Tariff

Hovedtariffavtalen

Lokal lønnspolitikk i Trondheim kommune

Protokoller og ordninger
Kodeverk

Stillingskoder

Stillingskoder:  alternative stillingskoder der kravene for særaldersgrense ikke er oppfylt.

Utdanningskoder

Tariffområdene 

Kapittel 3

 Lønnsdannelse

All lønnsdannelse i kapittel 3 skjer lokalt. Det er forhandlinger hvert år der partene lokalt blir enig om rammer og føringer. I kapittel 3 er det laget kriterier i henhold til lokal lønnspolitikk for individuell lønnsfastsetting. Disse blir brukt ved de lokale forhandlingene. Det er framforhandlet årsverksmodeller for ulike ledergrupper som skal brukes for lønnsfastsettelse gjennom året.

For innplassering i nivå i årsverkmodell telles antall faste årsverk hver 1.3. Hvis det skjer organisatoriske endringer (ny avdeling kommer til eller lignende) som medfører økning i perioden kan en telle om igjen i løpet av året. Små endringer i perioden ivaretas ikke før ny telling 1.3 neste år.

For enhetsledere skole telles antall faste årsverk hver 1.8.

Ved endringer i årsverksmodell i perioden 1. mai - 30. april beholdes individuelt lønnstillegg gitt i de lokale forhandlingene i perioden.

Kapittel 3.4.2 Enhetsledere

Minstelønn enhetsleder kapittel 3.4.2

Minstelønn for enhetsledere er kroner 680.000 per 01.05.2019

Årsverksmodell for enhetsleder kapittel 3.4.2

Fast stillinger eksklusiv leder.

Årsverk andreÅrslønn Stillingskode
1 - 25 årsverk  680 000 945122
26-35 årsverk 705 000 945123
36-49 årsverk 750 000 945124
50-74 årsverk 785 000 945125
75-124 årsverk  820 000 945132
125-149 årsverk 845.000 945138
over 150 årsverk 870.000 945139

 

Årsverk turnusbaserte enheterÅrslønn Stillingskode
125 årsverk 700 000 945133
26-35 årsverk 725 000 945134
36-49 årsverk 770 000 945135
50-74 årsverk 805 000 945136
75-124 årsverk 840 000 945137
125-149 årsverk 875.000 945140
over 150 årsverk 910.000 945141

 

 Årsverk rektorer Årslønn  Stillingskode
 1-25 årsverk  720 000  995127
 26-35 årsverk  745 000  995128
 36-49 årsverk   790 000  995129
 50-74 årsverk  825 000  995130
 75-124 årsverk  860 000

 995131

125-149 årsverk  885.000

 995132

over 150 årsverk  910.000

 995133

Andre bestemmelser

Tillegg for fullført relevant masterutdanning gis kompetansetillegg (TT-kode 1434) med kr. 20.000 i tilfeller der dette ikke er hensyntatt ved tilsetting. 

Det gis et tillegg på kroner 5000 der hvor enhetsleder har flere hus med stor geografisk avstand å forholde seg til (TT-Kode 6627).

Det gis et tillegg på kroner 10 000 til rektorer ved mottaksskoler (TT-Kode 6672).

Det gis et tillegg til rektorer ved skoler som mottar elever med funksjonshemming fra hele byen, det vil si bydelsomfattende tiltak (TT-Kode 6686). Tillegget er fordelt som følger:

 • Dalgård og Saupstad skole: Kroner 20 000.
 • Åsveien skole og Tonstad skole: Kroner 10 000.
 • Strindheim skole, Breidablikk Skole, Flatåsen skole og Charlottenlund ungdomsskole: Kroner 5000.

Der hvor en rektor har en ansatt i stillingskode 7966 (lektor med tilleggsutdanning) skal rektors lønn være minimum kroner 20 000 over stillingskode 7966 garantilønn + kontaktlærertillegget.

Kapittel 3.4.3 Avdelingsledere

Følgende gjelder for avdelingsledere fra 1.5.2019:

Nivå    Minstelønn              
0

Avdelingsleder m/relevant komp. med stilling uten krav om univ./høyskole Innplassering etter avtale med rådmannen.

500.000              
I Avdelingsleder m/ relevant 3 årig univ. og høyskoleutd. 590.000              
II Avdelingsleder m/ relevant 4 årig univ. og  høyskoleutd. 610.000              
III Avdelingsleder m/ relevant 5 årig univ. og høyskoleutd. 630.000              
IV Avdelingsleder m/ lektorutd. eller relevant masterutd.  660.000              
V

Avdelingsleder m/ lektorutd./master med tilleggsutd. minst 60 studiepoeng

685.000              


Fra 01.05.2019 gis et tillegg på 15.000 for avdelingsledere som leder ansatte i turnusbasert tjeneste.

I tillegg gjelder følgende:

Sikringsbestemmelse

Avdelingslederne skal lønnes over de ansatte de er satt til å lede i avdelingen med minimum kroner 20 000. Høyere lønn er definert som summen av årslønn, garantibeløp og kompetansetillegg. Unntak fra sikringsbestemmelsen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse/spisskompetanse, avlønning i henhold til HTAs vedlegg 6, retrettstilling/omplassering (HTA kapittel 3.4) eller andre særskilte forhold.

Enhetsleders handlingsrom for lønnsendring i perioden mellom de lokale forhandlingene

Ved overgang til HTA kapittel 3.4.3 vil all lønnsdannelse være lokal. Det vil være lokale forhandlinger hvert år.

Avdelingslederes lønn fastsettes ved tilsetting etter en vurdering av kompetanse, kompleksitet i stilling og relasjon til andre ansatte. Mellom de lokale forhandlingene har enhetsleder myndighet til å endre avdelingsleders lønn der avdelingslederen leder ansatte som har høyere lønn. Høyere lønn er definert som summen av årslønn, garantibeløp og kompetansetillegg. Enhetsleder har også myndighet til å endre lønn der avdelingslederen har hevet sin formelle kompetanse.

Andre forhandlingsbestemmelser som gjelder

HTA 3.4.4 hjemler lokale forhandlinger en gang i året. I tillegg kan partene med hjemmel i samme punkt oppta forhandlinger i tillegg til de årlige forhandlingene ved behov. Denne myndigheten ligger hos rådmannen. Dette erstatter forhandlingsbestemmelsene i kapittel 4 for disse ansatte.

Punkt 3: Arbeidstid

Avdelingsledere har enten avtalt arbeidstid i en plan, eller fleksibel arbeidstid, der den ansatte registrerer sin tid i gjeldende tidsregistreringssystem. Det er også mulig å avtale en kombinasjon av fleksibel arbeidstid og avtalt arbeidstid. Avdelingsledere skal utøve sitt lederskap ved nærledelse og må derfor ha en arbeidstid som ivaretar dette kravet.

Avdelingsledere følger arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML) og er ikke omfattet av HTA § 6.3. Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene. Enhetsleder har ikke myndighet til å unnta avdelingsledere fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

Stillingskoder avdelingsledere fra 01.01.2018 :

945400 Avdelingsleder (fra 01.05.2019)

945401 Avdelingsleder I
945402 Avdelingsleder II
945403 Avdelingsleder III
945404 Avdelingsleder IV

945405 Avdelingsleder V 

995401 Avdelingsleder skole I
995402 Avdelingsleder skole II
995403 Avdelingsleder skole III
995404 Avdelingsleder skole IV

995405 Avdelingsleder skole V 


945411 Avdelingssykepleier I
945412 Avdelingssykepleier II 
945413 Avdelingssykepleier III
945414 Avdelingssykepleier IV

945415 Avdelingssykepleier V 

Kapittel 3.5 Hovedtillitsvalgte

MInstelønn HTV

Hovedtillitsvalgte er garantert en minstelønn i henhold til HTA.  HTV med årslønn og tilleggslønn som samlet overstiger minstelønn utløser ingen justering.

Fra 1. mai 2019 er det avtalt at funksjonstillegget for HTV ikke skal medregnes som tilleggslønn i denne sammenhengen.

Minstelønn og funksjonstillegg

Gjeldende beløp pr. år i hel stilling:

Minstelønn fra 01.05.2019                        443.500

Funksjonstillegg HTV fra 01.05.2019          51.500

 

Historiske beløp:

Minstelønn fra 01.05.2018                        430.000

Funksjonstillegg HTV fra 01.05.2018          50.000

 

Kapittel 4

Førstesekretær, konsulent, førstekonsulent og spesialkonsulent, gjeldende fra 1.8.2017

Spennet for førstesekretærer, konsulenter, førstekonsulenter og spesialkonsulenter bortfalte 31. juli 2017.

 • Alle førstesekretærer med relevant fagbrev innplasseres i fagstigen.
 • Alle konsulenter med relevant 3 årig høyskole- eller universitetsutdanning innplasseres i fagstigen med krav om 3-årig høyskole- og universitetsutdanning.
 • Alle førstekonsulenter med relevant 3-årig høyskole- eller universitetsutdanning pluss 60 studiepoeng innplasseres i fagstigens nivå for ansatte med 4 årig høyskole- og universitetsutdanning.
 • Alle spesialkonsulenter med relevant 3 årig høgskole- eller universitetsutdanning og 120 studiepoeng innplasseres i fagstigens nivå for ansatte med 5 årig høyskole- og universitetsutdanning.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal innplassere fagarbeidere, konsulenter, førstekonsulenter og spesialkonsulenter i fagstigen. Arbeidet skal være ferdig til 01.03.2018.

Førstesekretærer som ikke overføres til fagstigen følger fagarbeiders sentrale garantiramme (102) ved sentrale lønnstillegg som gjelder egen ansiennitet.  Lønnstillegg for ansiennitet gis ikke til disse stillingene.

Konsulent, førstekonsulent og spesialkonsulent som ikke overføres til fagstigen, følger lærer og stillinger med 3-årig universitet- og høyskoleutdanning sentrale garantiramme (201) ved sentrale lønnstillegg som gjelder egen ansiennitet. Lønnstillegg for ansiennitet gis ikke til disse stillingene.

Myndighet til å endre lønn for førstesekretær, konsulent, førstekonsulent og spesialkonsulent, som ikke er kvalifisert for innplassering i fagstigen,  delegeres til enhetsleder og kan vurderes hvert år så fremt det har skjedd endring i stillingens ansvarsområde og / eller den ansatte sin kompetanse.

Det kan gis inntil 50 000 tilsvarende den horistontale beløpsgrensen i fagstigen. TT-kode 6623 benyttes ved tillegg gitt på enhet og 1409 i lokale forhandlinger. Årslønn skal ikke endres utenom sentrale og lokale tariffoppgjør. Da disse ikke er i fagstige gjelder ikke bestemmelsen om garantitillegg TT-kode 6634 her.

Enhetsleder vurderer sine ansatte minimum en gang per år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enhet.

Ved nytilsetting stilles det krav om fagbrev eller høyskoleutdanning/universitetsutdanning avhengig av hvilken kompetanse som kreves. Interne søkere kan vurderes etter realkompetanse i nåværende stilling.

Handlingsrom kapittel 4

For assistenter vurderer enhetsleder sine ansatte i forhold til avansementstige for ufaglærte minimum en gang per år, senest innen 01.04. Kan brukes på enhet gjennom hele året. Enhetsleder har beslutningsmyndigheten. Ingen ankemulighet. Ansatte skal vurderes minimum en gang i året.

Enhetsleder har myndighet til å flytte sekretær opp til førstesekretær jf. funksjonsbeskrivelse for merkantilt personell.

Sekretærer, førstesekretær, konsulenter, førstekonsulenter og spesialkonsulenter som ikke er i fagstige kan ha horisontal tilleggslønn inntil 50.000. Ikke garantibeløp TT-kode 6634 for disse.

Bruk av fagstigene for fagarbeidere og ansatte med treårig høyskoleutdanning er delegert til hver enkelt enhet. Det er forhandlet fram retningslinjer som skal følges. De finner du i menyen Retningslinjer for bruk av fagstigene for ansatte med fagbrev/ 1-årig utdannelse, 3-årig utdannelse og godkjent lærerutdanning.

Fagledere stillingskode 7453 direkteplasseres ved tilsetting. Fagleder SFO etter avtalt modell. Ingen funksjonstillegg til disse stillingene. Arena for endring av lønn for disse er de sentrale og lokale forhandlingene.

Retningslinjer for bruk av fagstigene for ansatte med fagbrev/1-årig utdannelse, 3-årig høyskole og godkjent lærerutdanning

 • Ved innplassering i fagstigen skal alle legges på sentral minstelønn med garantiramme 101, 102, 103, 201/503, 202, 203, 204 eller 205, eller egen ramme (513) for ansatte på forvaltningskontor for barn eller helse velferdskontor med alternativ klatring.
 • Kompetansetillegget TT-kode 1434 skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønnen. Det er avtalt en kronesum per nivå i fagstigen.
 • Fra 1. august 2017 er det innført et garantitillegg TT-kode 6634 på alle i fagstigen for fagarbeidere samt alle i fagstigen for universitet- eller høyskoleutdanning med krav om 3, 4 og 5-årig utdanning. Dette skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønn. Det er avtalt en kronesum per nivå i fagstigen.
 • Enhetsleder drøfter med de tillitsvalgte på enheten bruken av fagstigen. Momentlisten kan være et hjelpemiddel for å definere relevant merkompetanse og spesiell kompetanse. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen samt vurdering av merkompetanse/meransvar skjer ute på enhetene gjennom drøftinger med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det endelige resultatet skriftliggjøres og sendes den enkelte. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen samt vurdering av merkompetanse/meransvar kan også skje ved de lokale forhandlingene.
 • Enhetsleder vurderer sine ansatte i forhold til fagstigene minimum en gang pr år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enhet.
 • Ved nytilsetting innplasserer enhetsleder innenfor beløpsgrensen på hvert trinn i fagstigen.
 • Tillegg gitt etter horisontalen i fagstigen for fagarbeidere samt i fagstigen for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning legges inn i lønnssystemet som et funksjonstillegg. TT-kode 1409 Sentralt tillegg (gitt ved de lokale forhandlingene) og TT-kode 6623 Lokalt tillegg (gitt på enhet). TT-kode 6625 Veileder lærling regnes også med som del av beløpsgrensen. Beløpsgrensen på horisontale tillegg er kroner 50 000.


Momentliste

Følgende momentliste kan være et hjelpemiddel for å definere hva som kan være relevant merkompetanse og spesiell kompetanse i fagstigen. Dette kommer i tillegg til formell kompetanse med vekttall/studiepoeng som gir innplassering i fagstigen. Gjelder for alle fagstigene.

 • Tilleggskompetanse gjennom kurs og praktisering innen ulike tema som ikke er vekttallsbasert. Som for eksempel: Demensomsorg, foreldre samarbeid, kollegaveiledning, LØFT, tegnspråk, skileik instruktør, Atferdsanalytisk skolering, Kidsmart.
 • Ulike sertifiseringer innen alle fagområder som for eksempel: Webster Stratton, Marte Meo, PMTO.
 • Faglig fordypning innen et eller flere relevante fagområder.
 • Spisskompetanse innen særskilte deler av et fagområde som er relevant for arbeidets art.
 • Sertifisering/kompetansebevis innen et relevant område.
 • Formidlingskompetanse
Lønn til skoleelever og studenter (unge arbeidstakere)
 • For arbeidstakere yngre enn 16 år og mellom 16 og 18 år gjelder hovedtariffavtalen (HTA) kap. 4.
 • Ungdom over 18 år
 • Hovedtariffavtalens (HTA) regler for minstelønn gjelder. Lønnes som ufaglært, ”stillinger uten særskilt krav om utdanning”. Se HTA kap. 4.

Studenter

Hvis utdanningen/studiet ikke er relevant i forhold til arbeidsoppgavene, defineres arbeidstakeren som ufaglært, og avlønningen vil være i samsvar med ”stillinger uten særskilt krav om utdanning”. Lønnsansiennitet beregnes etter reglene i HTA kap.1, § 12.
Studenter som har et relevant fagbrev/ fagarbeiderutdanning lønnes som fagarbeider når de tar ekstravakter/ferievikariat.

Studenter fra universitet

Enheten vurderer om utdanningen er relevant i forhold til arbeidsoppgavene som skal utføres. Avlønning etter samme prinsipp som høgskolestudenter. Dette kan fravikes ved skjønn.

Helse- og sosialfaglige studenter, høgskoleutdanning

Gjelder sykepleie-, fysioterapi-, vernepleie-, sosionom-, barnevernpedagog-, ergoterapi- og førskolelærerstudenter.

 • Mindre enn 2 års studietid: Lønn som ufaglært.
 • Mer enn 2 års studietid: Ved dokumentert bestått eksamen 2 studieår lønn ”tilsvarende fagarbeider”. Se HTA kap. 4.

Fra 1. juli 2018 gjelder følgende for syke- og vernepleierstudenter:

(Kompetansetillegg økt med 3.000 fra 01.01.2019)

Syke- og vernepleierstudenter uten relevant fagbrev:

 • 771115 Før avlagt og bestått medisineksamen: Lønn som ufaglært
 • 771116 Avlagt og bestått medisineksamen: Lønn som fagarbeider
 • 771118 Mer enn 2 års studietid: Lønn som fagarbeider I (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 8 000)
 • 771120 Etter endt utdanning, men før autorisasjon foreligger lønn som sykepleier/ vernepleier (oppgaver som fagarbeider).

Syke- og vernepleierstudenter med relevant fagbrev:

 • 771116 Før avlagt og bestått medisineksamen: Lønn som fagarbeider
 • 771117 Avlagt og bestått medisineksamen: Lønn som fagarbeider II (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 13 000)
 • 771119 Mer enn 2 års studietid: Lønn som fagarbeider III (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 18 000)
 • 771120 Etter endt utdanning, men før autorisasjon foreligger lønn som sykepleier/vernepleier (oppgaver som fagarbeider)

Studenter er ikke i fagstige og skal derfor ikke ha garantitillegg.

Unntak:  Syke- og vernepleierstudenter med relevant fagbrev,  og som før studie har en stilling og stillingskode i fagstigen, beholder garantitillegget for fagarbeider også når de får stillingskode 771116, 771117, 771119 og 771120.

Medisin- og psykologistudenter

Medisinstudenter:

 • 771110- Mindre enn 2 års studietid: Lønn som ufaglært.
 • 771111- Mer enn 2 års studietid: Lønn tilsvarende fagarbeider.
 • 771112- Mer enn 4 års studietid: Lønn tilsvarende sykepleier.

Medisinerstudent med lisens beholder stillingskoden 771112, men avlønnes med egen minstelønn. Se egen side for dette.

Psykologistudenter:

 • Mindre enn 4 års studietid: Lønn som ufaglært
 • Mer enn 4 års studietid: Lønn tilsvarende fagarbeider

Turnuskandidater fysioterapi

Turnuskandidaten avlønnes etter bestemmelsene i HTA kapittel 4.

Veileder for lærling

Fra 1. august 2017 er tillegget for å veilede lærlinger kr. 15 000. 

Tillegget gis pr. år og er en del av horisontale beløpet i fagstigen til ansatte som er innplassert i fagstigen og som veileder lærlinger. Beløpet inngår i de 50 000 som enhetsleder er gitt fullmakt til å drøfte på enhet. Tillegget gis på 
TT-kode 6625 og utbetales i henhold til stillingsstørrelse. Tillegget er 15.000 uavhengig om antall lærlinger.

Tillegg kan også gis til førstesekretærer, saksbehandler og konsulenter som veileder lærlinger i kontorfaget. Tillegget kodes med TT-kode 6625 og utbetales i henhold til stillingsstørrelse 

Faglig minstekrav for å være veileder er: 
a. Relevant fagbrev eller annen relevant kompetanse. 
b. 4 dagers kurs i veiledning, spesiallaget med henblikk på veilederrollen 
c. Mestre grunnleggende ferdigheter innen data, så som aktuelle fagprogram, tekstbehandlingsprogram, Fronter m.m. 

Turnusleger og medisinske studenter med lisens

Årslønn er for turnusleger, cand. med. med lisens og medisinske studenter med lisens som utfører legeoppgaver:

 • minst 465.000 fra 1.7.2013
 • minst 475.000 fra 1.1.2014
 • minst 494.000 fra 1.1.2015
 • minst 508.000 fra 1.1.2016
 • minst 522.500 fra 1.1.2017
 • minst 538 000 fra 1.1.2018
 • minst 550.900 fra 1.1.2019
 • minst 606.000 fra 1.1.2020
Funksjonsbeskrivelser for merkantilt personell 

Innledning:

Trondheim kommune er en stor organisasjon med et mangfold av enheter og tjenester. De fleste enhetene har 1 merkantil ansatt, mens andre enheter har flere merkantilt ansatte, avhengig av type enhet. Det er også stor variasjon i oppgaver merkantile ansatte ivaretar, noen ansatte ivaretar merkantile tjenester fra a–å, mens andre ivaretar et avgrenset område. Utvalget er derfor av den oppfatning at å utarbeide funksjonsbeskrivelser som er konkrete og spesifikke i forhold til stilling den enkelte er satt til å fylle, kan ikke bli uttømmende. En funksjonsbeskrivelse av de ulike merkantile stillinger som skal gjelde for hele kommunen, må derfor være generelle og rammepreget, og av veiledende karakter.

Utvalget er også enige om følgende prinsipper: Ved enheter som for eksempel sykehjem, soner, skoler, barnehager osv. hvor det kun er ansatt en merkantil og hvor oppgavene er mangesidig, skal vedkommende være tilsatt som førstesekretær.

Det som skiller førstesekretær fra sekretær er graden av ansvar, selvstendighet og kompleksitet

Merkantile som skal ha tilgangen/rollen "Saksbehandler" i HR-portalen må gjennomføre saksbehandlerkurs.

Sekretær:

Selvstendige arbeidsoppgaver, oppfølging og effektuering, som blant annet:

 • Mottak og registrering av post, manuelt og elektronisk post
 • Elektronisk og manuelt arkiv
 • Sentralbord og publikumskontakt
 • EDB sak og arkiv
 • Innkjøp – bruk av e-handel
 • Bilagsforberedelser og registreringer
 • Økonomi- og regnskapsfunksjoner
 • Fraværsregistrering og refusjonsbehandling
 • Lønnsadministrative oppgaver
 • Møtesekretær for kommunale råd og utvalg
 • Journalskriving


Sekretærer stillingskode 686300 lønnes i garantiramme 101.
Det er ingen lokale avtaler som gir mulighet til å gi sekretærer lønn utover garantirammen.

Førstesekretær

Ansvar for tilrettelegging, oppfølging og utførelse. Arbeidsoppgavene omfatter alle oppgaver som er nevnt for sekretær, og det er i stor grad overlappende oppgaver for sekretær og førstesekretær.
Det som særpreger førstesekretæren i forhold til sekretæren er:

 • kontor- og arbeidsledelse
 • enkel saksbehandling
 • legge frem ferdig beslutningsgrunnlag til leder
 • kvalitetssikring av merkantile rutinebeskrivelser
 • veiledningsoppgaver- og ansvar
 • kompleksitet og tilrettelegging
 • koordineringsoppgaver
 • opplæringsansvar for grupper ved egen enhet
 • ut fra aktuelle bestemmelser i lov- og avtaleverk utføre personaladministrative oppgaver.

Konsulent

 • 3-årig høgskoleutdanning/tilsvarende relevante studiepoeng, eller løser oppgaver på et høyt nivå (opparbeidet realkompetanse).
 • Der det er flere merkantile skal konsulenten ha en koordinerende funksjon.
 • Lederstøtte innen området lønn, personal og økonomi

Ved nytilsetting: Ved behov for konsulent skal kravet til høgskoleutdanning tilsvarende tre år være oppfylt. I enkelte stillinger kan realkompetanse kompensere for høgskolekravet. Dette må da stå i utlysningsteksten

 Mastergrad

Ved tilsetning etter utlysning der det er krav om relevant master skal den ansatte plasseres i mastergrad stillingskode der dette finnes i fagstigene (7712xx).

Når en ansatt videreutdanner seg med mastergrad er handlingsrommet til enhetsleder å flytte opp til nivå mastergrad i fagstigen. Ved ønske om å flytte ansatt mellom kapitteltilhørighet rettes dette som en søknad til rådmannen ved Sigrid Fritzvold.

Sekretær kap. 4

Sekretærer stillingskode 686300 lønnes i garantiramme 101.
Det er ingen lokale avtaler som gir mulighet til å gi sekretærer lønn utover garantirammen.

Fagledere og teamledere
 • Fagledere ved barnehage, helse og velferd, barne og familietjenester, samt interne tjenester direkteplasseres.
 • Minstelønn for fagledere 7453 er kroner 520 000 fra 01.08.2017
 • Kompetansekravet er 3 årig relevant høyskole.
 • Direkteplasseres ved tilsetting.
 • Ingen funksjonstillegg til disse stillingene.
 • Ved behov for endring kan det sendes sak til Rådmannen. Må fylle kravene til en 4.4.2 forhandling.
 • Lokale forhandlinger arena for endring i lønn.

Teamledere på BFT med stillingskode 745320. Minstelønn fra 01.05.2018 er 575 000. Ref. protokoll 26.10.2018

 Drifts- og områdeledere

Minstelønn for drifts- og områdeledere pr. 01.08.2017 med henholdsvis stillingskode 700301 og 700327 er kroner 500 000. 

Pensjonistavlønning og særavtaler

Engasjement på pensjonistvilkår 

Særavtaler - lenke til Kommunenes sentralforbund 

Kapittel 4 skole (Fagledere skole, funksjonsstillinger lærer mm)

Fagledere skole, stillingskode 7954

Årslønn fra 01.09.2014

Trinn  Stillingskode Andel adm ressurs Lønnsspenn 
Fagleder 1 795401 0 - 39,9 % 540 - 580 000
Fagleder 2 795402 40 - 79,9% 560 - 620 000
Fagleder 3 795403 80 - 100% 580 - 640 000

Følgende regler gjelder:

 1. Fagledere 7954 (avdelingsleder, inspektør, fagleder) lønnes etter følgende modell: Fagleder inndeles i 3 grupper avhengig av hvor stor del av stillingen som er knyttet til administrasjon.
 2. Innplassering i spennet innenfor de ulike trinnene gjøres ved nytilsetting eller ved de lokale forhandlingene etter en vurdering av oppgaver og ansvarsområde.
 3. Funksjon som kontaktlærer kan legges til stillingene Fagleder I og Fagleder II.  Fagleder III kan ikke gis andre funksjonstillegg.
 4. I de tilfeller lektor m/tilleggsutdanning med 16 års ansiennitet går over i faglederstilling vurderes lønnsfastsetting særskilt for å sikre at vedkommende får høyere lønn enn i undervisningsstilling. 

Handlingsrom

For fagledere er handlingsrommet til enheten mellom de lokale forhandlingene at en fagleder kan endre administrativ ressurs i perioden og gjennom det endre lønn (fra fagleder II til III). Fagleder legges på minstelønn i det nye trinnet. Hvis minstelønn er lavere enn nåværende lønn gjøres ingen endring.

Enhetene kan ikke endre lønn innenfor hvert spenn i perioden mellom de lokale forhandlingene uten godkjenning. Er det ønske om at faglederen skal legges høyere i spennet må det sendes en forespørsel til Rådmannen ved Sigrid Fritzvold, som har behandlingsmyndigheten.

 Funksjonstillegg undervisning

Et funksjonstillegg kan gis som følgende:

 • Oppgaver som har et omfang med inntil 38 timer per år, kroner 9000
 • Oppgaver som har et omfang med inntil 76 timer per år, kroner 12 000
 • Oppgaver som har et omfang med mer enn 76 timer per år, kroner 18 000


Rektor legger fram følgende til drøfting med tillitsvalgte:

 • Hvilke områder/funksjoner skal vi ha ved vår skole
 • Hvilket meransvar/ meroppgave som skal legges til hver enkelt funksjon
 • Hvilke satser som ut fra dette skal nyttes i det enkelte tilfelle


Ut fra drøftinger utformer rektor egen arbeidskontrakt med den enkelte lærer. Avsatt tid synliggjøres i lærerens arbeidsplan.

Nye TT-koder gjeldende fra 01.08.2017 for funksjonstillegg undervisning: (registreres med årsbeløp på faste tillegg)

TT-koder Tekst Års-beløp Kan deles

1410

Kontaktlærer, funksjonstillegg 25000  
1411 Spesialpedagogisk rådgiver, funksjonstillegg 24000  JA
1443 IKT-veileder, funksjonstillegg 19000  JA
1447 Statlige finansierte oppgaver    
1454 Rådgiver ungdomsskole 24000  
1510 Kontaktlærere etter introduksjonsloven (Trovo) 14000  
1513 Lærer tilsvarende spesialpedagog eller kontaktlæreroppgaver 12000  
1516 Kontaktlærer elevråd 11000  
1518 Logopedisk senter Lianvatnet 15000  
1519 Rektor byomfattende ansvar

5'-10'-20'

 
1520 Utviklingsområde/ansvar inntil 38 timer   9000  
1521 Utviklingsområde/ansvar inntil 76 timer 12000   
1522 Utviklingsområde/ansvar fra 76> timer  18000  
1523 Utviklingsområde/ansvar inntil 38 timer   9000  
1524 Utviklingsområde/ansvar inntil 76 timer 12000   
1525 Utviklingsområde/ansvar fra 76> timer 18000   
1531 Skolebibliotekar u/utdanning 11000  
1532 Skolebibliotekar m/utdanning 14000  
1533 Øvingslærer (m/pensjonsgrunnlag)    
1534 Øvingslærer (u/pensjonsgrunnlag)    

 

 Oversikt over særavtaler i Kommunenes sentralforbund

 Dom vedrørende overtid undervisning  (redusert undervisning etter SFS 2213)

Lønnsdannelse kap. 4

I kapittel 4 er det sentral lønnsdannelse med avtalt minstelønn og ansiennitetsstiger. Det er sentrale hovedforhandlinger hvert annet år. Da blir hele tariffavtalen forhandlet om. I sentrale forhandlinger blir det forhandlet fram rammer og eventuelle føringer for lokale forhandlinger. Endringer i kvelds, natt og søndagstillegg blir også beregnet inn i den totale rammen for forhandlingskapittelet.

Fagstiger kap. 4

 Endringer i fagstigen for fagarbeider/fagskole fra 01.08.2017

(Publisert 04.12.2018)

Rest lønnsoppgjør kapittel 4 per 01.08.17.
Fra virkningsdato er det gjort/gjøres det følgende for faste stillinger per 30.04.17. Endringene gjøres på de berørte stillingene av sentralt lønnsteam.

Fagarbeidere i lønnsgruppe 102:
Garantitillegget økes med 1000 til 6000 per år.
I Nivå I, II og III økes kompetansetillegget med 3000 til henholdsvis 8000, 13 000 og 18 000 per år.

Fagarbeider + (fagskole) i lønnsgruppe 103:
Garantitillegget økes med 2000,- til 10 000 per år.

Økningen av nevnte årsbeløp vil fra 01.01.2019 gjelde for alle ansatte i disse lønnsgruppene og nivå, også vikarer og timebetalte. Fagstigen vil bli oppdatert med nye beløp fra denne dato.

Økning i garantitillegget vil for de som har tilsvarende årslønn over minstelønn ikke gi noe uttelling. Disse blir endret fortløpende.

De fleste som får en etterbetaling er maskinelt endret. Unntaket er ca 300 stillinger som feilet i den maskinelle endingen av ulike årsaker. Disse blir registrert manuelt mellom prøvelønn og hovedlønn. I tillegg er det cirka 50 som manuelt flyttes fra lønnsgruppe 102 til 103.

Endring i fagstigen for 3-årig høyskole fra 1. juli 2017

Ansatte som er firer (IV) i fagstigen og har formell utdannelse på 5 år i henhold til retningslinjene er fra 1. juli 2017 flyttet opp til lønnsgruppe 203. Dette gjelder ikke de som er innplassert som en firer på grunnlag av alternativ tekst i retningslinjene. De skal fortsatt stå i lønnsgruppe 513.  De som er på nivå fire og som ikke oppfyller formell kompetanse på 5 år skal registreres med stillingskode på nytt nivå 3a.

Fagstiger

Lærer uten godkjent utdanning, stillingskode 7960xx er ikke i fagstige.

Fagstige fagarbeider / 1-årig utdanning pr 1. juli 2019

Fagstige for ansatte m/minimum 3-årig universitet-/høyskole-/lærerutdanning per 1. juli 2019

Fagstige forvaltningskontor og NAV

Fagstige historikk:

Fagarbeider mm 01.01.2019-30.06.2019

Fagarbeider mm 01.05.2018-31.12.2018

Høyskole mm 01.05.2018-30.06.2019

 

Retningslinjer 

Retningslinjer for bruk av fagstigene for ansatte med fagbrev/ 1-årig utdannelse, 3-årig høyskole og godkjent lærerutdanning

 • Ved innplassering i fagstigen skal alle legges på sentral minstelønn med garantiramme 101, 102, 103, 201/503, 202, 203, 204 eller 205, eller egen ramme (513) for ansatte på forvaltningskontor for barn eller helse velferdskontor med alternativ klatring.
 • Kompetansetillegget TT-kode 1434 skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønnen. Det er avtale en kronesum pr. nivå i fagstigen.
 • Fra 1. august 2017 er det innført et garantitillegg TT-kode 6634 på alle i fagstigen for fagarbeidere samt alle i fagstigen for universitet- eller høyskoleutdanning med krav om 3-, 4- og 5-årig utdanning. Dette skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønn. Det er avtalt en kronesum pr. nivå i fagstigen.
 • Enhetsleder drøfter med de tillitsvalgte på enheten bruken av fagstigen. Momentlisten kan være et hjelpemiddel for å definere relevant merkompetanse og spesiell kompetanse. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen pluss vurdering av merkompetanse/meransvar skjer ute på enhetene gjennom drøftinger med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det endelige resultatet skriftliggjøres og sendes den enkelte. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen samt vurdering av merkompetanse/meransvar kan også skje ved de lokale forhandlingene.
 • Enhetsleder vurderer sine ansatte i forhold til fagstigene minimum en gang pr år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enhet.
 • Ved nytilsetting innplasserer enhetsleder innenfor beløpsgrensen på hvert trinn i fagstigen.
 • Tillegg gitt etter horisontalen i fagstigen for fagarbeidere samt i fagstigen for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning legges inn i lønnssystemet som et funksjonstillegg. TT-kode 1409 Sentralt tillegg (gitt ved de lokale forhandlingene) og TT-kode 6623 Lokalt tillegg (gitt på enhet). TT-kode 6625 Veileder lærling regnes også med som del av beløpsgrensen. Beløpsgrensen på horisontale tillegg er kroner 50 000.


Momentliste

Følgende momentliste kan være et hjelpemiddel for å definere hva som kan være relevant merkompetanse og spesiell kompetanse i fagstigen. Dette kommer i tillegg til formell kompetanse med vekttall/studiepoeng som gir innplassering i fagstigen. Gjelder for alle fagstigene.

 • Tilleggskompetanse gjennom kurs og praktisering innen ulike tema som ikke er vekttallsbasert. Som for eksempel: demensomsorg, foreldre samarbeid, kollegaveiledning, LØFT, tegnspråk, skileik instruktør, Atferdsanalytisk skolering, Kidsmart.
 • Ulike sertifiseringer innen alle fagområder som for eksempel: Webster Stratton, Marte Meo, PMTO.
 • Faglig fordypning innen et eller flere relevante fagområder.
 • Spisskompetanse innen særskilte deler av et fagområde som er relevant for arbeidets art.
 • Sertifisering/Kompetansebevis innen et relevant område.
 • Formidlingskompetanse

 

Avansementstige for ufaglærte

Følgende kriterier skal ligge til grunn for vurdering i det vertikale spennet:

 1. Det kreves yrkeserfaring innen relevant område i minst 10 år.
 2. I tillegg må minst et av følgende punkt oppfylles:

  • Intern/ekstern opplæring/ kurs som har betydning for stillingen

  • Spesiell kompetanse som har betydning for arbeidet.

De som fyller kriteriene skal til enhver tid ligge kr 15.000 over beløpene i garantiramme 101. Dette beløpet skal legges inn som tilleggslønn, TT-kode 1434. Kompetansetillegg

 1. Arbeidstaker kan gis inntil kroner 50 000 i det horisontale spennet for

  • merkompetanse som har betydning for arbeidet.

  • meransvar for ekstra oppgaver og ansvar. Tilleggslønn for meransvar kan gis tidsbegrenset. Ved avslutning av oppgaven eller perioden opphører tilleggslønnen

Enhetsleder kan ta i bruk det horisontale spennet uavhengig av om kriteriet i det vertikale spennet er oppfylt. Beløpet legges inn som tilleggslønn, TT-kode 6623 Tillegg gitt i de lokale forhandlingene legges på TT-kode 1409.

Enhetsleder har myndighet til innplassering i avansementsstigen.

Enhetsleder vurderer sine ansatte i forhold til avansementstige for assistenter minimum en gang per år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møte. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enheten.

Garantirammer og lønnstillegg sentralt (gjeldende og historiske)

 

 

 

 

Sikringsbestemmelse NAV-kontor

Minstelønn for kommunale NAV-ansatte:

Fra 01.05.2019 456.900 i basislønn.

Fra 01.05.2018 449 400 i basislønn.

Før 01.05.2018 var beløpet 443 900.

Enhetene følger opp disse manuelt ved lønnsoppgjør med hensyn til ansiennitet og lignende.

Ordning om forskjøvet ferie for turnusbaserte virksomheter

 

Administrativ ordning - mulighet til å avtale forskjøvet ferie.


Fra 01.07.18 gjelder følgende:


Der hvor enheten med turnusbaserte tjenester mangler nødvendig kvalifisert arbeidskraft for å gjennomføre en forsvarlig ferieavvikling i uke 26 til og med uke 32, kan enhetsleder avtale med den enkelte ansatte at planlagt og avtalt ferie kan flyttes utenfor denne perioden i sin helhet mot en engangskompensasjon på 15 000 kroner. Tillegget kodes med TT-kode 1334 “avtale om forskjøvet ferie”. Tidspunkt for ny ferie avtales. Det lages en skriftlig avtale underskrevet av leder og den ansatte som legges i personalmappa.

Kapittel 5

Handlingsrom kap. 5

Enhetsleder kan ved tilsetting bruke fagstigen og spennet i disse.

Ved tilsetting i rådgiverstilling utenom fagstige skal lønnsplasseringen vurderes utfra kompleksitet i stilling og søkers kompetanse. Det er avtalt en minstelønn for denne stillingskoden.

Ved endringer i kompetanse og ansvarsområde kan fagstigen brukes gjennom hele året.

All lønnsdannelse skjer lokalt i kapittel 5. Det er lokale forhandlinger hvert år.

Andre endringer må heves til rådmannen som har beslutningsmyndigheten etter eventuelle drøftinger med tillitsvalgte.

Fagstige kapittel 5

Retningslinjer 

Innplassering i fagstigene skjer på enhet eller ved de lokale forhandlingene.

Enhetsledere vurderer sine ansatte i forhold til fagstigen minimum en gang i året, senest 01.02. Det avholdes drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det gis skriftlig tilbakemelding om resultatet til den enkelte og tillitsvalgt ved enhet.

Ved nytilsetting innplasseres ansatt innenfor beløpsgrensen på hvert trinn i fagstigen.

Fagstige for akademikere og NITO pr. 01.05.2019

Fagstige for leger med virkning fra 01.05.2019

 

Lønnsdannelse kapittel 5

All lønnsdannelse i kapittel 5 skjer lokalt i kommunen.  Det er lokale lønnsforhandlinger hvert år der partene lokalt blir enige om rammer og føringer. Mellom de lokal forhandlingene kan endringer skje ved bruk av fagstigene, eller etter drøftinger i henhold til HTA § 5.3. Myndigheten til å gjennomføre drøftingene ligger hos rådmannen.

Rådgivere, psykologer, fagleder

Fra 1. mai 2019 avvikles minstelønn for rådgiver og seniorrådgiver.

Disse er fra denne dato innplassert i fagstigen med tilhørende lønnsspenn.  Nivå 0 rådgiver innføres tidligst etter lokale forhandlinger 2020.

 

HTA 2008 til 2010 har følgende merknad: Plassering i stillingskode 8451 Leder eller 8530 Rådgiver etter 1.5.2008 forutsetter som hovedregel at arbeidstaker har høyere akademisk utdanning eller utdanning tilsvarende plassering i en av de øvrige stillingskodene i kap. 5

Psykologer

Minstelønn psykologer pr. 01.05.2019:

Psykolog kroner 555 000

Psykologspesialist kroner 750 000

Fagleder stillingskode  8451:

Det er ikke avtalt minstelønn for denne stillingskoden.

Sist oppdatert: 07.05.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004