terrenget spesielt når det er mye snø. Rett som det er kommer elgen helt inn til bebyggelsen. Her finner den mat i hager og grøntområder. Elg på "bytur" fører ofte til konflikt med både bil og tog.

Trussels- og konfliktårsaker for elg i Trondheim

  • Veier/trafikk
  • Løshunder
  • Bebyggelse, anlegg

Tiltak mot elgkonflikter

Tiltak som utføres for å begrense konfliktene med elg kan være skilt langs veier, ledegjerder langs veier og jernbane og rydding for å bedre sikten langs veier.

Det gjøres også informasjonsarbeid og bevisst avskyting av elg i trafikkerte områder både under ordinær jakt og ellers ved behov.

Trekkveier

Det er flere viktige trekkveier for elg i kommunen. Disse er beskrevet på kommunens viltkart. Noen av trekkveiene ligger farlig til for elgen. Spesielt farlige krysningspunkt er på E6 i Okstadbakkene, Lersbakkene ved Klett, Reppe/Være og på Ringvålveien.

Trekkveiene for elg mellom Bymarka/ Byneshalvøya og skogområdene ved Skjøla/Tiller/Vassfjellet (Leinstrandkorridoren) og Strindamarka (Leirelvkorridoren) er svært viktig å bevare.

Elgjakt og fangsttider

Det drives elgjakt i de fleste markaområdene i kommunen, med unntak av den kommunale Bymarkseiendommen. Allemannsretten (dvs. retten til fri umotorisert ferdsel i utmark) gjelder hele året, også under elgjakta. Turfolks muligheter for ferdsel i utmark er altså ikke begrenset i den perioden.

I årene 2010-2014 ble det felt mellom 114 og 138 elg under ordinær elgjakt. Dette tilsvarer årlig mellom 15-20 tonn kjøtt med en førstehåndsverdi på mellom 1- 1,5 mill kr. Ca 150 jegere jakter elg innenfor kommunen.

Fangsttider

Det er elgjakt i Trondheim fra 25.09-23.12.

I jakttidsforskriften finner du en oversiktlig liste over jakttider på alle jaktbare arter. Alle arter er fredet med mindre det er åpnet for jakt.

Miljødirektoratet fastsetter jakttidene for fem år av gangen.

Når du møter elg

  • Ha respekt for elgen. Husk, den er et vilt dyr.
  • Hold avstand. Gå aldri nærmere når du oppdager elg. Du kan være for nær selv på 50 meters hold.
  • Observer kroppssignalene. Når elgen ser rett på deg med reist hode og stående ører, har den ikke bestemt seg for om den skal flykte eller bli stående. Trekk deg rolig unna! Når elgen har reist bust, holder hodet lavt og ørene flatt bakover, må du straks fjerne deg. Elgen kan angripe. Husk at du ikke klarer å løpe fra en elg.
  • Vær varsom når du møter ku med kalv og gå aldri imellom. Husk at elgkua vil forsvare kalven sin.
  • Vær oppmerksom på barn og elg. Lær barna riktig atferd i møte med elg.
  • Pakk inn eller lag skremsler på bærbusker prydbusker eller frukttrær for å unngå beiteskader.

To elger bak et tre

Elg i Bymarka. Foto: Njål Pettersen

Elg i boligområder og ved veier

Gi Viltpatruljen melding om elg i boligområder, og langs sterkt trafikkerte veier. Viltpatruljen nås ved henvendelse til politiet på telefon 02800.

Obduksjon av elg - Hva er dødsårsaken? Foto: Steinar GrønnesbyObduksjon av elg - Hva er dødsårsaken? Årlig er det en avgang på mellom 5-20 elg utenom ordinær elgjakt. Årsakene til avgangen er forskjellig, trafikken tar en god del elg. Foto: S. Grønnesby

Mer informasjon

Angående leveområder, fallvilt, ettersøk og jakt, samt om du har, eller ønsker informasjon om vilt i Trondheim:

Ta gjerne kontakt med Trondheim kommune ved Miljøenheten.

Sist oppdatert: 03.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006