Tariff

Tariff

Hovedtariffavtalen (PDF)

Lokal lønnspolitikk i Trondheim kommune (PDF)

Lønnsdannelse

Særavtaler

Særavtaler - Kommunenes sentralforbund

Lokale avtaler og ordninger

Historiske avtaler og ordninger

Kodeverk

Tariffområde kapittel 3

Kapittel 3.4.2 Enhetsledere

Kriterier

Lønnsfastsettelse for enhetsledere bygger på kriterier gitt i HTA kapittel 3 punkt 3.4.4. Innplassering gjøres i henhold til fremforhandlet lokal årsverksmodell og avtalens tillegg, måloppnåelse i henhold til periode målene gitt i Handlings- og økonomiplan (HØP), utøvelse av ledelse, kompetanse, innsats og ansvar. Disse kriteriene blir brukt ved de lokale forhandlingene.

Minstelønn enhetsleder kapittel 3.4.2

Minstelønn for enhetsledere er kroner 810.000 pr. 01.05.2023.

Årsverk modell for enhetsleder kapittel 3.4.2 fra 01.05.2023

(Årsverk: faste stillinger eksklusiv leder)

Årsverkstelling

For ledere innplassert i årsverksmodell så gjennomføres en kvalitetssikring av årsverk av enhetene en gang i året. For rektorer pr. 1. september, turnusbaserte og andre enhetsledere pr. 1. mars. Årsverk som telles er faste stillinger ekskl. leder.

Lønnskonsekvens ved endring av årsverksmodell:

For ledere som går ned i årsverk beholdes nåværende årslønn. Stillingskoden endres. For ledere som går opp i årsverk hensyntas personlige tillegg gitt i siste lokale lønnsoppgjør. Stillingskoden endres.  Eks.:Er nåværende årslønn lavere eller lik minstelønn i ny modell, gis minstelønn i ny modell pluss personlig tillegg gitt i siste lokale lønnsoppgjør. Er nåværende årslønn høyere enn minstelønn i ny modell pluss personlig tillegg gitt i siste lokale lønnsoppgjør,  beholdes nåværende årslønn. Er nåværende årslønn høyere enn ny modell, men lavere enn summen av minstelønn ny modell pluss personlige tillegg gitt i siste lokale lønnsoppgjør, gis minstelønn i ny modell pluss personlige tillegg gitt i siste lokale lønnsoppgjør.

 

Årsverk Årslønn Stillingskode
1-25 årsverk 810 000 945122
26-35 årsverk 810 000 945123
36-49 årsverk 855 000 945124
50-74 årsverk 875 000 945125
75-124 årsverk 900 000 945132
125-149 årsverk 930 000 945138
over 150 årsverk 970 000 945139
Årsverk turnusbaserte enheter Årslønn Stillingskode
1-25 årsverk 810 000 945133
26-35 årsverk 810 000 945134
36-49 årsverk 855 000 945135
50-74 årsverk 890 000 945136
75-124 årsverk 930 000 945137
125-149 årsverk 955 000 945140
over 150 årsverk 990 000 945141
Årsverk rektorer Årslønn Stillingskode
1-25 årsverk 810 000 995127
26-35 årsverk 810 000 995128
36-49 årsverk 855 000 995129
50-74 årsverk 890 000 995130
75-124 årsverk 930 000 995131
125-149 årsverk 955 000 995132
over 150 årsverk 990 000 995133

Andre bestemmelser

Enhetsledere som har fullført relevant masterutdanning gis kompetansetillegg med kr. 40 000 (TT-kode 1434). (Økt med 10.000 fra 01.05.2023)

Det gis et tillegg på kroner 5 000 der hvor enhetsleder har flere hus med stor geografisk avstand å forholde seg til (TT-Kode 6627).

Det gis et tillegg på kroner 10 000 til rektorer ved mottaksskoler.

Det gis et tillegg til rektorer ved skoler som mottar elever med funksjonshemming fra hele byen, det vil si byomfattende tiltak (TT-Kode 1519). Tillegget fordeles av kommunedirektøren og er p.t.: 20 000 for ressurssenter og 10.000 for byomfattende grupper for barn med særskilte behov.

Oversikt over mottaksskoler og enheter med byomfattende tiltak.

Sikringsbestemmelse for rektorer

Der hvor en rektor har en ansatt i stillingskode 7966 (lektor med tilleggsutdanning) skal rektors lønn være minimum kroner 20 000 over stillingskode 7966 garantilønn + kontaktlærertillegget.

Kapittel 3.4.3 Avdelingsledere

Følgende gjelder for avdelingsledere fra 01.05.2023:

Nivå Avdelingsledere Minstelønn
0 Avdelingsleder m/relevant komp. med stilling uten krav om univ./høyskole Innplassering etter avtale med kommunedirektøren. 580 000
I Avdelingsleder m/ relevant 3 årig univ. og høyskoleutd. 680 000
II Avdelingsleder m/ relevant 4 årig univ. og høyskoleutd. 710 000
III Avdelingsleder m/ relevant 5 årig univ. og høyskoleutd. 740 000
IV Avdelingsleder m/ lektorutd. eller relevant masterutd. 770 000
V Avdelingsleder m/ lektorutd./master med tilleggsutd. minst 60 studiepoeng 800 000

Det gis et tillegg på 15.000 for avdelingsledere som leder ansatte i turnusbasert tjeneste. TT-kode 6628.

Stillingskoder avdelingsledere

Avdelingsleder:

 • 945400 Avdelingsleder
 • 945401 Avdelingsleder I
 • 945402 Avdelingsleder II
 • 945403 Avdelingsleder III
 • 945404 Avdelingsleder IV
 • 945405 Avdelingsleder V

Avdelingsleder skole:

 • 995401 Avdelingsleder skole I
 • 995402 Avdelingsleder skole II
 • 995403 Avdelingsleder skole III
 • 995404 Avdelingsleder skole IV
 • 995405 Avdelingsleder skole V

Avdelingssykepleier:

 • 945411 Avdelingssykepleier I
 • 945412 Avdelingssykepleier II
 • 945413 Avdelingssykepleier III
 • 945414 Avdelingssykepleier IV
 • 945415 Avdelingssykepleier V

I tillegg gjelder sikringsbestemmelsene.

Sikringsbestemmelse for avdelingsledere

Avdelingslederne skal lønnes over de ansatte de er satt til å lede i avdelingen med minimum kroner 30 000 (Økt med 10.000 fra 01.05.2023).  Høyere lønn er definert som summen av årslønn, garantibeløp og kompetansetillegg. Unntak fra sikringsbestemmelsen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning på grunn av spesiell kompetanse/spisskompetanse, avlønning i henhold til HTAs vedlegg 6, retrettstilling/omplassering (HTA kapittel 3.4) eller andre særskilte forhold.

Endringer av lønn i forhold til sikringsbestemmelsen utføres av enhet etter at årets lønnsoppgjør er effektuert for alle kapittel (ca oktober/november). Det bør registreres årsakskommentar i endringsskjema.

Enhetsleders handlingsrom for lønnsendring i perioden mellom de lokale forhandlingene

Ved overgang til HTA kapittel 3.4.3 vil all lønnsdannelse være lokal. Det vil være lokale forhandlinger hvert år.

Avdelingslederes lønn fastsettes ved tilsetting etter en vurdering av kompetanse, kompleksitet i stilling og relasjon til andre ansatte. Mellom de lokale forhandlingene har enhetsleder myndighet til å endre avdelingsleders lønn der avdelingslederen leder ansatte som har høyere lønn. Høyere lønn er definert som summen av årslønn, garantibeløp og kompetansetillegg. Enhetsleder har også myndighet til å endre lønn der avdelingslederen har hevet sin formelle kompetanse som gir mulighet til ny stillingskode på nytt nivå (60 studiepoeng).

Andre forhandlingsbestemmelser som gjelder

HTA 3.4.4 hjemler lokale forhandlinger en gang i året. I tillegg kan partene med hjemmel i samme punkt oppta forhandlinger i tillegg til de årlige forhandlingene ved behov. Denne myndigheten ligger hos kommunedirektøren. Dette erstatter forhandlingsbestemmelsene i kapittel 4 for disse ansatte.

Arbeidstid

Avdelingsledere har enten avtalt arbeidstid i en plan, eller fleksibel arbeidstid, der den ansatte registrerer sin tid i gjeldende tidsregistreringssystem. Det er også mulig å avtale en kombinasjon av fleksibel arbeidstid og avtalt arbeidstid. Avdelingsledere skal utøve sitt lederskap ved nærledelse og må derfor ha en arbeidstid som ivaretar dette kravet.

Avdelingsledere følger arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML) og er ikke omfattet av HTA § 6.3. Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene. Enhetsleder har ikke myndighet til å unnta avdelingsledere fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Kapittel 3.5 Hovedtillitsvalgte

Minstelønn HTV

Hovedtillitsvalgte er garantert en minstelønn i henhold til HTA. HTV med årslønn og tilleggslønn som samlet overstiger minstelønn utløser ingen justering.

Fra 1. mai 2019 er det avtalt at funksjonstillegget for HTV ikke skal medregnes som tilleggslønn i denne sammenhengen.

Minstelønn og funksjonstillegg

Gjeldende beløp per år i hel stilling:

 • Minstelønn fra 01.05.2022: 476 000,-
 • Funksjonstillegg HTV fra 01.05.2022: 57 000,-

Historiske beløp:

 • Minstelønn fra 01.05.2021: 460 000,-
 • Funksjonstillegg HTV fra 01.05.2021: 54.000,-
 • Funksjonstillegg HTV fra 01.05.2020: 52 000,-
 • Minstelønn fra 01.05.2019: 443 500,-
 • Funksjonstillegg HTV fra 01.05.2019: 51 500,-
 • Minstelønn fra 01.05.2018: 430 000,-
 • Funksjonstillegg HTV fra 01.05.2018: 50 000,-

Møter kveld/helg

Tillitsvalgte som innkalles til møter av arbeidsgiver etter kl 17.00 på hverdager eller på helg tilstås timelønn med tillegg tilsvarende møtes lengde. Gjelder fra 01.01.2023. 

Tariffområde kapittel 4

Bruk av fagstigen og handlingsrom

Fagstigen kan brukes på enhet gjennom hele året. Enhetsleder har beslutningsmyndigheten og det er ingen ankemulighet. Ansatte skal vurderes minimum en gang i året.

For assistenter vurderer enhetsleder sine ansatte i forhold til avansementstige for ufaglærte minimum en gang per år, senest innen 01.04.

Enhetsleder har myndighet til å flytte sekretær opp til førstesekretær.

Bruk av fagstigene for fagarbeidere og ansatte med treårig høyskoleutdanning er delegert til hver enkelt enhet. Retningslinjer for bruk av fagstigene for ansatte med fagbrev/ 1-årig utdannelse, 3-årig utdannelse og godkjent lærerutdanning gjelder.

Fagledere stillingskode 7453 direkteplasseres ved tilsetting. Det er ikke knyttet funksjonstillegg til disse stillingene. Arena for endring av lønn for disse er de sentrale og lokale forhandlingene.

Retningslinjer for bruk av fagstigene for ansatte med fagbrev/1-årig utdannelse, 3-årig høyskole og godkjent lærerutdanning

 • Ved innplassering i fagstigen skal alle legges på sentral minstelønn med garantiramme 101, 102, 103, 201, 202, 203, 204 eller 205.
 • Kompetansetillegget TT-kode 1434 skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønnen. Det er avtalt en kronesum per nivå i fagstigen.
 • Garantitillegg TT-kode 6634 på alle i fagstigen for fagarbeidere og fagskoleutdanning, samt alle i fagstigen for universitet- eller høyskoleutdanning. Dette skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønn. Det er avtalt en kronesum per nivå i fagstigen.
 • Enhetsleder drøfter med de tillitsvalgte på enheten bruken av fagstigen. Momentlisten kan være et hjelpemiddel for å definere relevant merkompetanse og spesiell kompetanse. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen samt vurdering av merkompetanse/meransvar skjer ute på enhetene gjennom drøftinger med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det endelige resultatet skriftliggjøres og sendes den enkelte. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen samt vurdering av merkompetanse/meransvar kan også skje ved de lokale forhandlingene.
 • Enhetsleder vurderer sine ansatte i forhold til fagstigene minimum en gang per år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enhet.
 • Ved nytilsetting innplasserer enhetsleder innenfor beløpsgrensen på hvert trinn i fagstigen.
 • Tillegg gitt etter horisontalen i fagstigen for fagarbeidere samt i fagstigen for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning legges inn i lønnssystemet som et funksjonstillegg. TT-kode 1409 Sentralt tillegg (gitt ved de lokale forhandlingene) og TT-kode 6623 Lokalt tillegg (gitt på enhet). TT-kode 6625 Veileder lærling regnes også med som del av beløpsgrensen. Beløpsgrensen på horisontale tillegg er kroner 75 000.

Momentliste

Følgende momentliste kan være et hjelpemiddel for å definere hva som kan være relevant merkompetanse og spesiell kompetanse i fagstigen. Dette kommer i tillegg til formell kompetanse med vekttall/studiepoeng som gir innplassering i fagstigen. Gjelder for alle fagstigene.

 • Tilleggskompetanse gjennom kurs og praktisering innen ulike tema som ikke er vekttallsbasert. Som for eksempel: Demensomsorg, foreldre samarbeid, kollegaveiledning, LØFT, tegnspråk, skileik instruktør, Atferdsanalytisk skolering, Kidsmart.
 • Ulike sertifiseringer innen alle fagområder som for eksempel: Webster Stratton, Marte Meo, PMTO.
 • Faglig fordypning innen et eller flere relevante fagområder.
 • Spisskompetanse innen særskilte deler av et fagområde som er relevant for arbeidets art.
 • Sertifisering/kompetansebevis innen et relevant område.
 • Formidlingskompetanse

Fagstigevurdering (PDF)

FAQ- ofte stilte spørsmål fagstigevurdering (PDF)

Mastergrad

Ved tilsetning etter utlysning der det er krav om relevant master skal den ansatte plasseres i mastergrad stillingskode der dette finnes i fagstigene (7712xx).

Når en ansatt videreutdanner seg med mastergrad er handlingsrommet til enhetsleder å flytte opp til nivå mastergrad i fagstigen. Ved ønske om å flytte ansatt mellom kapitteltilhørighet rettes dette som en søknad til Kommunedirektøren ved Sigrid Fritzvold.

Fagstiger kapittel 4

Stillingskode 7960xx Undervisningsstilling uten godkjent utdanning

Tilsatte i undervisningsstilling uten pedagogisk utdanning, men som fyller de faglige kravene til utdanning og har fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag, ved midlertidig eller fast stilling på vilkår eller vikartjeneste.

Disse innplasseres i stillingskode 796061 Lærer, 796062 Adjunkt eller 796065 Lektor og får minstelønn som om vedkommende hadde fullført utdanningen i sin helhet.

Andre uten godkjent utdanning som tilsettes i undervisningsstilling, innplasseres i stillingskode 796000 og avlønnes som fagarbeider.

Disse stillingskodene er ikke i fagstige og følger ikke bestemmelsene i denne i forhold til tilleggslønn.

Sikringsbestemmelse fagstige 3-årig

Ved endring av nivå på ansatte sikres 5.000 over forrige nivå.. Sikringen gjelder minstelønn i fagstigen, dvs sum årslønn, garantilønn og evt. kompetansetillegg. Sikringsbeløpet legges på årslønn.

Merk: gjelder KUN ved endring av nivå på enkeltansatte. Pt så vil dette kunne inntreffe ved flytting opp i fagstigen fra nivå 1 til nivå 2 og fra nivå 3 til nivå 4 for de som har 10 års ansiennitet. I tillegg så vil det kunne inntreffe ved flytting fra nivå 7 og/eller 8 til nivå 9 eller 10.

Retningslinjer

Retningslinjer for bruk av fagstigene for ansatte med fagbrev/ 1-årig utdannelse, 3-årig høyskole og godkjent lærerutdanning

 • Ved innplassering i fagstigen skal alle legges på sentral minstelønn med garantiramme 101, 102, 103, 201/503, 202, 203, 204 eller 205, eller egen ramme (513) for ansatte på forvaltningskontor for barn eller helse velferdskontor med alternativ klatring.
 • Kompetansetillegget TT-kode 1434 skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønnen. Det er avtale en kronesum per nivå i fagstigen.
 • Fra 1. august 2017 er det innført et garantitillegg TT-kode 6634 på alle i fagstigen for fagarbeidere samt alle i fagstigen for universitet- eller høyskoleutdanning med krav om 3-, 4- og 5-årig utdanning. Dette skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønn. Det er avtalt en kronesum per nivå i fagstigen.
 • Enhetsleder drøfter med de tillitsvalgte på enheten bruken av fagstigen. Momentlisten kan være et hjelpemiddel for å definere relevant merkompetanse og spesiell kompetanse. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen pluss vurdering av merkompetanse/meransvar skjer ute på enhetene gjennom drøftinger med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det endelige resultatet skriftliggjøres og sendes den enkelte. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen samt vurdering av merkompetanse/meransvar kan også skje ved de lokale forhandlingene.
 • Enhetsleder vurderer sine ansatte i forhold til fagstigene minimum en gang per år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enhet.
 • Ved nytilsetting innplasserer enhetsleder innenfor beløpsgrensen på hvert trinn i fagstigen.
 • Tillegg gitt etter horisontalen i fagstigen for fagarbeidere samt i fagstigen for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning legges inn i lønnssystemet som et funksjonstillegg. TT-kode 1409 Sentralt tillegg (gitt ved de lokale forhandlingene) og TT-kode 6623 Lokalt tillegg (gitt på enhet). TT-kode 6625 Veileder lærling regnes også med som del av beløpsgrensen. Beløpsgrensen på horisontale tillegg fra 01.10-2021 er kroner 75 000.

Momentliste

Følgende momentliste kan være et hjelpemiddel for å definere hva som kan være relevant merkompetanse og spesiell kompetanse i fagstigen. Dette kommer i tillegg til formell kompetanse med vekttall/studiepoeng som gir innplassering i fagstigen. Gjelder for alle fagstigene.

 • Tilleggskompetanse gjennom kurs og praktisering innen ulike tema som ikke er vekttallsbasert. Som for eksempel: demensomsorg, foreldre samarbeid, kollegaveiledning, LØFT, tegnspråk, skileik instruktør, Atferdsanalytisk skolering, Kidsmart.
 • Ulike sertifiseringer innen alle fagområder som for eksempel: Webster Stratton, Marte Meo, PMTO.
 • Faglig fordypning innen et eller flere relevante fagområder.
 • Spisskompetanse innen særskilte deler av et fagområde som er relevant for arbeidets art.
 • Sertifisering/Kompetansebevis innen et relevant område.
 • Formidlingskompetanse

Sikringsbestemmelse NAV-kontor

Minstelønn for kommunale NAV-ansatte:

 • Fra 01.05.2023 524.700 i basislønn
 • Fra 01.05.2022 493 700 i basislønn
 • Fra 01.05.2021 483 700 i basislønn.
 • Fra 01.05.2020 474 500 i basislønn
 • Fra 01.05.2019 456 900 i basislønn.
 • Fra 01.05.2018 449 400 i basislønn.
 • Før 01.05.2018 var beløpet 443 900.

Enhetene følger opp disse manuelt ved lønnsoppgjør med hensyn til ansiennitet og lignende.

Fagstige historikk

Garantirammer og lønnstillegg sentralt (gjeldende og historiske)

Historiske

Ansatte utenfor fagstigen og ufaglærte

Avansementstige for ufaglærte

Følgende kriterier skal ligge til grunn for vurdering i det vertikale spennet:

 1. Det kreves yrkeserfaring innen relevant område i minst 10 år.
 2. I tillegg må minst et av følgende punkt oppfylles:
  • Intern/ekstern opplæring/ kurs som har betydning for stillingen
  • Spesiell kompetanse som har betydning for arbeidet.

De som fyller kriteriene skal til enhver tid ligge kr 15.000 over beløpene i garantiramme 101. Dette beløpet skal legges inn som tilleggslønn, TT-kode 1434. Kompetansetillegg

 1. Arbeidstaker kan gis inntil kroner 75 000 i det horisontale spennet for
  • merkompetanse som har betydning for arbeidet.
  • meransvar for ekstra oppgaver og ansvar. Tilleggslønn for meransvar kan gis tidsbegrenset. Ved avslutning av oppgaven eller perioden opphører tilleggslønnen

Enhetsleder kan ta i bruk det horisontale spennet uavhengig av om kriteriet i det vertikale spennet er oppfylt. Beløpet legges inn som tilleggslønn, TT-kode 6623 Tillegg gitt i de lokale forhandlingene legges på TT-kode 1409.

Enhetsleder har myndighet til innplassering i avansementsstigen.

Enhetsleder vurderer sine ansatte i forhold til avansementstige for assistenter minimum en gang per år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møte. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enheten.

Førstesekretær, konsulent, førstekonsulent og spesialkonsulent

Førstesekretærer, stillingskode 752001, som ikke er i fagstigen følger fagarbeiders sentrale garantiramme (102) ved sentrale lønnstillegg som gjelder egen ansiennitet. Lønnstillegg for ansiennitet gis ikke til disse stillingene.

Konsulent 655919, førstekonsulent 655901 og spesialkonsulent 655917 som ikke er i fagstigen, følger lærer og stillinger med 3-årig universitet- og høyskoleutdanning sentrale garantiramme (201) ved sentrale lønnstillegg som gjelder egen ansiennitet. Lønnstillegg for ansiennitet gis ikke til disse stillingene.

Myndighet til å endre lønn for førstesekretær, konsulent, førstekonsulent og spesialkonsulent, som ikke er i fagstigen, delegeres til enhetsleder og kan vurderes hvert år så fremt det har skjedd endring i stillingens ansvarsområde og / eller den ansatte sin kompetanse. Formalkompetanse og oppgaveporteføljen må tilsvare stillingsteksten.

Det kan gis inntil 75 000 tilsvarende den horisontale beløpsgrensen i fagstigen. TT-kode 6623 benyttes ved tillegg gitt på enhet og 1409 i lokale forhandlinger. Årslønn skal ikke endres utenom sentrale og lokale tariffoppgjør. Da disse stillingene ikke er i fagstige gjelder ikke bestemmelsen om garantitillegg TT-kode 6634 her.

Enhetsleder vurderer sine ansatte minimum en gang per år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enhet.

Ved nytilsetting stilles det krav om fagbrev eller høyskoleutdanning/universitetsutdanning avhengig av hvilken kompetanse som kreves. Interne søkere kan vurderes etter realkompetanse i nåværende stilling.

Sekretærer

Sekretær 686300 og helsesekretær 719900 utenfor fagstige,  avlønnes i garantiramme 102. 

Det kan gis inntil 75 000 tilsvarende den horisontale beløpsgrensen i fagstigen. TT-kode 6623 benyttes ved tillegg gitt på enhet og 1409 i lokale forhandlinger. Årslønn skal ikke endres utenom sentrale og lokale tariffoppgjør. Da disse stillingene ikke er i fagstige gjelder ikke bestemmelsen om garantitillegg TT-kode 6634.

Konsulent

 • 3-årig høgskoleutdanning/tilsvarende relevante studiepoeng, eller løser oppgaver på et høyt nivå (opparbeidet realkompetanse).
 • Der det er flere merkantile skal konsulenten ha en koordinerende funksjon.
 • Lederstøtte innen området lønn, personal og økonomi

Ved nytilsetting: Ved behov for konsulent skal kravet til høgskoleutdanning tilsvarende tre år være oppfylt. I enkelte stillinger kan realkompetanse kompensere for høgskolekravet. Dette må da stå i utlysningsteksten

Lærlinger, unge arbeidstakere og studenter.

Lærlinger

Lærlinger avlønnes i forhold til verdiskapningsdel, vanligvis 40% eller 60% lønn. Lønnsramme 902 benyttes på disse. Tilsvarer laveste nivå for fagarbeiderlønn. Retningslinjer

Lærlinger på helseområdet som går turnus får de samme satser for ubekvemstillegg som ordinære ansatte.

Unge arbeidstakere

For arbeidstakere yngre enn 16 år og mellom 16 og 18 år gjelder en egen ordning med 80 og 90 prosent lønn av minstelønn i garantiramme.

Ungdom over 18 år: Hovedtariffavtalens regler for minstelønn gjelder. Lønnes som ufaglært, ”stillinger uten særskilt krav om utdanning”.

Studenter

Hvis utdanningen/studiet ikke er relevant i forhold til arbeidsoppgavene, defineres arbeidstakeren som ufaglært, og avlønningen vil være i samsvar med ”stillinger uten særskilt krav om utdanning”. Lønnsansiennitet beregnes etter reglene i HTA kapittel1, § 12.

Studenter som har et relevant fagbrev/ fagarbeiderutdanning lønnes som fagarbeider når de tar ekstravakter/ferievikariat.

Studenter fra universitet

Enheten vurderer om utdanningen er relevant i forhold til arbeidsoppgavene som skal utføres. Avlønning etter samme prinsipp som høgskolestudenter. Dette kan fravikes ved skjønn.

Helse- og sosialfaglige studenter, høgskoleutdanning

Gjelder fysioterapi-, sosionom-, barnevernpedagog-, ergoterapi- og barnehagelærerstudenter.

 • Mindre enn 2 års studietid: Lønn som ufaglært.
 • Mer enn 2 års studietid: Ved dokumentert bestått eksamen 2 studieår lønn ”tilsvarende fagarbeider”. Se HTA kapittel 4.

Syke- og vernepleierstudenter

Syke- og vernepleierstudenter uten relevant fagbrev:

 • 771115 Første års student. Lønn som ufaglært
 • 771116 Andre års student (etter avsluttet første studieår) Lønn som fagarbeider.
 • 771118 Mer enn 2 års studietid: Lønn som fagarbeider I (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 8 000)
 • 771120 Etter endt utdanning som er dokumentert med vitnemål, men før autorisasjon foreligger, lønn som sykepleier/ vernepleier. Kan kun utføre arbeidsoppgaver som fagarbeider inntil autorisasjon foreligger.

Se KS' retningslinje for lønn for nyutdannet helsepersonell.

Syke- og vernepleierstudenter med relevant fagbrev:

 • 771116 Første års student. Lønn som fagarbeider
 • 771117 Andre års student (etter avsluttet første studieår) Lønn som fagarbeider II (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 13 000)
 • 771119 Mer enn 2 års studietid: Lønn som fagarbeider III (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 18 000)
 • 771120 Etter endt utdanning som er dokumentert med vitnemål, men før autorisasjon foreligger, lønn som sykepleier/vernepleier. Kan kun utføre arbeidsoppgaver som fagarbeider inntil autorisasjon foreligger.

Studenter er ikke i fagstige og skal derfor ikke ha garantitillegg.

Unntak: Syke- og vernepleierstudenter med relevant fagbrev, og som før studie har en stilling og stillingskode i fagstigen, beholder garantitillegget for fagarbeider også når de får stillingskode 771116, 771117, 771119 og 771120.

For å få avlønning som syke- og vernepleier student må den ansatte fremvise studiebevis.

Medisin- og psykologistudenter

Medisinstudenter:

 • 771110- Mindre enn 2 års studietid: Lønn som ufaglært.
 • 771111- Mer enn 2 års studietid: Lønn tilsvarende fagarbeider.
 • 771112- Mer enn 4 års studietid: Lønn tilsvarende sykepleier.

Medisinerstudent med lisens beholder stillingskoden 771112 i stilling de ikke utfører legeoppgaver. Stillingskode 852740 benyttes for Medisinerstudent med lisens som utfører legeoppgaver. Disse avlønnes avlønnes med egen minstelønn. Se fagstige for leger under lønnskapittel 5.

Psykologistudenter:

 • Mindre enn 4 års studietid: Lønn som ufaglært
 • Mer enn 4 års studietid: Lønn tilsvarende fagarbeider

Turnuskandidater fysioterapi

Turnuskandidaten avlønnes etter bestemmelsene i HTA kapittel 4.

Funksjonstillegg

Veileder for lærling

Fra 1. oktober 2021 er tillegget for å veilede lærlinger kr. 20 000.

Tillegget gis per år og er en del av horisontale beløpet i fagstigen til ansatte som er innplassert i fagstigen for fagarbeidere og som veileder lærlinger. Beløpet inngår i de 75 000 som enhetsleder er gitt fullmakt til å drøfte på enhet. Tillegget gis på TT-kode 6625 og utbetales i henhold til stillingsstørrelse. Tillegget er 20 000 uavhengig om antall lærlinger.

Tillegg kan også gis til førstesekretærer, saksbehandler og konsulenter som veileder lærlinger i kontorfaget.

Faglig minstekrav for å være veileder er:

 1. Relevant fagbrev eller sammenlignbar annen relevant kompetanse.
 2. 4 dagers kurs i veiledning, spesiallaget med henblikk på veilederrollen.
 3. Mestre grunnleggende ferdigheter innen data, så som aktuelle fagprogram, tekstbehandlingsprogram, Fronter med mer.

Nattarbeider

Fra 01.10.2021 er beløpet hevet til 40 000.

Utbetales for den del av stillingen som ligger på natt, (ingen minimumsprosent)

Ordningen gjelder for alle med stillingskode i høyskolegruppe som jobber natt.

Tillegget registreres på TT-kode 6621 og må omberegnes før registering for de som ikke jobber hel natt i sin stillingsprosent.

Beregningsskjema for omregning av tillegget.

Fagleder, teamleder, drifts- og områdeledere

Fagledere og teamledere

 • Fagledere ved barnehage, helse og velferd, barne og familietjenester, samt interne tjenester direkteplasseres.
 • Minstelønn for fagledere 7453 er kroner 520 000 fra 01.08.2017
 • Kompetansekravet er 3 årig relevant høyskole.
 • Direkteplasseres ved tilsetting.
 • Ingen funksjonstillegg til disse stillingene.
 • Ved behov for endring kan det sendes sak til Kommunedirektøren. Må fylle kravene til en 4.4.2 forhandling.
 • Lokale forhandlinger arena for endring i lønn.

Teamledere på BFT med stillingskode 745320. Minstelønn fra 01.05.2018 er 575 000. Ref. protokoll 26.10.2018.

Drifts- og områdeledere

Minstelønn for drifts- og områdeledere per 01.08.2017 med henholdsvis stillingskode 700301 og 700327 er kroner 500 000.

Pensjonistavlønning

Pensjonistsatser med mer

Engasjement på pensjonistvilkår (PDF)

Kapittel 4 skole (Fagledere skole, funksjonsstillinger lærer mm)

Fagledere skole, stillingskode 7954

Årslønn fra 01.09.2014

Trinn Stillingskode Andel adm ressurs Lønnsspenn
Fagleder 1 795401 0-39,9% 540 - 580 000
Fagleder 2 795402 40-79,9% 560 - 620 000
Fagleder 3 795403 80-100% 580 - 640 000

Følgende regler gjelder:

 1. Fagledere 7954 (avdelingsleder, inspektør, fagleder) lønnes etter følgende modell: Fagleder inndeles i 3 grupper avhengig av hvor stor del av stillingen som er knyttet til administrasjon.
 2. Innplassering i spennet innenfor de ulike trinnene gjøres ved nytilsetting eller ved de lokale forhandlingene etter en vurdering av oppgaver og ansvarsområde.
 3. Funksjon som kontaktlærer kan legges til stillingene Fagleder I og Fagleder II. Fagleder III kan ikke gis andre funksjonstillegg.
 4. I de tilfeller lektor m/tilleggsutdanning med 16 års ansiennitet går over i faglederstilling vurderes lønnsfastsetting særskilt for å sikre at vedkommende får høyere lønn enn i undervisningsstilling.

Handlingsrom

For fagledere er handlingsrommet til enheten mellom de lokale forhandlingene at en fagleder kan endre administrativ ressurs i perioden og gjennom det endre lønn (fra fagleder II til III). Fagleder legges på minstelønn i det nye trinnet. Hvis minstelønn er lavere enn nåværende lønn gjøres ingen endring.

Enhetene kan ikke endre lønn innenfor hvert spenn i perioden mellom de lokale forhandlingene uten godkjenning. Er det ønske om at faglederen skal legges høyere i spennet må det sendes en forespørsel til Kommunedirektørens fagstab ved Sigrid Fritzvold, som har behandlingsmyndigheten.

Funksjonstillegg undervisning

Gjelder ikke for musikk- og kulturskolelærere. De kan ha horisontale tillegg.

Et funksjonstillegg kan gis som følgende:

 • Oppgaver som har et omfang med inntil 38 timer per år, kroner 9 000
 • Oppgaver som har et omfang med inntil 76 timer per år, kroner 12 000
 • Oppgaver som har et omfang med mer enn 76 timer per år, kroner 18 000

Rektor legger fram følgende til drøfting med tillitsvalgte:

 • Hvilke områder/funksjoner skal vi ha ved vår skole
 • Hvilket meransvar/ meroppgave som skal legges til hver enkelt funksjon
 • Hvilke satser som ut fra dette skal nyttes i det enkelte tilfelle

Ut fra drøftinger utformer rektor egen arbeidskontrakt med den enkelte lærer. Avsatt tid synliggjøres i lærerens arbeidsplan.

TT-koder for funksjonstillegg undervisning: (registreres med årsbeløp på faste tillegg)

Beløp gjeldende fra 01.10.2021.

TT-koder Tekst Års-beløp Kan deles
1410 Kontaktlærer, funksjonstillegg 27 000  
1411 Spesialpedagogisk rådgiver, funksjonstillegg 24 000 JA
1443 IKT-veileder, funksjonstillegg 19 000 JA
1447 Statlige finansierte oppgaver    
1454 Rådgiver ungdomsskole 24 000  
1510 Kontaktlærere etter introduksjonsloven (Trovo) 20 000  
1513 Lærer tilsvarende spesialpedagog eller kontaktlæreroppgaver 13 000  
1516 Kontaktlærer elevråd 11 000  
1518 Logopedisk senter Lianvatnet 15 000  
1519 Rektor byomfattende ansvar 5'-10'-20'  
1520 Utviklingsområde/ansvar inntil 38 timer 9 000  
1521 Utviklingsområde/ansvar inntil 76 timer 12 000  
1522 Utviklingsområde/ansvar fra 76> timer 18 000  
1523 Utviklingsområde/ansvar inntil 38 timer 9 000  
1524 Utviklingsområde/ansvar inntil 76 timer 12 000  
1525 Utviklingsområde/ansvar fra 76> timer 18 000  
1531 Skolebibliotekar u/utdanning 11 000  
1532 Skolebibliotekar m/utdanning 14 000  
1533 Øvingslærer (m/pensjonsgrunnlag)    
1534 Øvingslærer (u/pensjonsgrunnlag)    

Oversikt over særavtaler i Kommunenes sentralforbund

Dom vedrørende overtid undervisning (redusert undervisning etter SFS 2213) (PDF)

Tariffområde kapittel 5

Handlingsrom kapittel 5

Innplassering i fagstigene skjer på enhet eller ved de lokale forhandlingene.

Enhetsleder kan altså ved tilsetting bruke fagstigen og spennet i disse.

Andre endringer må heves til kommunedirektøren som har beslutningsmyndigheten etter eventuelle drøftinger med tillitsvalgte.

Mellom de lokal forhandlingene kan endringer skje ved bruk av fagstigene, eller etter drøftinger i henhold til HTA § 5.3. Myndigheten til å gjennomføre drøftingene ligger hos kommunedirektøren.

Tilleggslønn for økt midlertidig ansvar i kapittel 5 kan gis i henhold til lokal avtale

Fagstige kapittel 5

Retningslinjer

Innplassering i fagstigene skjer på enhet eller ved de lokale forhandlingene.

Enhetsledere vurderer sine ansatte i forhold til fagstigen minimum en gang i året, senest 01.02. Det avholdes drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det gis skriftlig tilbakemelding om resultatet til den enkelte og tillitsvalgt ved enhet.

Ved nytilsetting innplasseres ansatt innenfor beløpsgrensen på hvert trinn i fagstigen.

Fagstige for leger fra 01.05.2023

Fagstige for psykologer fra 01.05.2023

Fagstige for akademikere fra 01.05.2023

Fagstige for ingeniører fra 01.05.2023

Seniorrådgivere, fagleder

Seniorrådgiver

Rådgiver kan innplasseres i denne stillingskoden etter en konkret vurdering av spesiell kompetanse og ansvar. Det omfatter blant annet et overordnet ansvar for et fagmiljø.

Minstelønn pr. 1. mai 2023, kr. 750.000

Fagleder stillingskode 8451

Det er ikke avtalt minstelønn for denne stillingskoden.

Turnusleger og medisinske studenter med lisens

Årslønn er for turnusleger, cand. med. med lisens og medisinske studenter med lisens som utfører legeoppgaver:

Stillingskode 852741 Medisinerstudent med lisens. Ny stillingskode fra 01.05.2023. Inngår i ny fagstige for leger.  

 • minst 657 900 fra 01.01.2023

Historikk:

 • minst 550 900 fra 01.01.2019
 • minst 606 000 fra 01.01.2020
 • minst 616 300 fra 01.01.2021
 • minst 633 556 fra 01.01.2022

Medisinerstudenter uten lisens og medisinerstudenter med lisens som ikke utfører legeoppgaver: se pkt. for Lønn til skoleelever og studenter.

Sist oppdatert: 21.05.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward