Økonomitjenesten

Personer som jobber sammen

Kontakt Økonomitjenesten

Se kart

Organisasjonskart

Økonomitjenesten på instagram

Hashtag #Økonomitjenesten på LinkedIn

Økonomitjenesten er en støtte og utviklingsenhet. Kjerneoppgavene til Økonomitjenesten er å gi råd og støtte til enheter og strategisk ledelse innen økonomistyring, arbeidstidsplanlegging og lønn. Enheten består av enhetsleder, avdelingsledere, økonomirådgivere, lønnsmedarbeidere, bemanningsplanleggere, tjenesteutviklere og konsulenter. Vi er ​ca. 45 ansatte og lokalisert i Trondheim sentrum.

Økonomistyring

Økonomitjenesten i Trondheim kommune skal være ledende på innovativ økonomistyring. Vi har 14 økonomirådgivere med høy kompetanse innenfor økonomistyring og strategisk rådgivning.

Arbeidstidsplanlegging

Trondheim kommune er i ferd med å endre hvordan turnusplanlegging i organisasjonen foregår. Økonomitjenesten har fått i oppdrag å gjennomføre og koordinere turnusarbeidet innenfor helse og velferdsområdet, i tett samarbeid med enhetene. Avdelingen har pt 12 medarbeidere med høy turnuskompetanse. Vi vil i løpet av 2023 utvide avdelingen med ytterligere 10 ansatte.

Tjenesteutvikling

Økonmitjenesten har en egen avdeling for tjenesteutvikling. Avdelingen har foreløpig to ansatte. Men arbeidsoppgavene er prosjektorienterte, slik at ansatte fra hele organisasjonen involveres i de utviklingsprosjektene som avdelingen leder eller er involvert i. De ansatte har høy formell og praktisk digital kompetanse.

Lønnstjenester

Mer informasjon om avtaler, lokal lønnspolitikk, protokoller og tariff.

Ansvaret for utbetaling av lønn i Trondheim kommune ligger til Økonomitjenesten ved Lønnsteamet. Lønnsteamet er kommunens sentrale lønnsfaglige ekspertise, og sørger for at lønnen utbetales, at pensjon blir trukket og overført til pensjonskassene, at arbeidsgiveravgift og skatt blir betalt. Lønnsteamet har en viktige rolle i å gi gode rapporter, analyser og innspill til lønnsforhandlinger. Enhetene har ansvar for at lønn registreres og kontrolleres i lønnssystemet, men enhetene kan alltid kontakte lønnsteamet for veiledning og hjelp, i Selvbetjeningsportalen.

Visjon og servicemål

Vår støtte – økonomisk handlefrihet og gode tjenester

Vi skal være mest mulig tilgjengelig! Vårt mål er derfor at alle henvendelser besvares innen én virkedag. Hvis vi ikke er til stede eller trenger mer tid, er vårt mål å gi tilbakemelding senest neste dag på når vi kan hjelpe deg.

Økonomitjenestens rolle er å være de kommunale enhetenes viktigste støttespiller i arbeidet med å utøve god økonomistyring. I tråd med dette tilbyr og utfører Økonomitjenesten et bredt spekter av tjenester for enhetsledere og kommunedirektøren innenfor hovedområdene innfordring, budsjettering, rapportering, lønn, turnusplanlegging, utvikling av støtteverktøy, kursing og opplæring samt analyse- og prosjektoppgaver. Vi utfører løpende økonomi- og lønnsrealterte oppgaver overfor kommunedirektøren og enhetene.

Mye av ressursene går med til utarbeiding og oppdatering av enhetenes budsjetter samt løpende økonomikontroll gjennom fastlagt syklus på regnskapsrapportering. I tillegg er kommunens lønnsteam, med ansvar for lønnsområdet, og kompetansemiljøet for turnus- og arbeidsplanlegging organisert under økonomitjenesten.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Økonomitjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder/Økonomisjef

Lars Dyrdahl, tlf: 91 67 21 83

Avdelingsleder arbeidstidsplanlegging

Øyvind Melgård, tlf: 93 84 71 48

Avdelingsleder lønn

Carine Hanssen, tlf: 47 75 42 50

TK-kode: 224000

Sist oppdatert: 20.10.2022

224000

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242