Hjem Innkjøpstjenesten

Innkjøpstjenesten

Kontakt Innkjøpstjenesten

Se kart

Trondheim kommune kjøper årlig inn varer og tjenester for ca. 900 millioner kroner. En stor del av disse anskaffelsene skjer gjennom faste leveringsavtaler eller rammeavtaler.  

Innkjøpstjenesten er kommunens ressurs- og kompetansesenter for innkjøp. Vi inngår felles innkjøpsavtaler der hvor kommunen kan oppnå markedsmessige og administrative fordeler ved at hele eller deler av kommunen opptrer i fellesskap.

Vi yter også rådgiving, opplæring og informasjon om innkjøp og skal bidra til at disse er miljøvennlige og ressursbesparende.

Innkjøpsreglement

Trondheim kommunes innkjøpsreglement skal sikre at kommunens ressurser blir effektivt utnyttet samt at anskaffelser blir foretatt i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bystyrets vedtak. Reglementet gjelder for rettssubjektet Trondheim kommune. Der annet ikke er bestemt gjelder reglementet også for de kommunale foretakene.

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og tilhørende forskrifter inneholder grunnleggende prinsipper og krav til prosedyrer som må følges ved gjennomføring av offentlige anskaffelser. Hensikten med regelverket er å legge til rette for effektiv ressursbruk og sikre allmennhetens tillit til offentlige anskaffelser. Loven gjelder alle anskaffelser over kr. 100.000.

Bystyret vedtok 26.04.2017  innkjøpsreglement for Trondheim kommune.

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategien ble vedtatt av bystyret 13.12.2018

Konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon (KGV og KAV)

Trondheim kommune har tatt i bruker KGV/KAV fra Mercell

Formål med å benytte Mercell KGV/KAV er god kvalitetssikring og sporbarhet i anskaffelser og kontraktsoppfølging samt oppfylle  krav til elektronisk konkurransegjennomføring i LOA/FOA.

Elektronisk konkurransegjennomføring og kontraktsforvaltning bidra til bedre sporbarhet og kvalitetssikring i anskaffelsesprosessen og kontraktsoppfølging.

Mercell er integrert mot Doffin/TED og ESPD.

Mercell

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Innkjøpstjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 09.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?