Test tariff

Test tariff

Hovedtariffavtalen

Lokal lønnspolitikk i Trondheim kommune

Særavtaler

Særavtaler -  Kommunenes sentralforbund

Lokale avtaler og ordninger
Kodeverk

Tariffområde kapittel 3

Lønnsdannelse kapittel 3

All lønnsdannelse i kapittel 3 skjer lokalt. Det er forhandlinger hvert år der partene lokalt blir enig om rammer og føringer. I kapittel 3 er det laget kriterier i henhold til lokal lønnspolitikk for individuell lønnsfastsetting. Disse blir brukt ved de lokale forhandlingene.

Kapittel 3.4.2 Enhetsledere

Kriterier

Lønnsfastsettelse for enhetsledere bygger på kriterier gitt i HTA kapittel 3 punkt 3.4.4. Innplassering gjøres i henhold til fremforhandlet lokal årsverksmodell og avtalens tillegg, måloppnåelse i henhold til periode målene gitt i Handlings- og økonomiplan (HØP), utøvelse av ledelse, kompetanse, innsats og ansvar. Disse kriteriene blir brukt ved de lokale forhandlingene.

Minstelønn enhetsleder kapittel 3.4.2

Minstelønn for enhetsledere er kroner 695.000 per 01.05.2021

Årsverk modell for enhetsleder kapittel 3.4.2 fra 01.05.2021

(Årsverk: faste stillinger eksklusiv leder)

Årsverk Årslønn Stillingskode
1-25 årsverk 695 000 945122
26-35 årsverk 720 000 945123
36-49 årsverk 765 000 945124
50-74 årsverk 800 000 945125
75-124 årsverk 835 000 945132
125-149 årsverk 860.000 945138
over 150 årsverk 885.000 945139
Årsverk turnusbaserte enheter Årslønn Stillingskode
1-25 årsverk 715 000 945133
26-35 årsverk 740 000 945134
36-49 årsverk 785 000 945135
50-74 årsverk 820 000 945136
75-124 årsverk 855 000 945137
125-149 årsverk 890.000 945140
over 150 årsverk 925.000 945141
Årsverk rektorer Årslønn Stillingskode
1-25 årsverk 735 000 995127
26-35 årsverk 760 000 995128
36-49 årsverk 805 000 995129
50-74 årsverk 840 000 995130
75-124 årsverk 875 000 995131
125-149 årsverk 900.000 995132
over 150 årsverk 925.000 995133

Andre bestemmelser

Der enhetsledere har fullført relevant masterutdanning gis kompetansetillegg med kr. 30.000 (TT-kode 1434).

Det gis et tillegg på kroner 5.000 der hvor enhetsleder har flere hus med stor geografisk avstand å forholde seg til (TT-Kode 6627).

Det gis et tillegg på kroner 10.000 til rektorer ved mottaksskoler. Ny TT-kode fra 01.10.2021 er 2498.

Det gis et tillegg til rektorer ved skoler som mottar elever med funksjonshemming fra hele byen, det vil si byomfattende tiltak (TT-Kode 1519). Tillegget fordeles av kommunedirektøren og er p.t.: 20.000 for ressurssenter og 10.000 for byomfattende grupper for barn med særskilte behov. 

Der hvor en rektor har en ansatt i stillingskode 7966 (lektor med tilleggsutdanning) skal rektors lønn være minimum kroner 20.000 over stillingskode 7966 garantilønn + kontaktlærertillegget.

Kapittel 3.4.3 Avdelingsledere

Følgende gjelder for avdelingsledere fra 01.05.2021:

Nivå Avdelingsledere Minstelønn
0 Avdelingsleder m/relevant komp. med stilling uten krav om univ./høyskole Innplassering etter avtale med kommunedirektøren. 515.000
I Avdelingsleder m/ relevant 3 årig univ. og høyskoleutd. 605.000
II Avdelingsleder m/ relevant 4 årig univ. og høyskoleutd. 625.000
III Avdelingsleder m/ relevant 5 årig univ. og høyskoleutd. 655.000
IV Avdelingsleder m/ lektorutd. eller relevant masterutd. 685.000
V Avdelingsleder m/ lektorutd./master med tilleggsutd. minst 60 studiepoeng 710.000

Det gis et tillegg på 15.000 for avdelingsledere som leder ansatte i turnusbasert tjeneste. TT-kode 6628.

Stillingskoder avdelingsledere

Avdelingsleder:

 • 945400 Avdelingsleder
 • 945401 Avdelingsleder I
 • 945402 Avdelingsleder II
 • 945403 Avdelingsleder III
 • 945404 Avdelingsleder IV
 • 945405 Avdelingsleder V

Avdelingsleder skole:

 • 995401 Avdelingsleder skole I
 • 995402 Avdelingsleder skole II
 • 995403 Avdelingsleder skole III
 • 995404 Avdelingsleder skole IV
 • 995405 Avdelingsleder skole V

Avdelingssykepleier:

 • 945411 Avdelingssykepleier I
 • 945412 Avdelingssykepleier II
 • 945413 Avdelingssykepleier III
 • 945414 Avdelingssykepleier IV
 • 945415 Avdelingssykepleier V

I tillegg gjelder sikringsbestemmelsene.

Sikringsbestemmelse

Avdelingslederne skal lønnes over de ansatte de er satt til å lede i avdelingen med minimum kroner 20 000. Høyere lønn er definert som summen av årslønn, garantibeløp og kompetansetillegg. Unntak fra sikringsbestemmelsen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning på grunn av spesiell kompetanse/spisskompetanse, avlønning i henhold til HTAs vedlegg 6, retrettstilling/omplassering (HTA kapittel 3.4) eller andre særskilte forhold.

Endringer av lønn i forhold til sikringsbestemmelsen utføres av enhet etter at årets lønnsoppgjør er effektuert for alle kapittel (ca oktober/november). Det bør registreres årsakskommentar i endringsskjema.

Enhetsleders handlingsrom for lønnsendring i perioden mellom de lokale forhandlingene

Ved overgang til HTA kapittel 3.4.3 vil all lønnsdannelse være lokal. Det vil være lokale forhandlinger hvert år.

Avdelingslederes lønn fastsettes ved tilsetting etter en vurdering av kompetanse, kompleksitet i stilling og relasjon til andre ansatte. Mellom de lokale forhandlingene har enhetsleder myndighet til å endre avdelingsleders lønn der avdelingslederen leder ansatte som har høyere lønn. Høyere lønn er definert som summen av årslønn, garantibeløp og kompetansetillegg. Enhetsleder har også myndighet til å endre lønn der avdelingslederen har hevet sin formelle kompetanse som gir mulighet til ny stillingskode på nytt nivå (60 studiepoeng).

Andre forhandlingsbestemmelser som gjelder

HTA 3.4.4 hjemler lokale forhandlinger en gang i året. I tillegg kan partene med hjemmel i samme punkt oppta forhandlinger i tillegg til de årlige forhandlingene ved behov. Denne myndigheten ligger hos kommunedirektøren. Dette erstatter forhandlingsbestemmelsene i kapittel 4 for disse ansatte.

Arbeidstid

Avdelingsledere har enten avtalt arbeidstid i en plan, eller fleksibel arbeidstid, der den ansatte registrerer sin tid i gjeldende tidsregistreringssystem. Det er også mulig å avtale en kombinasjon av fleksibel arbeidstid og avtalt arbeidstid. Avdelingsledere skal utøve sitt lederskap ved nærledelse og må derfor ha en arbeidstid som ivaretar dette kravet.

Avdelingsledere følger arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML) og er ikke omfattet av HTA § 6.3. Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene. Enhetsleder har ikke myndighet til å unnta avdelingsledere fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Kapittel 3.5 Hovedtillitsvalgte

Minstelønn HTV

Hovedtillitsvalgte er garantert en minstelønn i henhold til HTA. HTV med årslønn og tilleggslønn som samlet overstiger minstelønn utløser ingen justering.

Fra 1. mai 2019 er det avtalt at funksjonstillegget for HTV ikke skal medregnes som tilleggslønn i denne sammenhengen.

Minstelønn og funksjonstillegg

Gjeldende beløp per år i hel stilling:

 • Minstelønn fra 01.05.2021: 460.000,-
 • Funksjonstillegg HTV fra 01.05.2021: 54.000,-

Historiske beløp:

 • Funksjonstillegg HTV fra 01.05.2020: 52.000,-
 • Minstelønn fra 01.05.2019: 443.500,-
 • Funksjonstillegg HTV fra 01.05.2019: 51.500,-
 • Minstelønn fra 01.05.2018: 430.000,-
 • Funksjonstillegg HTV fra 01.05.2018: 50.000,-

Tariffområde kapittel 4

Lønnsdannelse kapittel 4

I kapittel 4 er det sentral lønnsdannelse med avtalt minstelønn og ansiennitetsstiger. Det er sentrale hovedforhandlinger hvert annet år. Da blir hele tariffavtalen forhandlet om. I sentrale forhandlinger blir det forhandlet fram rammer og eventuelle føringer for lokale forhandlinger. Endringer i kvelds, natt og søndagstillegg blir også beregnet inn i den totale rammen for forhandlingskapittelet.

Bruk av fagstigen og handlingsrom

Fagstigen kan brukes på enhet gjennom hele året. Enhetsleder har beslutningsmyndigheten og det er ingen ankemulighet. Ansatte skal vurderes minimum en gang i året.

For assistenter vurderer enhetsleder sine ansatte i forhold til avansementstige for ufaglærte minimum en gang per år, senest innen 01.04.

Enhetsleder har myndighet til å flytte sekretær opp til førstesekretær.

Sekretærer, førstesekretær, konsulenter, førstekonsulenter og spesialkonsulenter som ikke er i fagstige kan ha horisontal tilleggslønn inntil 75.000. Ikke garantibeløp TT-kode 6634 for disse stillingene.

Bruk av fagstigene for fagarbeidere og ansatte med treårig høyskoleutdanning er delegert til hver enkelt enhet. Retningslinjer for bruk av fagstigene for ansatte med fagbrev/ 1-årig utdannelse, 3-årig utdannelse og godkjent lærerutdanning gjelder.

Fagledere stillingskode 7453 direkteplasseres ved tilsetting. Det er ikke knyttet funksjonstillegg til disse stillingene. Arena for endring av lønn for disse er de sentrale og lokale forhandlingene.

Retningslinjer for bruk av fagstigene for ansatte med fagbrev/1-årig utdannelse, 3-årig høyskole og godkjent lærerutdanning

 • Ved innplassering i fagstigen skal alle legges på sentral minstelønn med garantiramme 101, 102, 103, 201, 202, 203, 204 eller 205, eller egen ramme (513) for ansatte på forvaltningskontor for barn eller helse velferdskontor med alternativ klatring.
 • Kompetansetillegget TT-kode 1434 skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønnen. Det er avtalt en kronesum per nivå i fagstigen.
 • Garantitillegg TT-kode 6634 på alle i fagstigen for fagarbeidere og fagskoleutdanning, samt alle i fagstigen for universitet- eller høyskoleutdanning. Dette skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønn. Det er avtalt en kronesum per nivå i fagstigen.
 • Enhetsleder drøfter med de tillitsvalgte på enheten bruken av fagstigen. Momentlisten kan være et hjelpemiddel for å definere relevant merkompetanse og spesiell kompetanse. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen samt vurdering av merkompetanse/meransvar skjer ute på enhetene gjennom drøftinger med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det endelige resultatet skriftliggjøres og sendes den enkelte. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen samt vurdering av merkompetanse/meransvar kan også skje ved de lokale forhandlingene.
 • Enhetsleder vurderer sine ansatte i forhold til fagstigene minimum en gang per år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enhet.
 • Ved nytilsetting innplasserer enhetsleder innenfor beløpsgrensen på hvert trinn i fagstigen.
 • Tillegg gitt etter horisontalen i fagstigen for fagarbeidere samt i fagstigen for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning legges inn i lønnssystemet som et funksjonstillegg. TT-kode 1409 Sentralt tillegg (gitt ved de lokale forhandlingene) og TT-kode 6623 Lokalt tillegg (gitt på enhet). TT-kode 6625 Veileder lærling regnes også med som del av beløpsgrensen. Beløpsgrensen på horisontale tillegg er kroner 75 000.

Momentliste

Følgende momentliste kan være et hjelpemiddel for å definere hva som kan være relevant merkompetanse og spesiell kompetanse i fagstigen. Dette kommer i tillegg til formell kompetanse med vekttall/studiepoeng som gir innplassering i fagstigen. Gjelder for alle fagstigene.

 • Tilleggskompetanse gjennom kurs og praktisering innen ulike tema som ikke er vekttallsbasert. Som for eksempel: Demensomsorg, foreldre samarbeid, kollegaveiledning, LØFT, tegnspråk, skileik instruktør, Atferdsanalytisk skolering, Kidsmart.
 • Ulike sertifiseringer innen alle fagområder som for eksempel: Webster Stratton, Marte Meo, PMTO.
 • Faglig fordypning innen et eller flere relevante fagområder.
 • Spisskompetanse innen særskilte deler av et fagområde som er relevant for arbeidets art.
 • Sertifisering/kompetansebevis innen et relevant område.
 • Formidlingskompetanse

Fagstigevurdering

FAQ- ofte stilte spørsmål fagstigevurdering

Mastergrad

Ved tilsetning etter utlysning der det er krav om relevant master skal den ansatte plasseres i mastergrad stillingskode der dette finnes i fagstigene (7712xx).

Når en ansatt videreutdanner seg med mastergrad er handlingsrommet til enhetsleder å flytte opp til nivå mastergrad i fagstigen. Ved ønske om å flytte ansatt mellom kapitteltilhørighet rettes dette som en søknad til Kommunedirektøren ved Sigrid Fritzvold.

Fagstiger kapittel 4

Retningslinjer

Retningslinjer for bruk av fagstigene for ansatte med fagbrev/ 1-årig utdannelse, 3-årig høyskole og godkjent lærerutdanning

 • Ved innplassering i fagstigen skal alle legges på sentral minstelønn med garantiramme 101, 102, 103, 201/503, 202, 203, 204 eller 205, eller egen ramme (513) for ansatte på forvaltningskontor for barn eller helse velferdskontor med alternativ klatring.
 • Kompetansetillegget TT-kode 1434 skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønnen. Det er avtale en kronesum per nivå i fagstigen.
 • Fra 1. august 2017 er det innført et garantitillegg TT-kode 6634 på alle i fagstigen for fagarbeidere samt alle i fagstigen for universitet- eller høyskoleutdanning med krav om 3-, 4- og 5-årig utdanning. Dette skal til enhver tid ligge over den sentrale minstelønn. Det er avtalt en kronesum per nivå i fagstigen.
 • Enhetsleder drøfter med de tillitsvalgte på enheten bruken av fagstigen. Momentlisten kan være et hjelpemiddel for å definere relevant merkompetanse og spesiell kompetanse. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen pluss vurdering av merkompetanse/meransvar skjer ute på enhetene gjennom drøftinger med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det endelige resultatet skriftliggjøres og sendes den enkelte. Innplassering/justering i trinnene i fagstigen samt vurdering av merkompetanse/meransvar kan også skje ved de lokale forhandlingene.
 • Enhetsleder vurderer sine ansatte i forhold til fagstigene minimum en gang per år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enhet.
 • Ved nytilsetting innplasserer enhetsleder innenfor beløpsgrensen på hvert trinn i fagstigen.
 • Tillegg gitt etter horisontalen i fagstigen for fagarbeidere samt i fagstigen for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning legges inn i lønnssystemet som et funksjonstillegg. TT-kode 1409 Sentralt tillegg (gitt ved de lokale forhandlingene) og TT-kode 6623 Lokalt tillegg (gitt på enhet). TT-kode 6625 Veileder lærling regnes også med som del av beløpsgrensen. Beløpsgrensen på horisontale tillegg fra 01.10-2021 er kroner 75 000

Momentliste

Følgende momentliste kan være et hjelpemiddel for å definere hva som kan være relevant merkompetanse og spesiell kompetanse i fagstigen. Dette kommer i tillegg til formell kompetanse med vekttall/studiepoeng som gir innplassering i fagstigen. Gjelder for alle fagstigene.

 • Tilleggskompetanse gjennom kurs og praktisering innen ulike tema som ikke er vekttallsbasert. Som for eksempel: demensomsorg, foreldre samarbeid, kollegaveiledning, LØFT, tegnspråk, skileik instruktør, Atferdsanalytisk skolering, Kidsmart.
 • Ulike sertifiseringer innen alle fagområder som for eksempel: Webster Stratton, Marte Meo, PMTO.
 • Faglig fordypning innen et eller flere relevante fagområder.
 • Spisskompetanse innen særskilte deler av et fagområde som er relevant for arbeidets art.
 • Sertifisering/Kompetansebevis innen et relevant område.
 • Formidlingskompetanse

Sikringsbestemmelse NAV-kontor

Minstelønn for kommunale NAV-ansatte:

 • Fra 01.05.2022 493.700 i basislønn 
 • Fra 01.05.2021 483.700 i basislønn.
 • Fra 01.05.2020 474.500 i basislønn
 • Fra 01.05.2019 456.900 i basislønn.
 • Fra 01.05.2018 449 400 i basislønn.
 • Før 01.05.2018 var beløpet 443 900.

Enhetene følger opp disse manuelt ved lønnsoppgjør med hensyn til ansiennitet og lignende.

Fagstige historikk

Garantirammer og lønnstillegg sentralt (gjeldende og historiske)

Historiske

Ansatte utenfor fagstigen og ufaglærte

Følgende kriterier skal ligge til grunn for vurdering i det vertikale spennet:

 1. Det kreves yrkeserfaring innen relevant område i minst 10 år.
 2. I tillegg må minst et av følgende punkt oppfylles:
  • Intern/ekstern opplæring/ kurs som har betydning for stillingen
  • Spesiell kompetanse som har betydning for arbeidet.

De som fyller kriteriene skal til enhver tid ligge kr 15.000 over beløpene i garantiramme 101. Dette beløpet skal legges inn som tilleggslønn, TT-kode 1434. Kompetansetillegg

 1. Arbeidstaker kan gis inntil kroner 75 000 i det horisontale spennet for
  • merkompetanse som har betydning for arbeidet.
  • meransvar for ekstra oppgaver og ansvar. Tilleggslønn for meransvar kan gis tidsbegrenset. Ved avslutning av oppgaven eller perioden opphører tilleggslønnen

Enhetsleder kan ta i bruk det horisontale spennet uavhengig av om kriteriet i det vertikale spennet er oppfylt. Beløpet legges inn som tilleggslønn, TT-kode 6623 Tillegg gitt i de lokale forhandlingene legges på TT-kode 1409.

Enhetsleder har myndighet til innplassering i avansementsstigen.

Enhetsleder vurderer sine ansatte i forhold til avansementstige for assistenter minimum en gang per år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møte. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enheten.

Førstesekretær, konsulent, førstekonsulent og spesialkonsulent

Førstesekretærer, stillingskode 752001, som ikke er i fagstigen følger fagarbeiders sentrale garantiramme (102) ved sentrale lønnstillegg som gjelder egen ansiennitet. Lønnstillegg for ansiennitet gis ikke til disse stillingene.

Konsulent, førstekonsulent og spesialkonsulent som ikke er i fagstigen, følger lærer og stillinger med 3-årig universitet- og høyskoleutdanning sentrale garantiramme (201) ved sentrale lønnstillegg som gjelder egen ansiennitet. Lønnstillegg for ansiennitet gis ikke til disse stillingene.

Myndighet til å endre lønn for førstesekretær, konsulent, førstekonsulent og spesialkonsulent, som ikke er i fagstigen, delegeres til enhetsleder og kan vurderes hvert år så fremt det har skjedd endring i stillingens ansvarsområde og / eller den ansatte sin kompetanse. Formalkompetanse og oppgaveporteføljen må tilsvare stillingsteksten.

Det kan gis inntil 75 000 tilsvarende den horisontale beløpsgrensen i fagstigen. TT-kode 6623 benyttes ved tillegg gitt på enhet og 1409 i lokale forhandlinger. Årslønn skal ikke endres utenom sentrale og lokale tariffoppgjør. Da disse stillingene ikke er i fagstige gjelder ikke bestemmelsen om garantitillegg TT-kode 6634 her.

Enhetsleder vurderer sine ansatte minimum en gang per år, senest innen 01.04. Det avholdes et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det skrives drøftingsreferat fra møtet. Det skal gis skriftlig tilbakemelding vedrørende beslutningen til den enkelte og tillitsvalgt på enhet.

Ved nytilsetting stilles det krav om fagbrev eller høyskoleutdanning/universitetsutdanning avhengig av hvilken kompetanse som kreves. Interne søkere kan vurderes etter realkompetanse i nåværende stilling.

Funksjonsbeskrivelser for merkantilt personell

Trondheim kommune er en stor organisasjon med et mangfold av enheter og tjenester. De fleste enhetene har 1 merkantil ansatt, mens andre enheter har flere merkantilt ansatte, avhengig av type enhet. Det er også stor variasjon i oppgaver merkantile ansatte ivaretar, noen ansatte ivaretar merkantile tjenester fra a–å, mens andre ivaretar et avgrenset område. Utvalget er derfor av den oppfatning at å utarbeide funksjonsbeskrivelser som er konkrete og spesifikke i forhold til stilling den enkelte er satt til å fylle, kan ikke bli uttømmende. En funksjonsbeskrivelse av de ulike merkantile stillinger som skal gjelde for hele kommunen, må derfor være generelle og rammepreget, og av veiledende karakter.

Utvalget er også enige om følgende prinsipper: Ved enheter som for eksempel sykehjem, soner, skoler, barnehager og så videre. hvor det kun er ansatt en merkantil og hvor oppgavene er mangesidig, skal vedkommende være tilsatt som førstesekretær.

Det som skiller førstesekretær fra sekretær er graden av ansvar, selvstendighet og kompleksitet

Merkantile som skal ha tilgangen/rollen "Saksbehandler" i HR-portalen må gjennomføre saksbehandlerkurs.

Sekretær

Selvstendige arbeidsoppgaver, oppfølging og effektuering, som blant annet:

 • Mottak og registrering av post, manuelt og elektronisk post
 • Elektronisk og manuelt arkiv
 • Sentralbord og publikumskontakt
 • EDB sak og arkiv
 • Innkjøp – bruk av e-handel
 • Bilagsforberedelser og registreringer
 • Økonomi- og regnskapsfunksjoner
 • Fraværsregistrering og refusjonsbehandling
 • Lønnsadministrative oppgaver
 • Møtesekretær for kommunale råd og utvalg
 • Journalskriving

Sekretærer stillingskode 686300 lønnes i garantiramme 101.

Det er ingen lokale avtaler som gir mulighet til å gi sekretærer lønn utover garantirammen.

Førstesekretær

Ansvar for tilrettelegging, oppfølging og utførelse. Arbeidsoppgavene omfatter alle oppgaver som er nevnt for sekretær, og det er i stor grad overlappende oppgaver for sekretær og førstesekretær.

Det som særpreger førstesekretæren i forhold til sekretæren er:

 • kontor- og arbeidsledelse
 • enkel saksbehandling
 • legge frem ferdig beslutningsgrunnlag til leder
 • kvalitetssikring av merkantile rutinebeskrivelser
 • veiledningsoppgaver- og ansvar
 • kompleksitet og tilrettelegging
 • koordineringsoppgaver
 • opplæringsansvar for grupper ved egen enhet
 • ut fra aktuelle bestemmelser i lov- og avtaleverk utføre personaladministrative oppgaver.

Konsulent

 • 3-årig høgskoleutdanning/tilsvarende relevante studiepoeng, eller løser oppgaver på et høyt nivå (opparbeidet realkompetanse).
 • Der det er flere merkantile skal konsulenten ha en koordinerende funksjon.
 • Lederstøtte innen området lønn, personal og økonomi

Ved nytilsetting: Ved behov for konsulent skal kravet til høgskoleutdanning tilsvarende tre år være oppfylt. I enkelte stillinger kan realkompetanse kompensere for høgskolekravet. Dette må da stå i utlysningsteksten

Sekretær kapittel 4

Sekretærer stillingskode 686300 lønnes i garantiramme 101.
Det er ingen lokale avtaler som gir mulighet til å gi sekretærer lønn utover garantirammen.

Unge arbeidstakere, studenter og lærlinger
 • For arbeidstakere yngre enn 16 år og mellom 16 og 18 år gjelder hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 4.
 • Ungdom over 18 år
 • Hovedtariffavtalens (HTA) regler for minstelønn gjelder. Lønnes som ufaglært, ”stillinger uten særskilt krav om utdanning”. Se HTA kapittel 4.

Studenter

Hvis utdanningen/studiet ikke er relevant i forhold til arbeidsoppgavene, defineres arbeidstakeren som ufaglært, og avlønningen vil være i samsvar med ”stillinger uten særskilt krav om utdanning”. Lønnsansiennitet beregnes etter reglene i HTA kapittel1, § 12.

Studenter som har et relevant fagbrev/ fagarbeiderutdanning lønnes som fagarbeider når de tar ekstravakter/ferievikariat.

Studenter fra universitet

Enheten vurderer om utdanningen er relevant i forhold til arbeidsoppgavene som skal utføres. Avlønning etter samme prinsipp som høgskolestudenter. Dette kan fravikes ved skjønn.

Helse- og sosialfaglige studenter, høgskoleutdanning

Gjelder fysioterapi-, sosionom-, barnevernpedagog-, ergoterapi- og barnehagelærerstudenter.

 • Mindre enn 2 års studietid: Lønn som ufaglært.
 • Mer enn 2 års studietid: Ved dokumentert bestått eksamen 2 studieår lønn ”tilsvarende fagarbeider”. Se HTA kapittel 4.

Fra 1. juni 2021 gjelder følgende for sykepleier- og vernepleierstudenter

Sykepleier- og vernepleierstudenter uten relevant fagbrev:>

 • 771115 Første års student. Lønn som ufaglært
 • 771116 Andre års student (etter avsluttet første studieår) Lønn som fagarbeider.
 • 771118 Mer enn 2 års studietid: Lønn som fagarbeider I (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 8 000)
 • 771120 Etter endt utdanning som er dokumentert med vitnemål, men før autorisasjon foreligger, lønn som sykepleier/ vernepleier. Kan kun utføre arbeidsoppgaver som fagarbeider inntil autorisasjon foreligger.

Se KS' retningslinje for lønn for nyutdannet helsepersonell.

Syke- og vernepleierstudenter med relevant fagbrev:

 • 771116 Første års student. Lønn som fagarbeider
 • 771117 Andre års student (etter avsluttet første studieår) Lønn som fagarbeider II (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 13 000)
 • 771119 Mer enn 2 års studietid: Lønn som fagarbeider III (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 18 000)
 • 771120 Etter endt utdanning som er dokumentert med vitnemål, men før autorisasjon foreligger, lønn som sykepleier/vernepleier. Kan kun utføre arbeidsoppgaver som fagarbeider inntil autorisasjon foreligger.

Studenter er ikke i fagstige og skal derfor ikke ha garantitillegg.

Unntak: Syke- og vernepleierstudenter med relevant fagbrev, og som før studie har en stilling og stillingskode i fagstigen, beholder garantitillegget for fagarbeider også når de får stillingskode 771116, 771117, 771119 og 771120.

For å få avlønning som syke- og vernepleier student må den ansatte fremvise studiebevis.

Medisin- og psykologistudenter

Medisinstudenter:

 • 771110- Mindre enn 2 års studietid: Lønn som ufaglært.
 • 771111- Mer enn 2 års studietid: Lønn tilsvarende fagarbeider.
 • 771112- Mer enn 4 års studietid: Lønn tilsvarende sykepleier.

Medisinerstudent med lisens beholder stillingskoden 771112 i stilling de ikke utfører legeoppgaver. Stillingskode 871102 benyttes for Medisinerstudent med lisens som utfører legeoppgaver. Disse avlønnes avlønnes med egen minstelønn. Se eget pkt. for dette nedenfor.

Psykologistudenter:

 • Mindre enn 4 års studietid: Lønn som ufaglært
 • Mer enn 4 års studietid: Lønn tilsvarende fagarbeider

Turnuskandidater fysioterapi

Turnuskandidaten avlønnes etter bestemmelsene i HTA kapittel 4.

Funksjonstillegg

Veielder for lærling

Fra 1. oktober 2021 er tillegget for å veilede lærlinger kr. 20 000.

Tillegget gis per år og er en del av horisontale beløpet i fagstigen til ansatte som er innplassert i fagstigen og som veileder lærlinger. Beløpet inngår i de 75 000 som enhetsleder er gitt fullmakt til å drøfte på enhet. Tillegget gis på TT-kode 6625 og utbetales i henhold til stillingsstørrelse. Tillegget er 20.000 uavhengig om antall lærlinger.

Tillegg kan også gis til førstesekretærer, saksbehandler og konsulenter som veileder lærlinger i kontorfaget.

Faglig minstekrav for å være veileder er:

a. Relevant fagbrev eller annen relevant kompetanse.
b. 4 dagers kurs i veiledning, spesiallaget med henblikk på veilederrollen
c. Mestre grunnleggende ferdigheter innen data, så som aktuelle fagprogram, tekstbehandlingsprogram, Fronter med mer

Nattarbeider

Fra 01.10.2021 er beløpet hevet til 40.000

Utbetales for den del av stillingen som ligger på natt, (ingen minimumsprosent)

Ordningen gjelder for alle med stillingskode i høyskolegruppe som jobber natt.

Fagleder, teamleder, drfits- og områdeledere

Fagledere og teamledere

 • Fagledere ved barnehage, helse og velferd, barne og familietjenester, samt interne tjenester direkteplasseres.
 • Minstelønn for fagledere 7453 er kroner 520 000 fra 01.08.2017
 • Kompetansekravet er 3 årig relevant høyskole.
 • Direkteplasseres ved tilsetting.
 • Ingen funksjonstillegg til disse stillingene.
 • Ved behov for endring kan det sendes sak til Kommunedirektøren. Må fylle kravene til en 4.4.2 forhandling.
 • Lokale forhandlinger arena for endring i lønn.

Teamledere på BFT med stillingskode 745320. Minstelønn fra 01.05.2018 er 575 000. Ref. protokoll 26.10.2018.

Drifts- og områdeledere

Minstelønn for drifts- og områdeledere per 01.08.2017 med henholdsvis stillingskode 700301 og 700327 er kroner 500 000.

Pensjonistavlønning

Engasjement på pensjonistvilkår

Kapittel 4 skole (Fagledere skole, funksjonsstillinger lærer mm)

Fagledere skole, stillingskode 7954

Årslønn fra 01.09.2014

Trinn Stillingskode Andel adm ressurs Lønnsspenn
Fagleder 1 795401 0-39,9% 540 - 580 000
Fagleder 2 795402 40-79,9% 560 - 620 000
Fagleder 3 795403 80-100% 580 - 640 000

Følgende regler gjelder:

 1. Fagledere 7954 (avdelingsleder, inspektør, fagleder) lønnes etter følgende modell: Fagleder inndeles i 3 grupper avhengig av hvor stor del av stillingen som er knyttet til administrasjon.
 2. Innplassering i spennet innenfor de ulike trinnene gjøres ved nytilsetting eller ved de lokale forhandlingene etter en vurdering av oppgaver og ansvarsområde.
 3. Funksjon som kontaktlærer kan legges til stillingene Fagleder I og Fagleder II. Fagleder III kan ikke gis andre funksjonstillegg.
 4. I de tilfeller lektor m/tilleggsutdanning med 16 års ansiennitet går over i faglederstilling vurderes lønnsfastsetting særskilt for å sikre at vedkommende får høyere lønn enn i undervisningsstilling.

Handlingsrom

For fagledere er handlingsrommet til enheten mellom de lokale forhandlingene at en fagleder kan endre administrativ ressurs i perioden og gjennom det endre lønn (fra fagleder II til III). Fagleder legges på minstelønn i det nye trinnet. Hvis minstelønn er lavere enn nåværende lønn gjøres ingen endring.

Enhetene kan ikke endre lønn innenfor hvert spenn i perioden mellom de lokale forhandlingene uten godkjenning. Er det ønske om at faglederen skal legges høyere i spennet må det sendes en forespørsel til Kommunedirektørens fagstab ved Sigrid Fritzvold, som har behandlingsmyndigheten.

Funksjonstillegg undervisning

Et funksjonstillegg kan gis som følgende:

 • Oppgaver som har et omfang med inntil 38 timer per år, kroner 9000
 • Oppgaver som har et omfang med inntil 76 timer per år, kroner 12 000
 • Oppgaver som har et omfang med mer enn 76 timer per år, kroner 18 000

Rektor legger fram følgende til drøfting med tillitsvalgte:

 • Hvilke områder/funksjoner skal vi ha ved vår skole
 • Hvilket meransvar/ meroppgave som skal legges til hver enkelt funksjon
 • Hvilke satser som ut fra dette skal nyttes i det enkelte tilfelle

Ut fra drøftinger utformer rektor egen arbeidskontrakt med den enkelte lærer. Avsatt tid synliggjøres i lærerens arbeidsplan.

TT-koder for funksjonstillegg undervisning: (registreres med årsbeløp på faste tillegg)

Beløp gjeldende fra 01.10.2021.

TT-koder Tekst Års-beløp Kan deles
1410 Kontaktlærer, funksjonstillegg 27.000  
1411 Spesialpedagogisk rådgiver, funksjonstillegg 24.000 JA
1443 IKT-veileder, funksjonstillegg 19.000 JA
1447 Statlige finansierte oppgaver    
1454 Rådgiver ungdomsskole 24.000  
1510 Kontaktlærere etter introduksjonsloven (Trovo) 20.000  
1513 Lærer tilsvarende spesialpedagog eller kontaktlæreroppgaver 13.000  
1516 Kontaktlærer elevråd 11.000  
1518 Logopedisk senter Lianvatnet 15.000  
1519 Rektor byomfattende ansvar 5'-10'-20'  
1520 Utviklingsområde/ansvar inntil 38 timer 9.000  
1521 Utviklingsområde/ansvar inntil 76 timer 12.000  
1522 Utviklingsområde/ansvar fra 76> timer 18.000  
1523 Utviklingsområde/ansvar inntil 38 timer 9.000  
1524 Utviklingsområde/ansvar inntil 76 timer 12.000  
1525 Utviklingsområde/ansvar fra 76> timer 18.000  
1531 Skolebibliotekar u/utdanning 11.000  
1532 Skolebibliotekar m/utdanning 14.000  
1533 Øvingslærer (m/pensjonsgrunnlag)    
1534 Øvingslærer (u/pensjonsgrunnlag)    

Oversikt over særavtaler i Kommunenes sentralforbund

Dom vedrørende overtid undervisning (redusert undervisning etter SFS 2213)

Tariffområde kapittel 5

Lønnsdannelse kapittel 5

All lønnsdannelse i kapittel 5 skjer lokalt i den enkelte kommune. Det er lokale lønnsforhandlinger hvert år der partene lokalt blir enige om rammer og føringer.

Handlingsrom kapittel 5

Innplassering i fagstigene skjer på enhet eller ved de lokale forhandlingene.

Enhetsleder kan altså ved tilsetting bruke fagstigen og spennet i disse.

Andre endringer må heves til kommunedirektøren som har beslutningsmyndigheten etter eventuelle drøftinger med tillitsvalgte.

Mellom de lokal forhandlingene kan endringer skje ved bruk av fagstigene, eller etter drøftinger i henhold til HTA § 5.3. Myndigheten til å gjennomføre drøftingene ligger hos kommunedirektøren.

Fagstige kapittel 5

Retningslinjer

Innplassering i fagstigene skjer på enhet eller ved de lokale forhandlingene.

Enhetsledere vurderer sine ansatte i forhold til fagstigen minimum en gang i året, senest 01.02. Det avholdes drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Det gis skriftlig tilbakemelding om resultatet til den enkelte og tillitsvalgt ved enhet.

Ved nytilsetting innplasseres ansatt innenfor beløpsgrensen på hvert trinn i fagstigen.

Fagstige for akademikere og NITO per 01.05.2021

Fagstige for leger med virkning fra 01.05.2021

Rådgivere, psykologer, fagleder

Rådgivere er innplassert i fagstigen med tilhørende lønnsspenn.

HTA 2008 til 2010 har følgende merknad: Plassering i stillingskode 8451 Leder eller 8530 Rådgiver etter 01.05.2008 forutsetter som hovedregel at arbeidstaker har høyere akademisk utdanning eller utdanning tilsvarende plassering i en av de øvrige stillingskodene i kapittel 5.

Psykologer

Minstelønn psykologer per 01.05.2021:

Psykolog kroner 570 000

Psykologspesialist kroner 770 000

Fagleder stillingskode 8451

Det er ikke avtalt minstelønn for denne stillingskoden.

Turnusleger og medisinske studenter med lisens

Årslønn er for turnusleger, cand. med. med lisens og medisinske studenter med lisens som utfører legeoppgaver:

Stillingskode 771103 Turnuslege.

Stillingskode 871102 Medisinerstudent med lisens

 • minst 616.300 fra 01.01.2021

Historikk:

 • minst 550.900 fra 01.01.2019
 • minst 606.000 fra 01.01.2020
 • minst 616.300 fra 01.01.2021

Medisinerstudenter uten lisens og medisinerstudenter med lisens som ikke utfører legeoppgaver: se pkt. for Lønn til skoleelever og studenter.

Sist oppdatert: 11.10.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward